Dewislen
English
Cysylltu

Dathlu a Chefnogi Geiriau o Bob Math

Llenyddiaeth yw un o’r ffurfiau celfyddydol mwyaf hygyrch. Yn ystod ein bywydau mae straeon ym mhobman o’n hamgylch; mewn llyfrau, ar bosteri, ar sgriniau, ar lwyfan ac arlein. Caiff geiriau ysgrifenedig a llafar eu plethu’n greadigol i’n cyffroi ac i wneud i ni chwerthin. Mae geiriau yn ein diddanu, ein haddysgu a’n hysbrydoli.

Llenyddiaeth Cymru, a sefydlwyd yn 2011, yw’r cwmni cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am arwain y sector ac mae’n cydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu at hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.

Mae’r cwmni’n cynnwys Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ac rydym yn gweithio’n agos gyda’r Academi Gymreig, sef y gymdeithas genedlaethol ar gyfer awduron Cymru. Rydym yn galluogi a hwyluso gweithgarwch mewn lleoliadau amrywiol: p’un a’i trwy noddi gweithdy barddoniaeth Minecraft mewn ysgol; darparu cyngor ar ba awduron all gymryd rhan mewn digwyddiadau rhyngwladol mawr; gweithio gyda phrifysgol ar elfen allestyn o brosiect academaidd; neu gysylltu â busnesau lleol ynglŷn â chomisiynau barddoniaeth gyhoeddus gan Fardd Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn rhoi cyngor arbenigol ar awduron addas a sut i drefnu digwyddiadau, yn ogystal â chynnig arian tuag at gostau gweithgaredd. Mae’r rôl hon fel hwylusydd yn golygu bod ein
harbenigedd a’n gwybodaeth o’r sector yn cyfrannu at weithgarwch cynaliadwy, parhaus, sy’n cefnogi twf creadigrwydd yng Nghymru.

Bob blwyddyn, rydym yn cyrraedd dros 160,000 o bobl a 60,000 o bobl ifanc drwy ein gweithgareddau llenyddol dros Gymru.

Rydym yn hyfforddi awduron i weithio gyda grwpiau ac oedrannau amrywiol ac i hyrwyddo’r arlwy o weithgaredd llenyddol sydd ar gael. Mae Llenyddiaeth Cymru hefyd yn cynnal rhaglenni sy’n cynorthwyo ein hawduron i greu a chyflwyno gwaith newydd a pharhau gyda’u datblygiad proffesiynol.

Rydym yn cyflawni prosiectau uchelgeisiol sy’n cyfrannu at oresgyn rhai o’r heriau a wynebwn heddiw. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai gyda charcharorion i ysgrifennu straeon i’w darllen i’w plant, cynnal cyrsiau yn Nhyˆ Newydd ar gyfer cyn-ddefnyddwyr cyffuriau, a gweithio gyda’r gymuned Sipsi Roma i ddatblygu ffilmiau ac animeiddiadau byr a ysbrydolwyd gan Roald Dahl. Drwy raglenni megis Menter Datblygu Llenyddiaeth De Cymru, rydym wedi dangos bod llenyddiaeth yn rhan o gymdeithas fwy cydlynol, iach a chymhellol.

Drwy weithio gyda phobl ifanc drwy fentrau Awdur Pobl Ifanc Cymru a Bardd Plant Cymru, mae Llenyddiaeth Cymru yn deall bod hoffter o eiriau yn dechrau’n gynnar. Pŵer stori i ddal dychymyg plant ifanc iawn yw’r garreg gamu at lythrennedd gydol oes.

Cynllun Busnes Llenyddiaeth Cymru ar gyfer 2016-19

Mae Cynllun Busnes Llenyddiaeth Cymru ar gyfer 2016-19 ar gael yn awr a gellir ei ddarllen yma. Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol  2016-17 i’w gweld yma.

I weld Cofrestr Buddion Llenyddiaeth Cymru am y cyfnod 2017 – 2019, cliciwch yma.

Porwch yn ein gwefan, neu cysylltwch â ni er mwyn darganfod rhagor ynglŷn â Llenyddiaeth Cymru a’n gwaith.