Dewislen
English
.

Telerau Cyffredinol

 

ADRAN 1

1.1. Mae Adran 1 o’r cynllun Awduron ar y Maes yn cynnig nawdd o £50 – £100 i dalu awdur am ddigwyddiad unigol hyd at 2 awr o hyd i’w gynnal ar stondin ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. Gellir cefnogi hyd at 100% o gost yr awdur.

 

ADRAN 2

2.1. Mae Adran 2 o’r cynllun Awduron ar y Maes yn cynnig hyd at £400 o nawdd i dalu awdur am breswyliad (2 ddiwrnod neu fwy) ar stondin ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 neu gostau awdur i gynnal prosiect llenyddol cyn wythnos yr Eisteddfod a fydd yn cael ei arddangos ar y Maes. Gellir cefnogi hyd at 100% o gost yr awdur.

 

PROSES YMGEISIO

3.1. Rhaid i geisiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein neu fersiwn PDF wedi’i lawrlwytho o’r ffurflen gais y gellir ei chyflwyno drwy’r post neu ar e-bost. Os byddwch yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar y ffurflen gais yn electronig, gallwch gysylltu â ni i ofyn am gopi wedi’i argraffu.

3.2  Rhaid i bob cais Adran 1 gyrraedd Llenyddiaeth Cymru erbyn 24 Mehefin 2017. Ni roddir cyllid ar gyfer ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.

3.3 Rhaid i bob cais Adran 2 gyrraedd Llenyddiaeth Cymru erbyn 24 Mehefin 2017. Ni roddir cyllid ar gyfer ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.

3.4  Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig cyllid yn ôl-weithredol ar gyfer digwyddiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal, o dan unrhyw amgylchiadau.

3.5  Bydd Llenyddiaeth Cymru yn cydnabod derbyn eich cais o fewn 5 diwrnod gwaith i’r dyddiad cau sy’n berthnasol i’ch cais. Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn yr amser hwn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod wedi cael eich cais. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cais yn ein cyrraedd mewn pryd – ni ellir dal Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn llwyddo i’n cyrraedd.

3.6  Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon cadarnhad o’n cynnig drwy’r post neu e-bost o fewn 10 diwrnod gwaith i’r dyddiad cau sy’n berthnasol i’ch cais. Os na allwn gynnig cymorth, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn y lle cyntaf (lle y rhoddwyd cyfeiriad e-bost), felly sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost a nodir gennych yn gywir a’ch bod yn edrych ar eich mewnflwch yn rheolaidd.

3.7  Oherwydd y galw disgwyliedig uchel am gyllid Awduron ar y Maes, ni allwn drafod ceisiadau unigol a wrthodwyd. Er mwyn asesu eich cais, gall fod angen i ni gysylltu â chi i ofyn am wybodaeth ychwanegol neu eglurhad. Gall hyn arwain at oedi wrth brosesu eich cais; cewch eich hysbysu am unrhyw oedi lle y bo modd. Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn y lle cyntaf, felly sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost a nodir gennych yn gywir a’ch bod yn edrych ar eich mewnflwch yn rheolaidd.

3.8  Rhaid i drefnwyr y digwyddiad dalu’r awdur(on) a drefnwyd yn llawn ar ddiwrnod olaf y gweithgarwch sydd yn derbyn nawdd. Diwrnod y digwyddiad yn achos Adran 1 neu ddiwrnod olaf y preswyliad neu ddiwrnod olaf y prosiect llenyddol cyn wythnos yr Eisteddfod (yn hytrach na’r dyddiad arddangos ar y Maes) yn achos Adran 2.

3.9 Caiff cyfraniad ariannol Llenyddiaeth Cymru ei dalu’n uniongyrchol ar ôl i’r Ffurflen Adroddiad Digwyddiad gael ei chwblhau a’i hanfon atom. Dim ond ar ôl i’r ffurflen hon gael ei chwblhau a’i dychwelyd i Llenyddiaeth Cymru y gellir gwneud taliad. Dylid dychwelyd y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad wedi’i chwblhau i Llenyddiaeth Cymru drwy e-bost i: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

3.10  Rhaid i drefnwyr digwyddiadau hawlio cyfraniad ariannol Llenyddiaeth Cymru erbyn 31 Awst 2017. Ceidw Llenyddiaeth Cymru’r hawl i dynnu’r cynnig yn ôl os nad yw wedi’i hawlio o fewn y terfyn amser hwn. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad yn ein cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn – ni ellir dal Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am Ffurflenni Adroddiad Digwyddiad nad ydynt yn llwyddo i’n cyrraedd.

 

Meini Prawf Cymhwysedd

Trefnwyr

4.1  Gall sefydliadau ac unigolion gynnig ceisiadau am nawdd trwy’r rhaglen Awduron ar y Maes.

4.2 Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig cyllid i bleidiau gwleidyddol neu grwpiau caeedig (ac eithrio ysgolion a grwpiau sy’n gweithio gydag oedolion agored i niwed).

4.3  Ni all awduron drefnu eu bod nhw eu hunain yn ymddangos yn y digwyddiad (hyd yn oed os ydynt yn gweithredu fel ‘trefnydd digwyddiadau’ ar ran sefydliad) ac ni all sefydliadau wneud cais am gyllid ar gyfer digwyddiadau y maent yn trefnu i’w haelodau, eu cyflogeion neu eu swyddogion eu hunain gynnal gweithgareddau neu roi perfformiadau ynddynt.

 

Awduron

5.1  Rhaid i’r awdur(on) a ddewisir feddu ar brofiad llenyddol amlwg a bod yn ddewis priodol ar gyfer y digwyddiad(au) arfaethedig.

