Dewislen
English

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu – Ar agor ar gyfer ceisiadau

Cyhoeddwyd Llu 20 Tach 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig swydd llawn amser un flwyddyn o hyd fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood. Mae’r rôl, a fydd yn dechrau ym mis Chwefror 2018, yn benodol ar gyfer unigolion o gefndiroedd incwm isel sydd wedi graddio yn ddiweddar ac sydd â diddordeb dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Bydd y Swyddog Datblygu a Chyfathrebu yn gweithio ar fodelau dadansoddi gweithgaredd a gwerthuso data ac yn datblygu ffyrdd newydd o gyfleu effaith gwaith Llenyddiaeth Cymru.

Mae’r rôl newydd hon, sy’n pontio’r timau Datblygu a Chyfathrebu, yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dulliau gwerthuso a’n cyfathrebu mewnol ac allanol.

Isod mae gwybodaeth bellach am feini prawf cymhwyster y swydd a sut i fynd ati i wneud cais. Gellir dod o hyd i fanylion llawn y rôl, Llenyddiaeth Cymru a sut i wneud cais yma.

Gweler yma dystiolaeth gan gyfranogwr blaenorol o Raglen Ysgoloriaeth Greadigol Weston Jerwood.

 

Meini Prawf Cymhwysedd

Cynigir y swydd hon fel rhan o raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Nid yw profiad o gyflogaeth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon – mae gennym fwy o ddiddordeb yn eich potensial a’r sgiliau y gallech fod wedi’u casglu mewn agweddau eraill o’ch bywyd. Yr unig beth y gofynnwn yw eich bod yn berson chwilfrydig gyda llawer o gymhelliant ac egni, a dyhead i ddatblygu gyrfa yn y celfyddydau. Bydd hefyd angen sgiliau llythrennedd cadarn arnoch.

 

Sut i wneud cais

Bydd angen cwblhau arolwg byr, dienw Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood yma. Cedwir y canlyniadau gan Jerwood Charitable Foundation ac ni chânt eu rhannu â Llenyddiaeth Cymru na’u defnyddio er mwyn asesu eich cais. Rhoddir cod i chi ar ôl cwblhau’r arolwg – RHAID i chi ddarparu’r cod hwn ar eich llythyr eglurhaol (gweler isod).

Ysgrifennwch lythyr eglurhaol heb fod yn fwy na 2 dudalen A4 NEU crëwch gais fideo amdanoch eich hun (mae’r ddau fformat yn dderbyniol ac o werth cyfartal). Darparwch fideo, dim mwy na 5 munud o hyd, fel dolen Dropbox.

Am ragor o wybodaeth am ein cyswllt â Sefydliad Weston Jerwood, cliciwch yma.

I ddarllen rhagor am y rôl hwn, gan gynnwys sut i wneud cais, cliciwch yma.

Literature Wales