Dewislen
English
Cysylltu
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.
Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.
Mae Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer tri aelod newydd i ymuno â’r Panel Ysgoloriaethau. Ceir rhagor o fanylion ar sut i ymgeisio yma. 
Bydd Ysgoloriaethau 2019 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

 

Wrth gyhoeddi enwau’r 26 awdur a fydd yn elwa o’r Cynllun Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora yn 2019 mae Llenyddiaeth Cymru yn atgyfnerthu ei ymrwymiad at ddatblygu egin awduron yng Nghymru, tra hefyd yn galluogi awduron profiadol i fentro, ac arbrofi gyda ffurfiau newydd. Mewn cyfnod o gynnwrf gwleidyddol, mae ysgrifennu creadigol newydd o Gymru a fuddsoddir ynddo trwy’r cynlluniau hyn yn adlewyrchu themâu sy’n destun pryder byd-eang. Mae’r themâu hynny’n cynnwys #MeToo, yr amgylchedd, bygythiad ynni niwclear, ymfudo ar raddfa eang, a Brexit, gyda’r gweithiau hefyd yn mynd i’r afael â phynciau oesol megis hunaniaeth, cydraddoldeb, tyfu a dod i oed, marwolaeth a galar.

Mae’r gwobrau’n cynnig cymorth i awduron trwy eu galluogi i ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o 12 mis, gyda’r ffurfiau eleni’n cynnwys nofelau, straeon byrion, llenyddiaeth i blant, ffuglen ar gyfer oedolion ifainc, barddoniaeth a rhyddiaith ffeithiol greadigol.

Gellir darllen bywgraffiadau’r awduron sy’n derbyn Ysgoloriaethau 2019 yma.

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £1,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

Genres cymwys:

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau

Amserlen:
Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau i Awduron.

Ceisiadau’n agor ar gyfer Ysgoloriaethau 2020: Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019
Dyddiad cau ar gyfer Ysgoloriaethau 2020: 5.00 pm Dydd Mawrth 10 Medi 2019

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau diwygiedig ar gyfer Ysgoloriaethau 2020 gael i’w hislwytho o wefan Llenyddiaeth Cymru o 10 Gorffennaf 2019 ymlaen. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar y cyfryngau cymdeithasol maes o law.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

I weld rhestr o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2019, gweler y rhestr ar waelod y dudalen hon.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Enillwyr Ysgoloriaethau 2011-19

Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2019
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 295KB
Literature Wales Writers' Bursary Recipients 2011-2019
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 304KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron