Dewislen
English
.

Bwrdd Rheoli

Kate North
Cadair
Mwy
Jacob Dafydd Ellis
Is-gadeirydd
Mwy
Craig Austin
Mwy
William Ayot
Mwy
Eric Ngalle Charles
Mwy
Annie Finlayson
Mwy
Elizabeth George
Mwy
Radhika Mohanram
Mwy
John O'Shea
Mwy
Delyth Roberts
Mwy
Owain Taylor-Shaw
Mwy
Angharad Wynne
Mwy
Kate North
Cadair

Mae Kate North yn awdur ac yn academydd. Mae wedi ysgrifennu ffuglen a barddoniaeth. Ei chasgliad diweddaraf yw The Way Out (Parthian, 2018). Mae ganddi ddiddordeb mewn ysgrifennu ymarferol mewn gofal iechyd ac amgylcheddau cymunedol. Mae hi'n darlithio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd lle mae’n rhedeg rhaglenni MA Dyniaethau.

Cau
Jacob Dafydd Ellis
Is-gadeirydd

Jacob Ellis yw Ymgynghorydd Materion Cyhoeddus Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. Mae'n gyn-newyddiadurwr BBC Cymru Wales ac mae wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau diwylliannol ac addysgol. Mae Jacob wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ac yn Ymddiriedolwr yng Nghyngor Trydydd Sector Caerdydd.

Cau
Craig Austin

Mae Craig Austin yn awdur a beirniad celfyddydol sy’n byw yn Llundain, ac yn olygydd Wales Arts Review. Cyhoeddwyd ei waith, ffuglen a ffeithiol, mewn nifer o gyhoeddiadau cenedlaethol. Y mae Craig hefyd yn brofiadol iawn mewn Adnoddau Dynol proffesiynol, gydag arbenigedd swyddogaethol mewn cysylltiadau diwydiannol a chyfraith cyflogaeth ar draws ystod eang o sectorau a chwmnïau mawr.

Cau
William Ayot

Mae William Ayot yn fardd, dramodydd, hyfforddwr ac entrepreneur cymdeithasol. Y mae wedi gweithio mewn canolfannau adsefydlu a charchardai ac wedi arwain ymadawiadau defodau i ddynion yn ardal Eryri cyn mynd i ddysgu Rheolaeth mewn cwmnïau ac ysgolion fusnes ledled y byd.

Cau
Eric Ngalle Charles

Mae Eric Ngalle Charles yn fardd, dramodydd ac awdur, yn wreiddiol o Buea yng Nghamerŵn. Y mae’n rhedeg Black Entertainment Wales, sefydliad celfyddydol sydd yn cynnig llwyfan i artistiaid o gymunedau BME i arddangos eu gwaith. Yn ei waith, mae’n ymchwilio’r cysylltiad rhwng llenyddiaeth a thrawma er mwyn edrych ar sut mae creadigrwydd yn gallu cael ei ddefnyddio fel modd o oresgyn trawma.

Cau
Annie Finlayson

Cyn ymuno â Chyllid Corfforaethol Gambit fel Partner yn 2016, roedd Annie Finlayson yn Gyfarwyddwr Datblygu Corfforaethol i raglen uno, caffael a chyfarwyddo Grŵp PHS. Yn 2012, cafodd Annie ei enwi yn Insider Dealmaker of the Year yng Nghymru, y ddynes gyntaf a'r cynghorydd mewnol cyntaf i ennill y wobr. Mae hi hefyd wedi cael ei chydnabod gan Leading Wales Award Programme a gwobrau Welsh Woman of the Year.

Cau
Elizabeth George

Mae Elizabeth George yn Bennaeth Busnes a Datblygu GISDA, elusen sydd yn darparu llety a chefnogaeth i bobl ifanc bregus yng Ngwynedd. Mae ganddi radd yn y gyfraith o Brifysgol Aberystwyth ac mae ganddi brofiad helaeth o wirfoddoli a llywodraethu ym myd y celfyddydau yng Ngymru yn cynnwys Neuadd Goffa Cricieth, Gŵyl Cricieth, OPRA Cymru ac Ymddiriedolaeth Amgueddfa Lloyd George.

Cau
Radhika Mohanram

Mae Radhika Mohanram yn dysgu yn Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd fel Athro mewn Saesneg. Mae hi’n arbenigo mewn astudiaethau ôl-drefedigaethol, astudiaethau rhywedd, astudiaethau diwylliannol a Ffuglen De Asia. Yn y blynyddoedd diweddar, y mae hi wedi cyhoeddi erthyglau neu fonograffau ar hil, gwynder, a rheolaeth ymerodrol ym Mhrydain. Ar hyn o bryd, y mae hi’n ymchwilio y rhaniad yn Yr India, 1947 a’i effaith ar greu Yr India cyfoes.

Cau
John O'Shea

Astudiodd John O’Shea wleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe a bu'n gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol cyn ei benodiad diweddaraf yn Brifathro Coleg Merthyr Tudful. Mae John yn dod â phrofiad ym maes llywodraethu elusennau i’r Bwrdd yn ogystal â brwdfrydedd dros alluogi holl bobl Cymru waeth beth yw eu cefndir, eu haddysg neu eu rhagolygon i ffynnu a datblygu eu creadigrwydd Mae John yn Gadeirydd Grow Enterprise Wales, aelod o'r Royal Shakespeare Company a Chapter, ac yn angerddol dros oresgyn amddifadedd.

Cau
Delyth Roberts

Yn enedigol o Roslan yn Eifionydd, y mae Delyth Roberts newydd ymddeol o'i swydd fel Rheolwr Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol gyda chyfrifoldeb am Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Grŵp Llandrillo Menai. Bu'n dysgu Cymraeg Lefel A ar safle Pwllheli er 1997 a chyn hynny mewn ysgolion uwchradd yng Ngwynedd. Bu'n asesydd cymheiriaid i ESTYN ac yn Uwch Arholwr Cymraeg Safon Uwch i CBAC. Mae'n Gadeirydd Ymddiriedolaeth Park- Jones ac yn ymddiddori ym myd llenyddiaeth, cerddoriaeth a drama.

Cau
Owain Taylor-Shaw

Magwyd Owain Taylor-Shaw ym Mhen Llŷn cyn iddo symud i Gaerdydd i astudio Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Owain wedi cael profiad eang o weithio ym meysydd celfyddydol, diwylliannol, y cyfryngau a'r trydydd sector. Bellach mae’n rheoli adran Datblygu Busnes, Canolfan Mileniwm Cymru, gan arwain ar bartneriaethau strategol, cynyddu incwm masnachol, cynyddu masnach ED a datblygu cynnyrch newydd.

Cau
Angharad Wynne

Mae Angharad Wynne wedi gweithio ar brosiectau diwylliannol, gan gynnwys sefydlu Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Dathliadau'r Mileniwm, gwyliau UKinNY yn Efrog Newydd ac yn rhan o dîm sefydlu Canolfan Mileniwm Cymru lle bu'n gweithio fel Pennaeth Cyfryngau a Chyfathrebu. Am y saith mlynedd ddiwethaf, mae Angharad wedi bod yn gyfrifol am ymgynghoriaeth marchnata a chyfathrebu llwyddiannus sy'n arbenigo yn y sectorau cerdd, twristiaeth a diwylliant.

Cau