Dewislen
English
.

Lleoliad gwaith llawn amser, tymor penodol am flwyddyn, i ddechrau ym mis Chwefror 2018

£17,095 y flwyddyn

Wedi’i leoli yng Nghaerdydd

Dyddiad cau: 13 Rhagfyr, 2017         Cyfweliadau: 20 Rhagfyr, 2017

Cynigir y swydd hon fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Mae’r lleoliad yn cynnwys hyfforddiant, mentora a’r cyfle i ymweld ag Ewrop gyda phobl eraill sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.

Isod mae rhagor o wybodaeth amdanom ni, manylion am y rôl, cymhwysedd a sut i wneud cais.

Gweler yma dystiolaeth gan gyfranogwr blaenorol o Raglen Ysgoloriaeth Greadigol Weston Jerwood.


Llenyddiaeth Cymru

Amdanom ni

Llenyddiaeth yw un o’r ffurfiau celfyddydol mwyaf hygyrch. Yn ystod ein bywydau mae straeon ym mhobman o’n hamgylch; mewn llyfrau, ar bosteri, ar sgriniau, ar lwyfan ac ar-lein. Caiff geiriau ysgrifenedig a llafar eu plethu i’n cyffroi ac i wneud i ni chwerthin. Mae geiriau yn ein diddanu, ein haddysgu a’n hysbrydoli.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn credu’n gryf bod llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ym mhobman. Mae ein gwaith yn dathlu ac yn cefnogi’r gair ysgrifenedig a llafar. Cawsom ein sefydlu yn 2011 fel cwmni cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am arwain y sector a chydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu, hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ac rydym yn gweithio’n agos gyda’r Academi Gymreig, sef y gymdeithas genedlaethol ar gyfer awduron Cymru. Rydym yn galluogi a hwyluso gweithgarwch mewn lleoliadau amrywiol: p’un a trwy noddi gweithdy barddoniaeth Minecraft mewn ysgol; gweithio gyda phrifysgol ar elfen allestyn o brosiect academaidd; neu gysylltu â busnesau lleol ynglŷn â chomisiynau barddoniaeth gyhoeddus gan Fardd Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn rhoi cyngor arbenigol ar awduron addas a sut i drefnu digwyddiadau, yn ogystal â chynnig arian tuag at gostau gweithgaredd. Mae’r rôl hon fel hwylusydd yn golygu bod ein harbenigedd a’n gwybodaeth am y sector yn cyfrannu at weithgarwch cynaliadwy, parhaus, sy’n cefnogi twf creadigrwydd yng Nghymru.

Bob blwyddyn, rydym yn cyrraedd dros 160,000 o gyfranogwyr gan gynnwys 60,000 o bobl ifanc drwy ein gweithgareddau llenyddol mewn cymunedau dros Gymru. Rydym yn cynhyrchu £1.87M ychwanegol i’r economi yn flynyddol. Rydym yn hyfforddi awduron i weithio gyda grwpiau ac oedrannau amrywiol i hyrwyddo’r arlwy o weithgaredd llenyddol sydd ar gael. Mae Llenyddiaeth Cymru hefyd yn cynnal rhaglenni sy’n cynorthwyo ein hawduron i greu a chyflwyno gwaith newydd a pharhau gyda’u datblygiad proffesiynol.

Rydym yn cyflawni prosiectau uchelgeisiol sy’n cyfrannu at oresgyn rhai o’r heriau a wynebwn heddiw. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai  gyda charcharorion i ysgrifennu straeon i’w darllen i’w plant; cynnal cyrsiau yn Nhŷ Newydd ar gyfer cyn-ddefnyddwyr cyffuriau; a gweithio gyda’r gymuned Sipsi Roma i ddatblygu ffilmiau ac animeiddiadau byr a ysbrydolwyd gan Roald Dahl. Drwy raglenni megis Llên Pawb, rydym yn dangos bod llenyddiaeth yn rhan o gymdeithas fwy cydlynol, iach a chymhellol.

Drwy weithio gyda phobl ifanc drwy fentrau Awdur Pobl Ifanc Cymru a Bardd Plant Cymru, mae Llenyddiaeth Cymru yn deall bod hoffter o eiriau yn dechrau’n gynnar. Pŵer stori i ddal dychymyg plant ifanc iawn yw’r garreg gamu at lythrennydd gydol oes.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn aelod o Bortffolio Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig. Mae gennym 21 o staff yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Gwynedd ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.


