Dewislen
English

Cynllun Nawdd Llên a Lles

Cyhoeddwyd Maw 10 Ebr 2018 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Teddy Hunter

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei fuddsoddiad mewn gweithgareddau sy’n defnyddio ysgrifennu creadigol er lles, ac sy’n annog aelodau o gymunedau ar draws Cymru i deimlo cyswllt â llenyddiaeth ac i hyrwyddo ymdeimlad o berthyn.

 

Yn ystod gwanwyn 2018 bydd Llenyddiaeth Cymru yn cefnogi naw prosiect a ddyfeisiwyd gan awduron gyda grŵp targed mewn golwg. Ymysg y grwpiau hyn mae unigolion sydd wedi profi digartrefedd, ceiswyr lloches, merched sydd wedi dioddef trais yn y cartref, neu unigolion sydd mewn peryg o deimlo datgysylltiad neu gael eu gwthio i gyrion cymdeithas. Mae’r cyhoeddiad hwn yn dilyn galwad llwyddiannus i awduron ac artistiaid i greu ac arwain cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol yn y gymuned a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017.

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn credu fod llenyddiaeth yn llesol i ni ac y gall wella bywydau, a gyda’i Gynllun Nawdd Llên a Lles ei nod yw rhoi’r cyfle i unigolion a chymunedau ledled Cymru adrodd eu straeon ac ysgrifennu eu dyfodol.

 

Bydd gan bob prosiect ganlyniad penodol, boed ar ffurf perfformiad neu ddigwyddiad dathliadol, ffilm, neu bamffled barddoniaeth. Mae nifer o’r prosiectau hyn yn cael eu trefnu a’u gweithredu mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau lleol.

 

 

Dywedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi’r awduron a’r artistiaid hyn i greu a chynnal gweithgareddau sy’n mynd i’r afael â materion sy’n agos at eu calonnau ac sy’n bwysig yn eu cymunedau eu hunain. Mae cefnogi gweithgarwch sy’n cael ei arwain yn lleol yn rhan annatod o’n gwaith, ac yn un o’r dulliau mwyaf effeithiol y gallwn gyfrannu at les y genedl, a sicrhau fod unigolion ledled Cymru, beth bynnag eu gallu, cefndir a’u sefyllfa, yn cael y cyfle i ddarganfod eu lleisiau.”

 

Mae’r gweithgareddau hyn yn cael eu gweithredu mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau, gyda sawl un ohonynt yn derbyn nawdd ychwanegol. Mae gwybodaeth fanwl am bob prosiect ar gael ar wefan Llenyddiaeth Cymru: www.llenyddiaethcymru.org/ein-prosiectau/llen-a-lles/

Llenyddiaeth Cymru