Dewislen
English
.

SWYDD WAG: Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned

Cyhoeddwyd 23 Hydref 2017 - Gan Literature Wales

Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned

37 awr / llawn amser
Cytundeb 12 mis
£20,000 – £23,000 pro rata

Mae llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ymhob man. Drwy eiriau rydym yn canfod bydoedd newydd. Drwy weithio gydag eraill mewn ystod eang o gymunedau, gall Llenyddiaeth Cymru sicrhau fod llenyddiaeth yn cynnig llais i bawb.

Mae’r Swyddog Llenyddiaeth yn y Gymuned yn gyfrifol am oruchwylio a hwyluso rhaglenni er mwyn gwella’r cyfleoedd i bawb ddod i gysylltiad â, ac i fwynhau llenyddiaeth ledled Cymru, gyda ffocws ar gyfleoedd i blant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys hwyluso rhai o brif brosiectau Llenyddiaeth Cymru megis Bardd Plant Cymru a chydlynu ein cyfraniad i Ŵyl Llen Plant Caerdydd, Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth a Diwrnod Cenedlaethol Ysgrifennu. Yn ogystal â hyn bydd y swyddog yn trefnu gweithgareddau allgymorth eraill ac yn cefnogi’r Tîm Rhaglenni gyda nifer o brosiectau ychwanegol, yn arbennig y rheini drwy gyfrwng y Gymraeg.


Mae’r prif ddyletswyddau’n cynnwys:
 

 • Gweithio gyda phartneriaid er mwyn hwyluso menter Bardd Plant Cymru
 • Cynllunio a gweithredu rhaglen Gymraeg a gweithgareddau allgymorth ar gyfer Gŵyl Llen Plant Caerdydd
 • Gweithio gyda’r Rheolwyr Llenyddiaeth yn y Gymuned er mwyn datblygu darpariaeth Llenyddiaeth Cymru i blant a phobl ifanc
 • Cynorthwyo gyda rhaglenni darpariaeth Llenyddiaeth Cymru i wyliau megis yr Eisteddfod Genedlaethol a Tafwyl
 • Cefnogi’r Tîm Rhaglenni gyda phrosiectau ychwanegol, yn benodol y rheini drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cydlynu cyfraniad Llenyddiaeth Cymru i Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth a Diwrnod Cenedlaethol Ysgrifennu, gyda phartneriaid ar draws y DU
 • Cynrychioli Llenyddiaeth Cymru mewn grwpiau sy’n edrych ar lesiant plant a phobl ifanc yng Nghymru
 • Gweinyddu cynllun Cyfeillion Llenyddiaeth Cymru
 • Cynorthwyo gyda gweinyddu gwefan a cyfryngau cymdeithasol Llenyddiaeth Cymru, yn bennaf yn Gymraeg, gan gynnwys y rhestr ddigwyddiadau
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n ofynnol gan y sefydliad

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar y sgiliau, y profiad a’r nodweddion personol canlynol:

 • Sgiliau ysgrifenedig a llafar ardderchog drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg
 • Arddull gwaith rhagweithiol ac effeithlon
 • Y gallu i ymwneud â phobl, a chyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
 • Profiad o reoli prosiectau a rhedeg digwyddiadau, yn enwedig gweithgareddau gyda grwpiau cymunedol neu plant a phobl ifanc
 • Profiad o flaenoriaethu tasgau a chyrraedd targedau
 • Profiad o reoli rhwydweithiau cymdeithasol a chynnal cynnwys gwefan
 • Profiad o weinyddu a marchnata
 • Sgiliau trefnu ardderchog, y gallu i roi sylw i fanylder a’r gallu i weithio o dan bwysau
 • Gwybodaeth ymarferol o Microsoft Office Suite (neu debyg)
 • Trwydded yrru llawn a mynediad at gar


Yn adrodd i:

 • Rheolwr Llenyddiaeth yn y Gymuned

Lleolir y swydd hon yn swyddfa Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cytundeb 12 mis fydd hwn i ddechrau, gyda phosibilrwydd cryf o’i ymestyn.

 

Dyddiad cau: Dydd Mercher 25 Hydref, 5.00 pm

Cyfweliadau:  Dydd Gwener 10 Tachwedd 2017

 

Er mwyn gwneud cais, dylid anfon e-bost gyda llythyr cais a CV diweddar, gan gynnwys manylion dau ganolwr at:

post@llenyddiaethcymru.org

 

NEU

Llenyddiaeth Cymru, Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn,

Canolfan Glyn Jones, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute

Caerdydd CF10 5AL

029 2047 2266 / www.llenyddiaethcymru.org / @LlenCymru


Cefnogir Llenyddiaeth Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.