Diwrnod ym mywyd aelod o staff Llenyddiaeth Cymru

Yn ystod diwrnod gwaith arferol byddwch yn amldasgio; o ateb ymholiadau ffôn gan awduron, newyddiadurwyr, sefydliadau a chynulleidfaoedd, i gynllunio creadigol, rheoli cyllideb, dadansoddi data, golygu fideo, cyflwyno contractau a defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae’r gwaith yn gofyn am feddwl arloesol, gyda sylw craff i fanylder.

Bydd rhai dyddiau hefyd yn cynnwys rheoli digwyddiadau, a chynrychioli Llenyddiaeth Cymru mewn cyfarfodydd gydag unigolion a sefydliadau trydydd sector, sector preifat a sector cyhoeddus Cymru. Byddwch yn mynd ar nifer o ymweliadau gwaith i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Rydym yn dîm o staff positif, ymroddedig a bywiog sy’n gweithio’n galed mewn dwy swyddfa yng Nghaerdydd a Llanystumdwy.

 

Y lleoliad

Bydd y Swyddog Datblygu a Chyfathrebu yn sefydlu modelau dadansoddi a gwerthuso data ac yn datblygu ffyrdd newydd o gyfleu effaith gwaith Llenyddiaeth Cymru.

Mae’r rôl newydd hon, sy’n pontio’r timau Datblygu a Chyfathrebu, yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dulliau gwerthuso a’n cyfathrebu mewnol ac allanol.

 

Mae’r rôl yn cynnwys:

 • Gweithio gyda’r Pennaeth Datblygu a Rheolwr Busnes i greu templedi monitro a gwerthuso ar gyfer amrywiaeth o fentrau gwahanol
 • Cefnogi’r Rheolwr Busnes wrth ddadansoddi’r data a gesglir o fentrau Llenyddiaeth Cymru er mwyn adnabod prif straeon am effaith a chyrhaeddiad gweithgareddau ac unrhyw fylchau a thueddiadau o ran daearyddiaeth, oedran, iaith ac ati
 • Gweithio gyda’r Pennaeth Cyfathrebu a Rheolwr Cyfathrebu i greu cynlluniau cyfathrebu ar gyfer mentrau unigol a themâu ehangach o fewn nodau strategol Llenyddiaeth Cymru
 • Cydlynu cynnwys digidol i gyfleu profiadau a straeon cyfranogwyr a’r effaith o fewn gweithgarwch Llenyddiaeth Cymru, cysylltu â phartneriaid wrth ddylunio, cynhyrchu a hyrwyddo’r cynnwys hwn

 

Drwy’r gwaith hwn, byddwch yn datblygu’r sgiliau a phrofiad canlynol:

 • Gwybodaeth am ddulliau gwerthuso a monitro gwahanol, a chymhwyso’r rhain mewn gwahanol fathau o weithgareddau
 • Sgiliau datblygedig o ran deall a dadansoddi data cyfranogwyr, adnabod tueddiadau a bylchau, a dod o hyd i’r data sy’n adlewyrchu effaith orau nodau strategol
 • Dealltwriaeth o sut y mae cenhadaeth ac amcanion strategol yn llywio gweithgarwch sefydliad a sut y gall dadansoddi data cyfranogwyr a gweithgarwch helpu i lunio nodau yn y dyfodol
 • Profiad o greu a hyrwyddo cynnwys cyfathrebu digidol
 • Meithrin sgiliau trefnu manylach, drwy gydlynu partneriaid amrywiol neu unigolion wedi’u contractio i greu cynnwys
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa a throsolwg o bob agwedd ar waith o fewn sefydliad, o gynllunio prosiect i weithdrefnau ariannol, marchnata a chyfathrebu

___________________________________________________________________________

Cymhwysedd

Cynigir y swydd hon fel rhan o raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Nid yw profiad o gyflogaeth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon – mae gennym fwy o ddiddordeb yn eich potensial a’r sgiliau y gallech fod wedi’u casglu mewn agweddau eraill o’ch bywyd. Yr unig beth y gofynnwn  yw eich bod yn berson chwilfrydig gyda llawer o gymhelliant ac egni, a dyhead i ddatblygu gyrfa yn y celfyddydau. Bydd hefyd angen sgiliau llythrennedd cadarn arnoch.

Fodd bynnag, rhaid cwrdd â thri maen prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais. Rhaid eich bod:

 • Wedi graddio o’ch gradd gyntaf (BA neu radd gyfatebol) o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf (h.y. yn 2015, 2016 neu 2017). Nid oes isafswm gradd ofynnol AC
 • Wedi derbyn grant cynhaliaeth lawn yn ystod cyfnod llawn eich cwrs ac yn gallu profi hyn gyda’r gwaith papur angenrheidiol AC
 • Yn breswylydd llawn amser yn y DU

Sicrhewch eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd cyn gwneud cais am y swydd hon. Mae rhagor o fanylion am y meini prawf cymhwysedd yn adran cwestiynau cyffredin am gymhwysedd y rhaglen yma. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am y rhaglen genedlaethol hon a chyfleoedd eraill sydd ar gael ledled y DU yma.

