Dewislen
English
Cysylltu
Mae llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ymhob man. Drwy eiriau rydym yn canfod bydoedd newydd. Drwy weithio gydag eraill mewn ystod eang o gymunedau, gall Llenyddiaeth Cymru wneud llenyddiaeth yn llais i bawb.
Rydym yn cyflawni hyn trwy:

Gwella cyfleoedd er mwyn i bawb ddod i gysylltiad â llenyddiaeth ledled Cymru

Gweithgareddau allweddol:

 • Awduron ar Daith – nawdd ar gyfer gweithgareddau lleol yn y gymuned
 • Mentrau Datblygu Llenyddiaeth Rhanbarthol – rhaglenni cynhwysol sy’n ymateb i anghenion lleol
 • Roald Dahl 100 Cymru – noddi, hyrwyddo a threfnu gweithgarwch sy’n annog pawb yng Nghymru i ddarllen ac i ysgrifennu

Datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial

Gweithgareddau allweddol:

 • Ysgoloriaethau i Awduron – cymorth ymarferol sy’n galluogi awduron i ddatblygu gwaith ar y gweill
 • Cynlluniau Mentora – cefnogaeth uniongyrchol dwys gan awdur proffesiynol
 • Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd – cyrsiau ysgrifennu creadigol, encilion preswyl a dosbarthiadau meistr
 • Gwobr Llyfr y Flwyddyn – gwobrau i’r llyfrau gorau o ac am Gymru

Cynnig rhagor o gyfleoedd i blant a phobl ifanc greu a mwynhau’r byd llenyddol o’u hamgylch beth bynnag eu hoedran, gallu a’u cefndir

Gweithgareddau allweddol:

 • Bardd Plant Cymru ac Awdur Pobl Ifanc Cymru – llysgenhadon i blant a phobl ifanc yng Nghymru
 • Slam Cymru – llwyfan i bobl ifanc fynegi eu hunain wrth berfformio eu gwaith
 • Sgwadiau ‘Sgwennu’r Ifanc – cyfleoedd i bobl ifanc weithio gydag awduron proffesiynol
 • Cyrsiau Ysgolion Tŷ Newydd – cyrsiau dan arweiniad tiwtoriaid proffesiynol yng Nghanolfan Ysgrifennu Cenedlaethol Cymru

Gweithio mewn partneriaeth er mwyn codi proffil awduron a llenyddiaeth Gymreig

Gweithgareddau allweddol:

 • Bardd Cenedlaethol Cymru – llysgennad diwylliannol sy’n cynrychioli’r gorau o Gymru
 • Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas – dathlu bywyd a gwaith un o awduron enwocaf Cymru
 • Gwaith ymchwil ac ymweliadau allestyn – cynrychioli awduron o Gymru gartref a thu hwnt
 • Prosiectau rhyngwladol fel rhan o ddathliadau mawr – codi proffil llenyddiaeth o Gymru

Defnyddio creadigrwydd digidol i hyrwyddo ac annog rhagor o bobl i ymgysylltu â llenyddiaeth

Gweithgareddau allweddol:

 • Her 100 Cerdd – dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth gyda chant o gerddi newydd mewn 24 awr
 • Cerdd Fawr Dylan – cerdd ddwyieithog epig 100 llinell wedi’i hysgrifennu gan bobl ifanc o bob cwr o’r byd ar gyfer Dydd Dylan
 • Cynnwys digidol unigryw er mwyn rhannu’r profiad o fynychu digwyddiadau byw a chreu prosiectau llenyddiaeth digidol newydd
 • Mae llenyddiaeth yn rhywbeth i bawb ac mae ar gael ymhob man, gan gynnwys ar Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flickr, Snapchat…
Nôl i Amdanom ni