Dewislen
English

Damian Walford Davies (Cadair)
Bardd, beirniad llenyddol a golygydd. Athro Saesneg a Phennaeth yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Prif feysydd ei ymchwil yw Rhamantiaeth; barddoniaeth yr ugeinfed ganrif a barddoniaeth gyfoes; ac Ysgrifennu Creadigol. Ei gyhoeddiad diweddaraf yw Roald Dahl: Wales of the Unexpected (Gwasg Prifysgol Cymru, 2016), ac ymhlith ei gyfrolau o farddoniaeth y mae Judas (Seren 2015), Alabaster Girls (Rack Press, 2015), a Witch (Seren, 2012). Amlyga’r cyfrolau dwyieithog a luniodd ar y cyd â’r ffotograffydd Paul White a’r awduron Siân Melangell Dafydd a Mererid Hopwood – Poets’ Graves/Beddau’r Beirdd (Gomer 2014) ac Ancestral Houses: The Lost Mansions of Wales/Tai Mawr a Mieri: Plastai Coll Cymru (Gomer 2012) – ei ddiddordeb yn y ddeinameg rhwng gair a delwedd. Y mae newydd gwblhau Docklands – stori ysbryd fin de siècle ar ffurf cyfres o gerddi. Ei brosiect barddonol nesaf yw Go! Go! Gino Bartali, a fydd yn portreadu arwr Eidalaidd y Tour De France.

Kate North (Is-gadeirydd)
Mae Kate North yn awdur ac yn academydd. Cyhoeddwyd ei nofel, Eva Shell, yn 2008 a’i chasgliad o farddoniaeth, Bistro, yn 2012. Dros y ddegawd ddiwethaf mae Kate wedi darlithio mewn prifysgolion a lleoliadau cymunedol. Mae’n ymddiddori mewn barddoniaeth arbrofol a ffuglen yn ogystal â chymhwysiad ymarfer ysgrifennu mewn gofal iechyd ac amgylchedd cymunedol. Mae’n dysgu ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Justin Albert
Justin Albert yw Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Fel Cymro ac Americanwr gyda dinasyddiaeth deuol mae Justin wedi mwynhau gyrfa hir a llwyddiannus ym myd darlledu a chyfarwyddo ffilmiau. Mae’n ddirprwy Lywydd Gŵyl y Gelli, yn Ymddiriedolwr o Ymddiriedolaeth Castell y Gelli, Cyfarwyddwr Gweithredol ar yr International National Trust Organisation ac yn Ymddiriedolwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

William Ayot
Mae William Ayot yn fardd, dramodydd, hyfforddwr ac yn entrepreneur cymdeithasol. Ar ôl gweithio mewn arsefydliad a charchardai, arweiniodd enciliad defodau newid byd i ddynion yn Eryri cyn addysgu arweinyddiaeth mewn sefydliadau ac ysgolion busnes ar draws y byd. Yn 2009, sefydlodd y gyfres barddoniaeth, On The Border yng Nghas-gwent, a sefydlwyd yn ddiweddarach NaCOT, (Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer y Traddodiad Llafar) sy’n dathlu stori, barddoniaeth a siarad cyhoeddus, tra’n eu rhoi i weithio yn y gymuned. Mae ei ysgrifennu yn cynnwys y ddrama Bengal Lancer a thri chasgliad o farddoniaeth.

Dr Tammy Boyce
Mae Dr Tammy Boyce yn Ymgynghorwr Ymchwil sydd yn arbenigo mewn gweithred a pholisi iechyd y cyhoedd a gofal cymdeithasol, anghydraddoldeb iechyd, gwerthuso a chynaladwyedd. Mae ei chleientiaid yn cynnwys yr World Health Organisation, elusennau, prifysgolion a chwmnïau preifat. Mae Tammy wedi gweithio i nifer o sefydliadau yn cynnwys The King’s Fund, Adolygiad Marmot o anghydraddoldeb iechyd, ac Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd.

Eric Ngalle Charles
Mae Eric Ngalle Charles yn fardd, dramodydd a nofelydd ac mae’n wreiddiol o Buea yng Nghameroon. Mae’n rheoli Black Entertainment Wales, sefydliad celfyddydol sy’n cynnig llwyfan i artistiaid o gymunedau Duon a Lleiafrif Ethnig i gyflwyno eu gwaith. Trwy ei waith mae’n archwilio’r cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a thrawma i ymchwilio sut gall creadigrwydd gael ei ddefnyddio i oresgyn trawma.