___________________________________________________________________________

Sut i wneud cais

I wneud cais:

 

 1. Cwblhewch arolwg byr, dienw Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood yma. Cedwir y canlyniadau gan Jerwood Charitable Foundation ac ni chânt eu rhannu â Llenyddiaeth Cymru na’u defnyddio er mwyn asesu eich cais. Rhoddir cod i chi ar ôl cwblhau’r arolwg – RHAID i chi ddarparu’r cod hwn ar eich llythyr eglurhaol (gweler isod).

 

 1. Ysgrifennwch lythyr eglurhaol heb fod yn fwy na 2 dudalen A4 NEU crëwch gais fideo amdanoch eich hun (mae’r ddau fformat yn dderbyniol ac o werth cyfartal). Darparwch fideo, dim mwy na 5 munud o hyd, fel dolen Dropbox. Dywedwch y canlynol wrthym:

 

 • Eich enw, cyfeiriad post, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost
 • Eich Cod Arolwg Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood (gweler uchod)
 • Pam eich bod yn dangos diddordeb yn y lleoliad hwn
 • Beth yw eich uchelgais mewn bywyd – ble rydych yn dyheu am fod mewn deg mlynedd
 • Pa sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau sydd gennych sy’n berthnasol i’r rôl (nid o reidrwydd wedi ennill y rhain drwy gyflogaeth)
 • Eich diddordebau ehangach

 

 1. Anfonwch y canlynol at post@llenyddiaethcymru.org:

 

 • Eich llythyr eglurhaol neu gais fideo
 • Sgan digidol o’ch llythyr Dadansoddiad Cyllid Myfyrwyr ar gyfer pob blwyddyn yn y brifysgol (mae’n rhaid i’r dadansoddiad gynnwys swm eich Grant Cynhaliaeth ar gyfer bob blwyddyn)
 • Prawf o’ch blwyddyn graddio (e.e. eich tystysgrif gradd neu dystysgrif gyfatebol)

 

Beth sy’n digwydd nesaf:

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i drefnu cyfweliad anffurfiol gyda dau gynrychiolydd o Llenyddiaeth Cymru, mewn caffi ym Mae Caerdydd. Os byddwch yn cael eich galw am gyfweliad, bydd angen i chi ddarparu CV heb fod yn hirach na dwy dudalen. Mae hyn er mwyn rhoi syniad i ni o’ch cefndir, yn hytrach nag asesu eich hanes academaidd neu hanes eich cyflogaeth. Bydd hefyd angen darparu manylion dau ganolwr. Gall y rhain fod yn bobl rydych yn eu hadnabod naill ai drwy’r brifysgol neu’r gwaith (er enghraifft tiwtor neu reolwr). Dim ond ar ôl i ni gynnig y swydd i chi y byddwn ni’n cysylltu â chanolwyr.

Byddwn yn rhoi syniad i chi o’r hyn yr hoffem ei drafod ddiwrnod o flaen llaw – er mwyn rhoi amser i chi feddwl a hel syniadau Yn ogystal â hyn, byddwn yn anfon lluniau o’r ddau berson fydd yn cwrdd â chi ynghyd ag ychydig o wybodaeth amdanynt draw atoch cyn y cyfarfod. Mae croeso hefyd i chi alw heibio’r swyddfa cyn y cyfarfod i gwrdd â’r tîm.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Rhagfyr 2017. Cynhelir cyfweliadau anffurfiol ar 20 Rhagfyr 2017. Dyddiad dechrau’r swydd hon yw 5 Chwefror 2018. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Bronwen trwy ffonio 029 2047 2266 neu anfonwch e-bost uniongyrchol at, bronwen@llenyddiaethcymru.org. Gallwn hefyd drefnu sgwrs ar Skype pe byddai hynny’n well gennych.

 

Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood

Mae Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood wedi eu cynllunio a’u rheoli gan y Jerwood Charitable Foundation mewn partneriaeth â’r Cyngor Prydeinig. Gwnaed hyn yn bosibl drwy gymorth cyfunol Cronfa Ambition for Excellence Cyngor Celfyddydau Lloegr, Garfield Weston Foundation, Jerwood Charitable Foundation, CHK Charities Limited a’r PRS Foundation.

Mae amryw o gyfleoedd eraill a ddarperir gan sefydliadau celfyddydol tebyg yn rhan o’r rhaglen hon – ceir rhestr lawn yma.

 

 

Nôl i Swyddi Gwag