Dewislen
English
.

Cyfle i Awduron ac Unigolion Creadigol

Cyhoeddwyd Llu 7 Aws 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru
© Camera Sioned
Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi cyfle i unigolion neu grwpiau greu a darparu cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol yn y gymuned

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi lansio cynllun nawdd newydd ar gyfer awduron sy’n ffurfio rhan o Llên Pawb | Lit Reach – cynllun ehangach sy’n cysylltu cymunedau â llenyddiaeth.

Estynnir gwahoddiad i bobl sy’n gweithio ym myd llenyddiaeth a’r celfyddydau, ac sydd yn byw yng Nghymru, i ddyfeisio a chyflwyno cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol newydd ac arloesol er mwyn annog cyfranogiad ehangach yn y maes. Mae croeso i awduron, artistiaid, darlunwyr, gwneuthurwyr ffilm, cerddorion, ac unigolion sy’n gweithio o fewn meysydd llenyddol a chelfyddydol eraill, wneud cais. Bydd prosiectau aml-blatfform yn cael eu hannog, ond dylid blaenoriaethu llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.

Dylai pob cyfres o weithdai gynnwys 4-6 sesiwn, gyda chynulleidfa darged amlwg wedi’i ddiffinio’n glir a gydag amcan pendant: er enghraifft, creu pamffled barddoniaeth, digwyddiad showcase, ffilm fer a dangosiad, neu EP o ganeuon. Dylid nodi’r costau angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r amcan hwn yn y cais.

Dylai prosiectau fod yn addas ar gyfer un neu fwy o’r grwpiau targed canlynol:

 • Grwpiau sy’n ymylol, neu mewn perygl o brofi gwaharddiad:
 • Pobl fregus a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig
 • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • Pobl ifanc mewn perygl o brofi datgyweddiad
 • Oedolion sy’n ddi-waith ers cyfnod hir
 • Dioddefwyr salwch meddwl
 • Pobl oedrannus a’r rhai sy’n dioddef o unigrwydd
 • Carcharorion a’u teuluoedd
 • Pobl leiafrifol, e.e.. teithwyr Sipsi Roma
 • Pobl ddigartref

Bydd prosiectau llwyddiannus yn cael eu comisiynau gan Llenyddiaeth Cymru yn hydref 2017, a rhaid eu cwblhau cyn dydd Gwener 1 Mehefin 2018. Gall Llenyddiaeth Cymru weithio efo ymgeiswyr er mwyn datblygu eu cynlluniau ymhellach cyn comisiynu. Ystyrier cyfranogiad actif efo llenyddiaeth fel rhan hanfodol o fywyd iach ac [engaged]. Mae’r cynllun newydd hwn yn gosod llenyddiaeth yng nghanol agendâu llesiant, llythrennedd, cyflogaeth a sgiliau.

Sut i wneud cais?

Ebostiwch y canlynol at post@llenyddiaethcymru.org gyda’r pwnc ‘Llên Pawb | Lit Reach: Cyfle Ar Gyfer Artistiaid’:

 • CV (gan gynnwys enw dau ganolwr sy’n ymwneud a’r math o waith rydych yn cynnig cyflawni yn eich cais)
 • Datganiad byr (dim mwy na 300 o eiriau) yn esbonio pam yr hoffech fod yn rhan o’r cynllun a rhesymau pam eich bod yn gymwys. Dylech gynnwys eich lleoliad, y pellter y byddech yn fodlon teithio ar gyfer y gwaith, os oes unrhyw unigolion eraill yn angenrheidiol wrth gyflwyno’ch prosiect, ac os oes gennych gysylltiadau neu brofiad o weithio efo unrhyw un o’r grwpiau a restrwyd uchod.
 • Cynllun Cyfres Gweithdai, wedi’i gostio’n llawn gyda chyllideb nad sy’n fwy na £1,500 i gynnwys gwaith datblygu, costau cyflwyno (gan gynnwys ffioedd ar eich cyfer chi neu unrhyw unigolion eraill), y gost o hurio stafell, teithio ac amcanion y prosiect ayyb.
 • Dylai eich cais gynnwys proffil o’ch cynulleidfa bwriadedig, gan gynnwys: y grŵp targed, amrediad oedrannau, os ydynt yn siarad Cymraeg neu Saesneg, eu hethnigedd/au ayyb. Er enghraifft: holl ddefnyddwyr Cymraeg y gwasanaeth iechyd meddwl sydd rhwng 16-25 oed.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 25 Medi 2017

Noder: Mae’n bosib y bydd gofyn ar ymgeiswyr fynychu cyfweliad anffurfiol (a all gael ei gynnal drwy Skype). Mae gwybodaeth am (neu awydd cryf i ddysgu am) gyfranogi â grwpiau targed sbesiffig yn angenrheidiol ar gyfer y prosiect hwn.

Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu diwrnod hyfforddi datblygiad proffesiynol yng Nghaerdydd neu yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd. Dylai unrhyw gostau yn ymwneud a mynychu’r diwrnod gael eu cynnwys o fewn eich cyllideb. Gofynnir yn ogystal i ymgeiswyr llwyddiannus (ac unrhyw bartneriaid / unigolion creadigol arall, os yn berthnasol) gael archwiliad DBS.

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned Llenyddiaeth Cymru, Mared Roberts, ar:
post@llenyddiaethcymru.org neu 01766 522811 (Ty Newydd) / 029 2047 2266 (Caerdydd)