Dewislen
English
Yr Academi Gymreig yw cymdeithas genedlaethol llenorion Cymru. Mae’r gymdeithas yn cynrychioli llenorion Cymru ac ysgrifennu Cymraeg a Chymreig yng Nghymru a thu hwnt.

Diben yr Academi Gymreig yw:

• Dathlu cyfraniad llenorion Cymru;
• Lobïo ynghylch materion sy’n allweddol i fuddiannau llenorion Cymru a’u gwaith;
• Meithrin y gymuned o lenorion yng Nghymru;
• Darparu cymorth eirioli i lenorion Cymru;
• Cefnogi datblygiad gyrfaol llenorion Cymru.

 

CCA
Cynhaliwyd CCA (Cyfarfod Cyffredinol Arbennig) yng Ngwesty’r Marine, Aberystwyth am 2.00 pm ddydd Sadwrn 14 Ebrill 2018. Roedd y cyfarfod yn agored i Aelodau Llawn, Cymrodyr ac Aelodau Anrhydeddus yr Academi Gymreig. Yn dilyn y CCA, mae Cadeirydd yr Academi Gymreig wedi ysgrifennu at yr holl aelodau i roi gwybod am y penderfyniad a wnaed yn y CCA, ac i esbonio’r camau nesaf fydd yn digwydd yn ystod 2018/19.

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Arbennig Yr Academi Gymreig (YAG) ar 14 Ebrill 2018, pleidleisiodd yr Aelodau/Cymrodyr/Aelodau Anrhydeddus oedd yn bresennol dros y dewis canlynol:Hysbysebu ffenest o fis yn gofyn i bobl wneud cynigion ar gyfer cynghrair newydd o awduron a llenorion, y bydd pob un ohonynt yn Aelodau neu’n Gymrodyr, i reoli a gweinyddu YAG. Bydd Bwrdd Rheoli presennol YAG yn penderfynu ar y cynnig sy’n gweddu orau ac yn trosglwyddo’r cyfrifoldeb ar sail hynny. Byddai Llenyddiaeth Cymru yn rhoi cefnogaeth weinyddol ar gyfer blwyddyn bontio wrth i YAG sefydlu ei hunan fel mudiad annibynnol.

Os bydd Bwrdd Rheoli YAG yn barnu na ddaeth cynigion priodol i law, neu os bydd y broses yn dod i stop heb obaith datrys pethau, yna dim ond fel brand ar gyfer ysgoloriaethau i awduron newydd y bydd YAG yn bodoli yn y dyfodol, yn ogystal â gwobr flynyddol – ‘Gwobr yr Academi Gymreig’ – am wasanaethau neilltuol i lenyddiaeth, wedi’i chysylltu ag enw Glyn Jones.

Mae hyn yn golygu y bydd Bwrdd Rheoli presennol YAG yn cael ei ddiddymu o 1 Ebrill 2019 ymlaen, a bydd YAG naill ai’n cychwyn pennod newydd fel cymdeithas â chyfansoddiad sy’n annibynnol ar Lenyddiaeth Cymru, NEU fydd YAG ddim ond yn bodoli fel enw brand o hynny allan.

Gellir islwytho dogfen (PDF) Telerau ar gyfer Cynigion i ymgymryd â Chyfrifoldeb Gweinyddol am yr Academi Gymreig o waelod y dudalen hon.

Dyddiad cau ar gyfer cynigion: Dydd Iau 14 Mehefin 2018.

Dylid anfon cynigion drwy ebost at sylw Tom Anderson, Cadeirydd yr Academi Cymrieg: yracademigymreig@gmail.com

 

Hanes y Gymdeithas

Sefydlwyd yr Academi Gymreig yn 1959 yn dilyn sgyrsiau rhwng Bobi Jones a Waldo Williams. Prif amcan y gymdeithas yn dilyn y cyfarfod cyntaf ym 1960, oedd sefydlu cylchgrawn llenyddol Cymraeg. Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf o Taliesin gan yr Academi Gymreig ym 1961. Crëwyd yr adran Saesneg ei hiaith yn 1968 o ganlyniad i fenter gan Meic Stephens mewn cydweithrediad â’r Guild of Welsh Writers.

Yn 1998 ymgymerodd Yr Academi Gymreig â maes llafur helaethach o lawer pan enillodd gytundeb Cyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu Asiantaeth Genedlaethol i Hybu Llenyddiaeth Cymru. Enw’r Asiantaeth hon oedd Academi. Bu Academi, a oedd bellach wedi trawsnewid a thyfu cryn dipyn, yn cynnig arlwyaeth lenyddol ar hyd a lled Cymru tan 2011, pan ymunodd â Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd er mwyn creu sefydliad cenedlaethol newydd a elwir yn Llenyddiaeth Cymru.

Diogelwyd hunaniaeth unigryw’r Academi Gymreig fel cymdeithas llenorion Cymru, o fewn Academi. Parhawyd i ddiogelu’r hunaniaeth yn sgîl datblygiad Academi i fod yn Llenyddiaeth Cymru ac mae’r gymdeithas yn parhau i fod yn annibynnol yn ei reolaeth a’i weithgarwch. Tra mae Llenyddiaeth Cymru yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r Academi Gymreig,nid oes perthynas rheolaeth rhyngddynt ac mae prosesau penderfynu, rheolaeth a gweithgarwch y ddau gorff yn annibynnol ar ei gilydd.

 

Yr Academi Gymreig Heddiw

Mae gan Yr Academi Gymreig oddeutu 600 Aelod Llawn. Gillian Clarke, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, yw Llywydd cyfredol yr Academi. Bu farw Bobi Jones, cyd-Lywydd yr Academi Gymreig, fis Tachwedd 2017.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Aelodau a Chymrodyr yr Academi Gymreig, ac yma am wybodaeth am Fwrdd Rheoli Yr Academi Gymreig.

 

Os oes gennych ymholiad ynglŷn ag aelodaeth Yr Academi Gymreig, a wnewch chi ebostio: yracademigymreig@gmail.com

Telerau ar gyfer Cynigion YAG 2018

Telerau ar gyfer Cynigion YAG 2018
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 118KB
Iaith: English
Nôl i Ar gyfer Awduron