Dewislen
English

I weld rhestr gyflawn o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru (2011-2016), a wnewch chi islwytho’r ddogfen sydd ar waelod y dudalen hon.
Enillwyr Ysgoloriaethau 2016 – Bywgraffiadau

Mae Tom Bullough yn awdur pedair nofel: A (Sort of Books), The Claude Glass (Sort of Books), Konstantin (Penguin) ac Addlands, a gyhoeddir yn 2016 gan Granta yn y DU a gan Random House yn yr UDA. Mae ei edmygwyr yn cynnwys John Banville, Niall Griffiths, Victoria Hislop, Susan Hill ac Andrew Miller. Mae Tom wedi gweithio fel sgriptiwr, saer mewn melin goed, hyrwyddwr cerddoriaeth o Zimbabwe ac wedi cyfrannu at gyfres teithlyfrau y Rough Guides. Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd ar Ymweliad ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’n byw ym Mannau Brycheiniog.
www.tombullough.com

Mae Sarah Coles yn gwneud ei gorau glas i geisio peidio ysgrifennu o gwbl. Mae’n gweithio mewn ysgol gynradd a hyd yn oed wedi cael tri o blant fel esgus i beidio ag ysgrifennu. O bryd i’w gilydd, pan nad yw’n talu sylw, ymddengys darn o waith yn erbyn ei hewyllys. Mae ei chasgliad barddoniaeth Here and The Water (Gomer, 2012), yn enghraifft o hyn. Mae’n adolygu ar gyfer cylchgronau llenyddol a chyhoeddwyd ei gwaith mewn nifer o flodeugerddi barddoniaeth a chasgliadau straeon byrion. Mae’n byw yn Abertawe, lle bydd nawr yn ceisio peidio ysgrifennu casgliad o straeon byrion gyda chymorth Ysgoloriaeth i Awduron.
@ThatSarahColes

Dechreuodd stori Hannah Collins ar brynhawn tywyll a stormus yn Lloegr, ble darganfu flwch o hen gomics Batman mewn siop elusen leol, a dechreuodd ei chariad at gelf ac ysgrifennu. Ers graddio o Brifysgol Lancaster gyda gradd BA mewn Celf Gain ac Ysgrifennu Creadigol, dechreuodd ei gyrfa fel arlunydd ac awdur ar ei liwt ei hun. Fel arlunydd mae’n cynhyrchu llyfrau comics, lluniau ar gyfer llyfrau plant a stribedi mewn papurau newydd. Mae’n blogio am ddiwylliant pop a chyfrannu’n gyson at safleoedd Buzzfeed ac Itcher. Yn ystod cyfnod yr Ysgoloriaeth bydd yn ysgrifennu stori ysbrydion seiber ar gyfer plant 8-12 oed.
@HOUSEofZINTHOS / www.houseofzinthos.com

Magwyd Martin Davis yn Stratford-upon-Avon. Roedd gan y teulu gysylltiad agos ag ardal Llanrwst lle cafodd Martin ei eni. Yn ystod ei blentyndod, byddai’n treulio cyfnodau hir ar wyliau yno ac yn ardal Porthmadog. Ers blynyddoedd lawer mae ei gartref bellach yn Nhre Taliesin yng ngogledd Ceredigion. Mae’n gweithio fel cyfieithydd llawrydd ac mae’n awdur swp o lyfrau i oedolion a phlant a phobl ifainc gan gynnwys pedair nofel i oedolion Brân ar y Crud; Os Dianc Rhai; Tonnau Tryweryn a Broc Rhyfel (i gyd wedi eu cyhoeddi gan Y Lolfa).

Treuliodd Lucy Dunham ei phlentyndod ar draethau de Awstralia. Bu’n byw a gweithio yng Nghaerdydd dros y dair blynedd ar ddeg diwethaf. Mae ganddi radd Meistr mewn Llenyddiaeth Saesneg, ac mae’n ceisio ei gorau glas i ddysgu Cymraeg.