5.2  Fe fydd Llenyddiaeth Cymru yn annog awduron i gynnig gwybodaeth am eu hargaeledd yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn darparu Rhestr Awduron i drefnwyr ar gais. Cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru os hoffech dderbyn y rhestr hon.

5.3  Nid yw’r digwyddiadau a ariannir gan y cynllun Awduron ar y Maes yn cael eu trefnu gan Llenyddiaeth Cymru ac ni fydd swyddog Llenyddiaeth Cymru yn bresennol. Trefnydd y digwyddiad sydd yn gyfrifol am sicrhau mai dim ond awduron priodol sy’n cymryd rhan. Nid yw Llenyddiaeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am addasrwydd awduron unigol ac nid yw’n trefnu i wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) gael eu cynnal ar gyfer awduron. Mae’r digwyddiad yn eiddo i’r unigolyn neu’r sefydliad sy’n ei drefnu. Ni ddylai awduron gwadd byth gael eu gadael ar eu pen eu hunain heb oedolyn arall pan fyddant yn gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed.

 

Ystyriaethau Pellach

6.1 Cyfrifoldeb y trefnydd yw sicrhau ei bod yn ymwybodol o’r holl reoliadau sydd yn berthnasol (e.e. rheoliadau tân, trefniadau iechyd a diogelwch ayb) i leoliad y digwyddiad. Dylid cyfathrebu’r rhain i fynychwyr ar ddechrau’r digwyddiad.

 

Cydnabod Cymorth Llenyddiaeth Cymru

7.1  Un o amodau ein cymorth yw bod Llenyddiaeth Cymru yn cael ei gydnabod yn yr holl ddeunydd cyhoeddusrwydd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad(au) sy’n derbyn cymorth, ar y cyd â phartneriaid ariannu eraill ac yn gymesur â nhw. Mae hyn yn cynnwys posteri, rhaglenni, taflenni ac unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd argraffedig arall, yn ogystal â chydnabyddiaeth glir ar yr holl ddeunyddiau hyrwyddo ar-lein a digidol, gan gynnwys cylchlythyrau, gwefannau a sianelau cyfryngau cymdeithasol.

7.2  Dylai datganiadau i’r wasg a chyfweliadau yn y wasg hefyd gydnabod cymorth Llenyddiaeth Cymru. Yn ogystal â hyn, dylid cydnabod cymorth Llenyddiaeth Cymru ar lafar yn ystod y digwyddiad, lle y bo hynny’n briodol. Mewn digwyddiadau lle mae defnyddio deunyddiau cyhoeddusrwydd yn y lleoliad ac ar y llwyfan yn briodol, drwy faneri arddangos ac ati, rhaid cydnabod Llenyddiaeth Cymru ar y cyd â phartneriaid ariannu eraill ac yn gymesur â nhw.

 

Defnyddio logo Llenyddiaeth Cymru

8.1  Dylid defnyddio logo Llenyddiaeth Cymru i gydnabod y cymorth. Dylai fod yn ddarllenadwy ac wedi’i leoli yn y man mwyaf ymarferol, ond ni ddylid ei addasu mewn unrhyw ffordd. Rhaid i logo Llenyddiaeth Cymru fod yn gymesur â logos eraill a ddefnyddir gan y trefnydd. Gellir islwytho logo Llenyddiaeth Cymru ar waelod y dudalen hon.

8.2  Dylai logo Llenyddiaeth Cymru ymddangos ar ffurf lorweddol bob amser. Peidiwch ag ymestyn, cywasgu, troi nac ystumio’r logo.  Sicrhewch fod digon o gyferbyniad rhwng y logo a’r cefndir. Dylech geisio defnyddio’r logo bob amser yn hytrach na nodi cyfraniad Llenyddiaeth Cymru yn unig.

8.3  Os caiff deunydd cyhoeddusrwydd ei baratoi cyn eich cais i Llenyddiaeth Cymru, ac nad yw’n rhoi cydnabyddiaeth i Llenyddiaeth Cymru, gallai hyn olygu na chaiff eich cais ei dderbyn. Ceidw Llenyddiaeth Cymru’r hawl i atal y cyllid y cytunwyd arno ar gyfer unrhyw ddigwyddiad neu brosiect, neu ran o’r cyllid hwnnw, lle mae’r trefnwyr wedi torri’r amodau uchod yn fwriadol neu drwy esgeulustod.

8.4  Dylid rhoi gwybod i Llenyddiaeth Cymru yn syth am unrhyw anhawster i gydymffurfio â’r gofynion uchod. Os na allwch ddefnyddio delwedd am unrhyw reswm, dylech gynnwys y llinell ganlynol: ‘Hoffem gydnabod cymorth ariannol Llenyddiaeth Cymru’.

8.5 Caiff unrhyw gynigion ariannu gan Llenyddiaeth Cymru eu gwneud i chi ar yr amod eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau uchod. Gall methu â chydymffurfio â Thelerau ac Amodau Llenyddiaeth Cymru arwain at wrthod cynigion ariannu neu eu tynnu yn ôl.

8.6 Drwy dderbyn unrhyw gynigion ariannu gan Llenyddiaeth Cymru, rydych yn cytuno â’r telerau ac amodau hyn ac felly’n ymrwymedig iddynt. Os bydd unrhyw rai o’r telerau ac amodau hyn yn peri anhawster i chi, neu os hoffech eu trafod ymhellach, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Logo Llenyddiaeth Cymru

Logo Llenyddiaeth Cymru - Du ar Wyn
Iaith: WelshMaint: 87KB
Nôl i Llên ar Daith ar y Maes