Dewislen
English
.

Llenyddiaeth Cymru yn ymuno â chynllun Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood

Cyhoeddwyd Maw 24 Hyd 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Bydd deugain o sefydliadau celfyddydol mwyaf – a lleiaf – Prydain yn ymuno â chynllun £1 miliwn i cyflogi rhagor o raddedigion o gefndiroedd is eu hincwm.

Mae Llenyddiaeth Cymru, Theatr y Sherman, Sage Gateshead, Turner Contemporary, Berwick Film and Media Arts Festival a Touchstones Rochdale Art Gallery ymhlith y 40 sefydliad celfyddydol sy’n cymryd rhan yn rhaglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood.  Bydd pob un yn derbyn nawdd i gyflogi myfyriwr graddedig o gefndir incwm isel am 12 mis mewn rôl sy’n newydd i’r sefydliad, gyda’r bwriad o gynyddu capasiti’r sefydliad hwnnw yn sylweddol. Bydd Theatr y Sherman yn cyflogi cynorthwyydd cyfryngau cymdeithasol, a Llenyddiaeth Cymru yn cyflogi Swyddog Datblygu a Chyfathrebu.

Nod y rhaglen ysgoloriaeth, sydd bellach yn ei thrydedd cyfnod – y mwyaf hyd yn hyn – yw cynnig cyfleoedd gwaith lefel mynediad i raddedigion dawnus a dderbyniodd grant cynhaliaeth llawn yn ystod eu hamser yn y brifysgol ac a fyddai’n ei chael yn anodd cyflawni un o’r swyddi di-dâl hynny sy’n gweithredu fel cam cyntaf i hyd at 88% o’r bobl ifanc sy’n gweithio yn y sector celfyddydol heddiw*.

Mae’r rhaglen wedi profi llwyddiant eisoes, gydag adroddiad gwerthuso newydd yn dangos fod 60% o’r cyflogwyr a dderbyniodd ysgoloriaeth yn y cyfnod diwethaf wedi ymestyn contractau’r rhai ar leoliad, neu eu gwneud yn barhaol, ar ôl i’r ysgoloriaeth ei hun orffen.

Dywedodd Kate Danielson, Cyfarwyddwr y Rhaglen: “Mae amrywiaeth yn hollbwysig i lwyddiant parhaus bywyd celfyddydol a diwylliannol y DU – boed hynny’n amrywiaeth mewn artistiaid, cynulleidfaoedd neu yng ngweithluoedd sefydliadau celfyddydol.”

“Diben Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood yw dileu rhwystrau er mwyn cefnogi datblygiad yr amrywiaeth hwn, gan roi chwarae teg i bobl ifanc o gefndiroedd incwm is a sicrhau y gall sefydliadau celfyddydol elwa o sgiliau a phrofiad ein holl bobl ifanc talentog.”

“Y trydydd cyfnod hwn yw’r mwyaf trylwyr erioed, ac rydym wrth ein boddau i allu gweithio gyda 40 o sefydliadau celfyddydol sydd, rhyngddynt, yn cynrychioli pob cwr o’r wlad, ystod eang o ffurfiau ar gelfyddyd ac sydd mewn sefyllfaoedd gwahanol iawn o fewn ecoleg celfyddydol a diwylliannol ehangach y DU.”

Mae’r rhaglen Ysgoloriaethau Creadigol, a lansiwyd yn 2010, hefyd yn anelu at gyflwyno arferion recriwtio amrywiol ymhlith y sefydliadau dan sylw, rhannu arfer da ar draws y sector ynghylch sut i daflu rhwyd recriwtio ymhellach er mwyn annog amrywiaeth ar lefel mynediad, a chael effaith ar amrywiaeth ac egni gweithlu sefydliadau celfyddydol yn y dyfodol.

Am y tro cyntaf erioed, caiff 12 o’r unigolion sydd wedi eu cyflogi trwy Ysgoloriaeth Greadigol Weston Jerwood y cyfle i dreulio peth o’r flwyddyn gyda sefydliad celfyddydol dramor trwy bartneriaeth newydd â’r British Council. Yn ogystal bydd y 40 unigolyn yn mynychu gŵyl gelfyddydol ryngwladol gyda’i gilydd fel rhan o’r rhaglen. Hefyd am y tro cyntaf, cefnogwyd tri o’r sefydliadau drwy’r PRS Foundation, yn benodol er mwyn creu rolau cynhyrchu cerddoriaeth.

Ar y trydydd cam hwn o’r rhaglen, bydd sefydliadau yn talu 25% o gyflog y rhai ar leoliad, gyda’r 75% sy’n weddill yn dod o gronfa’r ysgoloriaeth. Telir pob unigolyn yn unol â’r cyflog a argymhellir gan y Living Wage Foundation. Bydd y sefydliadau dethol yn recriwtio eu graddedigion yn ystod tymor yr hydref cyn lansio eu lleoliadau unigol yn y Flwyddyn Newydd. Daw’r rhaglen i ben ym mis Chwefror 2019 a chaiff y gwerthusiad olaf o’r rhaglen ei gwblhau erbyn haf 2019.

Caiff Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood 2017-19 eu cynllunio a’u rheoli gan Jerwood Charitable Foundation mewn partneriaeth â’r British Council. Gwnaed hyn yn bosibl drwy gymorth cyfunol Cronfa Ambition for Excellence Cyngor Celfyddydau Lloegr, Garfield Weston Foundation, Jerwood Charitable Foundation, CHK Charities Limited a PRS Foundation. www.jerwoodcharitablefoundation.org/projects/weston-jerwood-creative-bursaries

Literature Wales