Dewislen
English
.
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Bydd Ysgoloriaethau 2018 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £2,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

Genres cymwys:
Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau

Dyddiad cau Ysgoloriaethau 2018:
Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Ysgoloriaethau 2018 wedi mynd heibio (5.00 pm ddydd Mercher 16 Awst 2017.) Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae’r amserlen ar gyfer asesu Ysgoloriaethau i Awduron 2018 fel a ganlyn:

• Caiff pob cais ei gydnabod trwy ebost a llythyr.
• Caiff yr holl geisiadau eu prosesu erbyn diwedd mis Awst 2017. Byddwn yn ysgrifennu atoch neu yn anfon ebost atoch os bydd eich cais yn anghyflawn.


Amserlen asesu Ysgoloriaethau 2018:
Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau Ysgoloriaethau yn ystod y tri mis sy’n dilyn y dyddiad cau (rhwng Medi 2017 a Tachwedd 2017). Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn cyfarfod ar ddiwedd y cyfnod asesu (Tachwedd 2017). O fewn chwech wythnos i’r cyfarfod penderfynu, bydd pob ymgeisydd yn derbyn llythyr yn eu hysbysu o ddyfarniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu hysbysu yn ganol fis Rhagfyr 2017. Tybir y cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn saith wythnos ar ôl y cyfarfod Panel (Ionawr 2018).

Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

Cyhoeddir manylion ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron yn y dyfodol ar ôl cadarnhau’r nawdd. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2018. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru ac yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru maes o law.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Nôl i Gwasanaethau i Awduron