Dewislen
English
Heddiw cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru, y corff sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu llenyddiaeth yng Nghymru, enwau’r rheini a fydd yn derbyn cefnogaeth trwy’r Cynllun Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora yn 2018. Ymhlith yr enwau hyn mae‘r nifer uchaf erioed o ymgeiswyr newydd, ac mae lleisiau benywaidd yn amlwg ar y rhestr.

Wrth gyhoeddi enwau’r 25 awdur a fydd yn elwa o’r cynlluniau eleni, dywedodd Llenyddiaeth Cymru “dyma leisiau cryf ac unigryw gyda straeon pwerus i’w hadrodd”. Mae’r gwobrau’n cynnig cymorth i awduron trwy eu galluogi i ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o 12 mis, gyda’r ffurfiau eleni’n cynnwys nofelau, straeon byrion, llenyddiaeth i blant, barddoniaeth a’r aderyn prin hwnnw, y nofel graffig Gymraeg.

Ers 2004, mae Llenyddiaeth Cymru wedi dyfarnu dros £1.2 miliwn ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron, gan alluogi 277 o awduron i ddatblygu eu gwaith mewn ystod o genres.

Bydd 20 o awduron yn derbyn Ysgoloriaethau swm penodol gwerth £3,000 yr un. Yn eu plith ceir 5 Ysgoloriaeth Awdur Newydd, a ddyfarnwyd i awduron newydd sydd heb gyhoeddi cyfrol o’u gwaith: William Gwyn, Joanna Jones, Elizabeth Wilson, Iwan Huws, a Jemima Roberts. Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Awdur o dan 25 i Briony Collins. Bydd Selena Caemawr yn derbyn Ysgoloriaeth Cefnogi.

 

Cynllun Mentora Estynedig

Yn 2018, mae’r cynlluniau’n rhoi rhagor o bwyslais ar awduron newydd, a meithrin talent. Mae 4 awdur newydd wedi ennill lle ar y cynllun sef Cath Barton, Ellen Davies, Euros ap Hywel a Rhiannon Williams. Fe fydd y 6 awdur sy’n derbyn Ysgoloriaeth Awdur Newydd yn ymuno â nhw ar y Cynllun. Bydd y Cynllun Mentora yn dechrau gyda chwrs Mentora pwrpasol, yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd fis Chwefror 2018, ac fe geir sesiynau mentora unigol yn ystod y flwyddyn, yn ogystal a chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

 

Enillwyr Ysgoloriaethau 2018

Yr awduron sy’n derbyn ysgoloriaeth i awduron eleni yw:  Emily Blewitt, Zillah Bowes, Selena Caemawr, Briony Collins, Claire Fayers, William Gwyn, Rosalind Hudis, Iwan Huws, Beverley Jones, Joanna Jones, Cynan Jones, Stephanie Mahon, Hayley Mills, Rufus Mufasa, Katie Munnik, Siôn Tomos Owen, Jemima Roberts, Durre Shahwar, Christina Thatcher, Louise Walsh, ac Elizabeth Wilson. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am yr awduron.

Mae 18 o’r 21 awdur sydd ar y rhestr eleni’n derbyn Ysgoloriaeth am y tro cyntaf, ac mae 13 ohonynt heb gyhoeddi cyfrol o’u gwaith hyd yn hyn. Yn ogystal bydd Ysgoloriaethau yn galluogi’r awduron sydd wedi ennill eu plwyf Cynan Jones, Rosalind Hudis, Louise Walsh, Beverley Jones a Zillah Bowes i arbrofi a chreu gwaith newydd arloesol.

Bydd Sion Tomos Owen yn elwa ar ei brofiad fel awdur, dylunydd a chyflwynydd teledu er mwyn ceisio portreadu cyfoeth cymeriadau cymoedd y Rhondda yn ei nofel graffig newydd, tra bydd yr awdur a’r ymarferydd Durre Shahwar yn datblygu ei chasgliad cyntaf o straeon byrion.

Bydd y sgriptiwr profiadol William Gwyn yn newid genre ac iaith, gan droi at ysgrifennu yn Saesneg er mwyn arbrofi a datblygu llais naratif newydd. Bydd yn gweithio ar ei nofel ias a chyffro sy’n croesi ffiniau ar draws Ewrop, ac yn mynd â ni o Fae Caerdydd i Fenis. Bydd Ysgoloriaeth Katie Munnik yn ei galluogi i ddatblygu ei hail nofel.