Derbyniodd cyfrol gyntaf Jonathan Edwards, My Family and Other Superheroes (Seren) wobr Costa Poetry Award a gwobr Wales Book of the Year People’s Choice Award. Roedd ar restr fer y Fenton Aldeburgh First Collection Prize. Enillodd ei gerddi wobrau yn y Cardiff International Poetry Competition, Ledbury Festival International Poetry Competition a’r Basil Bunting Award, ac maent wedi ymddangos yn Poetry Review, Poetry Wales, New Welsh Review a The North. Mae’n gweithio fel athro.

Mae Megan Hodson yn 23 ac yn byw yng Nghaerdydd, ar ôl treulio’r rhan fwyaf o’i bywyd yn y Cymoedd. Astudiodd Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol yn y brifysgol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ym maes marchnata digidol. Yn Nhachwedd 2014 enillodd gystadleuaeth ‘Be A Best Seller’ gyda’r Curtis Brown Literary Agency a rhaglen ITV ‘This Morning’; ac o ganlyniad derbyniodd le ar gwrs Six Month Novel-Writing Course Curtis Brown, ac asiant llenyddol gan Curtis Brown, wedi iddi gwblhau ei nofel. Mae’n edrych ymlaen at y tro nesaf caiff gyfle i grïo dros Phillip Schofield yn y stiwdio deledu.
@meghodders

Derbyniodd Natalie Ann Holborow radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol gan Brifysgol Abertawe ac ar hyn o bryd mae’n awdur preswyl ym man geni Dylan Thomas. Enillodd Wobr Robin Reeves 2015 a’r Terry Hetherington Award 2015 a derbyniodd ganmoliaeth uchel yng nghystadleuthau eraill megis y Bridport Prize, Hippocrates Prize, Jane Martin Poetry Prize ac roedd ar restr hir National Poetry Prize 2015. Cyhoeddwyd ei gwaith yn The Stinging Fly  a New Welsh Review. Gobeithia gyhoeddi ei chyfrol gyntaf o gerddi eleni, a bydd yn defnyddio ei hysgoloriaeth i gwblhau ei nofel gyntaf, Bad Milk.
@missholborow

Mae Christine James yn Athro yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, lle mae’n dysgu ar amrywiaeth o fodiwlau llenyddol, gan gynnwys Ysgrifennu Creadigol. Enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau, 2005, am gasgliad o gerddi ecffrastig a gynhwyswyd wedyn yn ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth, rhwng y llinellau (Barddas, 2013), cyfrol a aeth ymlaen i ennill categori Barddoniaeth Gymraeg yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2014. Christine yw Archdderwydd Cymru ar hyn o bryd. Bydd yr ysgoloriaeth yn caniatáu iddi gael ei rhyddhau o’i dyletswyddau arferol yn y gweithle er mwyn gweithio ar gerddi ar gyfer ail gyfrol arfaethedig.
@doctorcjames

Ganwyd Rebecca F. John yn 1986, ac mae ganddi radd dosbarth cyntaf mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, a gradd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Darlledwyd ei straeon ar BBC Radio 4. Yn 2015 cyrrhaeddodd ei stori fer ‘The Glove Maker’s Numbers’ restr fer y Sunday Times EFG Short Story Award.  Enillodd y PEN International New Voices Award 2015. Cyhoeddir ei chasgliad straeon byrion, Clown’s Shoes, gan Parthian.  Cyhoeddir ei nofel gyntaf The Haunting of Henry Twist gan Serpent’s Tail yn 2017. Mae Rebecca yn byw yn Abertawe gyda’i chi, Betsy.
@Rebecca_Writer / www.rebeccafjohn.com