James Dunn
Mae James yn ymchwilydd gwleidyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn ogystal, James yw ysgrifennydd cenedlaethol y British Fantasy Society, ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn ffantasi a ffuglen wyddonol. Mae eisoes wedi bod yn gynrychiolydd Pobl Ifanc ar Fwrdd Ifanc y Siambr Fasnach, ac mae wedi gweithio mewn siop lyfrau Cymreig am dair blynedd. Mae’n eistedd ar fwrdd Llenyddiaeth Cymru fel cynrychiolydd Pobl Ifanc.

Hannah Ellis
Astudiodd Hannah Ellis ym Mhrifysgol Oxford Brookes cyn gweithio am ddeng mlynedd fel athrawes ysgol gynradd. Yn ystod y cyfnod yma roedd yn rhan o uwch dim arweinyddiaeth ac â chyfrifoldeb dros lythrennedd a drama. Roedd Hannah hefyd yn rhan o fenter i adnabod a chefnogi plant a’u teuluoedd, gyda rhwystrau dysgu posib. Mae Hannah yn gweithio fel cydlynydd creadigol Ystâd Dylan Thomas ac yn ysgrifennu straeon i blant.

Elizabeth George
Cafodd Elizabeth ei magu yng Nghricieth, ac fe symudodd i Aberystwyth er mwyn astudio’r Gyfraith yn y Brifysgol. Bu Elizabeth yn gweithio fe Cyfreithwraig yn Llundain cyn symud i weithio dramor gyda chyfnodau yn yr Almaen, America a Nigeria. Dychwelodd i Gricieth er mwyn rhedeg busnes lleol, caffi ac oriel, mae hi bellach yn gweithio fel Cyfarwyddwr Datblygu i OPRA Cymru. Ers deng mlynedd bu Elizabeth yn ymddiriedolwr gyda Chyfeillion Amgueddfa Lloyd George a Neuadd Goffa Cricieth.

Catrin Gerallt
Awdur, darlledwr a sylwebydd. Bu Catrin yn Olygydd Cynorthwyol Materion Cyfoes Cymraeg, BBC Cymru ac yn Uwch Gynhyrchydd y One Show ar BBC 1. Erbyn hyn mae’n gweithio fel awdur a darlledwr annibynnol. Fe gyfrannodd stori fer at y gyfrol ddiweddar, Clymau, ac mae’n gweithio ar ei nofel gyntaf. Fel cynhyrchydd annibynnol, gweithiodd gyda’r actor Matthew Rhys ar addasiad o stori Dylan Thomas, ‘A Child’s Christmas in Wales’ ac, yn ddiweddar, gyda Richard Harrington ar addasiad o Ash on a Young Man’s Sleeve gan Dannie Abse.

Llio Maddocks
Mae Llio yn Drefnydd Cynorthwyol Eisteddfod yr Urdd, yn trefnu testunnau a chystadlaethau yr Eisteddfod ac yn gweithio’n agos â gwirfoddolwyr yn ardal yr ŵyl. Bu’n gweithio fel golygydd cylchgronau Urdd Gobaith Cymru yn flaenorol, yn gyfrifol am dri chyhoeddiad y mudiad; Cip, Bore Da a iaw. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd Meirionydd yn 2014, ac yn bresennol mae hi’n addasu cyfres o lyfrau plant i’r Gymraeg i Wasg Gomer. Bu’n gweithio yn adran gwerthiant rhyngwladol gwasg Penguin Random House yn Llundain ac astudiodd Saesneg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Leeds, lle bu’n cyfrannu’n rheolaidd i bapur newydd myfyrwyr prifysgol Leeds.

Angharad Wynne
Mae Angharad wedi gweithio ar brosiectau diwylliannol gan gynnwys sefydlu yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Dathliadau’r Mileniwm, y ddau gyntaf o’r gwyliau llwyddiannus, UKinNY yn Efrog Newydd. Roedd hefyd yn rhan o dîm sefydlu Canolfan Mileniwm Cymru, lle bu’n gweithio fel pennaeth Cyfryngau a Chyfathrebu. Am y saith mlynedd diwethaf, mae Angharad wedi rhedeg cwmni ymgynghori marchnata a chyfathrebu llwyddiannus sy’n arbenigo yn y sectorau cerddoriaeth, twristiaeth a diwylliannol. Mae hi yn awdur, sy’n cyfrannu’n rheolaidd i ystod eang o erthyglau twristiaeth, diwylliant a chyhoeddiadau celfyddydau, yn awdur sydd wedi cyhoeddi sydd ar hyn o bryd yn astudio am PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor.

Nôl i Amdanom ni