Bydd Iwan Huws hefyd yn newid genre, gan droi o ysgrifennu caneuon a chyfieithu llyfrau plant, at ysgrifennu nofel ffantasi i blant a phobl ifainc. Bydd Ysgoloriaethau 2018 yn esgor ar wledd o lenyddiaeth ar gyfer darllenwyr iau, â straeon sy’n mynd â ni o Annwn i Sir Fynwy, yn croesi’r cefnfor i Antarctica, a thu hwnt. Bydd Stephanie Mahon, Hayley Mills a Joanna Jones ill tair yn datblygu nofelau ar gyfer oedolion ifainc, gyda rhywbeth iasoer at ddant pawb: fampiriaid, Antarctica, a llofruddiaeth a dirgelwch. Bydd Claire Fayers yn gweithio ar ei nofel i blant, Storm Hound, ble mae’r antur yn dechrau wrth i gi ifanc o Annwn lanio’n bendramwnwgl ar y palmant ger Y Fenni.

Bydd y perfformwyr a’r gweithredwyr Rufus Mufasa a Selena Caemawr, ill dwy yn berfformwyr grymus ar lwyfan, yn defnyddio eu hysgoloriaethau er mwyn datblygu casgliadau o’u cerddi. Mae’n rhaid bod yr awen yn llifo, gan bod nifer uwch o feirdd ar y rhestr eleni, a merched yn bennaf yn eu mysg: Christina Thatcher, Emily Blewitt, Jemima Roberts, Elizabeth Wilson, Rosalind Hudis a Zillah Bowes. Byddant i gyd yn datblygu eu casgliadau barddoniaeth newydd.

 

“Eleni bu nifer o newidiadau i’r broses o ddyfarnu Ysgoloriaethau er mwyn sicrhau bod mwy o bwyslais ar ddatblygu y llenorion sy’n derbyn cefnogaeth gennym. Mae’r drefn newydd eglur, strategol a chytbwys hon sy’n tanlinellu pwysigrwydd a gwerth cefnogaeth ymarferol, broffesiynol wrth feithrin a datblygu llenorion, ochr yn ochr â chynnig cynhaliaeth ariannol, wedi ei chroesawu’n fawr gan y Panel.”

Sioned Williams, Cadeirydd Panel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru

Darllenwch Adroddiad Cadeirydd y Panel Ysgoloriaethau trwy ymweld â’r adran adnoddau ar waelod y dudalen hon.

“Mae’r rhestr hon o leisiau amrywiol, cryf yn profi nad yw talent yn gwahaniaethu, ac rydym yn falch iawn fod ein Cynllun Ysgoloriaethau a Mentora yn cynnig cefnogaeth ymarferol i’r 25 awdur yma; rhai ond megis dechrau, ac eraill yn hen lawiau sy’n chwilio am gymorth i ragori ar eu crefft. Dyma leisiau cryf ac unigryw gyda straeon pwerus i’w hadrodd. Llongyfarchiadau i bawb.”

Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru

 

Noddir Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora Llenyddiaeth Cymru gan y Loteri Genedlaethol, trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Dywedodd Dr Phil George, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: “Mae’n galonogol iawn gweld rhestr cyn gryfed ac amrywiol â hon eleni. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygiad pellach yr elfen o fentora talent Newydd; dyma enwau i’w cadw mewn cof, heb os. Rwyf hefyd yn llawn chwilfrydedd a chyffro i weld sut y bydd rhai o’n Awduron profiadol yn defnyddio’r cyfle hwn i esblygu eu gwaith.”

 

I ddarllen mwy am Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru, a’r dulliau eraill gall y cwmni cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth gefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa, ewch i’r adran Gwasanaethau i Awduron.

 

Adroddiad Cadeirydd Panel Ysgoloriaethau 2018

Adroddiad Cadeirydd Panel Ysgoloriaethau 2018
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 89KB
Bursaries Panel Chair's Report 2018
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 140KB
Nôl i Ysgoloriaethau i Awduron