Brodor o Abergele sy’n byw bellach ym Mhenrhosgarnedd ydy Llion Jones. Prifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Llanelli a’r Cylch 2000, mae’n drydarwr cynganeddol, yn un o golofnwyr Barddas ac yn geidwad ar wefan farddoniaeth Yr Annedd. Cyhoeddodd ddau gasgliad o gerddi, sef Pethe Achlysurol (Barddas, 2007) a Trydar mewn Trawiadau (Barddas, 2012). Cyrhaeddodd Trydar mewn Trawiadau restr fer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2013 a chipio gwobr ‘Barn y Bobl’. Wrth ei waith bob dydd ef yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Yn niwloedd ei orffennol pell, bu’n aelod o’r grwp Eryr Wen, ac ymhlith ei bechodau, y mae’r gân anenwog honno, ‘Gloria Tyrd Adre’.
@LlionJ@ / www.llionjones.com

Mae Nina Lyon wedi byw yn y gororau ers saith mlynedd. Hi yw awdur Mushroom Season, hanes anturiaethau seicedelic llencyndod a’r mynyddoedd ger ei chartref; roedd y treaethawd yn ail yn y 2013 FT/Bodley Head Essay Prize. Cyhoeddwyd ei chyfrol Uprooted: On the Trail of the Green Man, gan Faber. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar gyfrol arall i Faber ynglyn â’r afreal, ac yn astudio ar gyfer PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, ar nonses a metaffiseg.
@ninalyon / www.ninalyon.com

Gwnaeth Geraint Morgan fywoliaeth fel actor ers deng mlynedd ar hugain, ac mae’n wyneb cyfarwydd i wylwyr S4C. Ymddangosodd mewn nifer o gyfresu a dramau dros y blynyddoedd (Pobol Y Cwm, Y Palmant Aut, Teulu, Tân ar Y Comin, Y Gwyll) ond wrth beintio ac ysgrifennu mae hapusaf. Mae wedi ysgrifennu nofel i blant sy’n eistedd mewn drâr yn yr atig ac yn mawr obeithio y bydd ei ymdrech nesaf yn cael ei ddarllen gan fwy na hanner-dwsin o bobl.  Bydd yr Ysgoloriaeth i Awduron yn ei alluogi i orffen y nofel honno, stori arswyd seicolegol i oedolion ifanc.
@geraintmogs

Disgrifwyd Sian Northey gan Ifor ap Glyn fel Swiss Army Knife llenyddol. Ystyria hyn yn ddisgrifad teg gan ei bod yn rhyw boitsian sgwennu pob math o bethau, ac er mawr syndod i’w hun, yn llwyddo i ennill bywoliaeth. Mae wedi cyhoeddi sawl llyfr ar gyfer plant, bydd ei hail nofel i oedolion, Rhyd y Gro (Gomer, 2016) yn ymddangos yn 2016, ac roedd ei chasgliad o farddoniaeth, Trwy Ddyddiau Gwydr (Carreg Gwalch, 2013) ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014. Cynhalia weithdai’n rheolaidd, ar gyfer plant ac oedolion, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn ysgrifennu yng nghyd-destun iechyd a llês.
@siannorthey

Mae Helen Pendry yn gweithio mewn siop lyfrau ym Machynlleth.Bu’n dysgu darllen ac ysgrifennu mewn addysg uwch ac mae ei gwaith yn cynnwys erthyglau, adolygiadau a theithlyfrau am Sbaen i blant. Bydd yn defnyddio ei chyfnod Ysgoloriaeth i gwblhau ei nofel gyntaf, sy’n tynnu ar ei phrofiadau o grwydro o amgylch cefn gwlad canolbarth Cymru, gweithio mewn hostel i’r digartref, glanhau caets yn Nhy’r Ymlusgiaid yn Sw Llundain, ac ymgyrchu yn erbyn y diwydiant arfau. Caiff ei rhestru yn This Is Uncool: The 500 Greatest Singles Since Punk and Disco, am iddi ganu cân Nadoligaidd.

Mae Tegan Pyke yn ddylunydd graffeg ac yn byw a gweithio yng Nghaerdydd. Daw o Lanilltud Fawr, tref dawel ar lan y môr. Wedi sawl tro trwstan, gwisg Pokémon ac ymosodiad gan fwnci, dechreuodd ysgrifennu. Mae wedi dotio ar lên gwerin a mytholeg, a bydd yn defnyddio ei Hysgoloriaeth i Awduron er mwyn ysgrifennu ei nofel gyntaf, Iron, stori arswyd oruwchnaturiol am ferch yn ei harddegau sy’n achub ei chariad o Annwfn. @teganpyke / www.teganpyke.co.uk

Ganwyd Benjamin Smith yn Birmingham ac erbyn hyn mae’n byw yn yr Elerydd, yn ucheldir Powys. Wedi treulio ugain mlynedd fel cerddor a chyfansoddwr, mae bellach yn olygydd llawrydd, yn canolbwyntio ar ffuglen. Mae ei ddiddordeb llenyddol mewn pobl a’r tirwedd. Bydd ei Ysgoloriaeth i Awduron yn ei alluogi i gwblhau ei gasgliad cyntaf o straeon byrion, A Mountain Speaks.
@brumsongsben

Mae Peter Wakelin wedi bod yn ysgrifennu am gelfyddyd weledol ers yn 1990au, yn troedio’r ffin rhwng hanes celf, bywgraffiad ac ymateb creadigol. Fe’i fagwyd yn Abertawe, mewn cartref yn llawn llyfrau am gelf, a chefluniau a phaentiadau ei rieni. Mae ei erthyglau wedi ymddangos yn Art Review, Modern Painters, Planet, New Welsh Review a The Guardian. Fel curadur, mae wedi creu arddangosfeydd ar gyfer MOMA Machynlleth, Ironbridge Gorge Museum Trust ac Amgueddfa Cymru-National Museum of Wales, lle roedd tan yn ddiweddar yn Gyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil. Mae ef a’i gymar, yr artist Clive Hicks-Jenkins, yn byw ger Aberystwyth.
@PeterWakelin1

Ganwyd Hilary Watson yn ne Cymru, ac roedd ei rhieni yn wyddonwyr o’r Alban. Tyfodd i fyny gyda’i brawd a’i chwaer. Dechreuodd ysgrifennu barddoniaeth yn yr ysgol, a derbyniodd BA mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ac MA mewn ysgrifennu ym Mhrifysgol Warwick, cyn dychwelyd i Gaerdydd. Mae’n cael ei mentora ar gynllun Jerwood/Arvon 2015-2016 o dan arweiniad y bard Caroline Bird. Dros y flwyddyn nesaf, bydd yn gweithio ar ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn arbrofion gwyddonol, y sîn gelfyddydol yng Nghaerdydd ac mae’n chwarae roller derby gyda thîm Tiger Bay Brawlers.

Cricieth yw cartref Aled Jones Williams erbyn hyn. Gyda’r blynyddoedd perfformiwyd a darlledwyd nifer o’i ddramau, yn cynnwys: Iesu!, Pryd Fuodd Kathleen Ferrier Farw?, Sundance, Anweledig. Enillodd goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2002 am ei bryddest  Awelon. Daeth ei nofel ddiweddaraf Eneidiau (Gwasg Carreg Gwalch) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn, 2014. Cyhoeddodd hunangofiant byr: Tuchan o Flaen Duw (Gwasg Carreg Gwalch). Eleni cyhoedda lyfr ar y cyd gyda Cynog Dafis: Duw yw’r Broblem (Gwasg Carreg Gwalch). Nostos fydd teitl nofel cyfnod yr ysgoloriaeth. Fe’i gwnaed yn gymrawd o’r Academi Gymreig yn 2015.

Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2016

Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2016
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 279KB
Nôl i Ysgoloriaethau i Awduron