Dewislen
English

Ffurflen Gais Cronfa Ysbrydoli Cymunedau

Eich Manylion

Noder os gwelwch yn dda y gwneir y taliad i’r sefydliad hwn; ni allwn wneud taliad i unigolyn, corff ar wahân, neu sefydliad arall heblaw‘r ymgeisydd.


Manylion y Digwyddiad


Os gwelwch yn dda disgrifiwch y digwyddiad yr ydych yn ei gynllunio mewn 300 gair neu lai (defnydd mewnol yn unig)


Manylion y lleoliad

Os yw’r prosiect yn digwydd mewn mwy nac un lleoliad, nodwch fanylion y prif leoliad (neu’r cyntaf) yma a rhowch y manylion ychwanegol yn y blwch isod os gwelwch yn dda.
Manylion am yr awdur/on
Manylion cyllid/ariannol

Rhestrwch ffioedd ar gyfer mwy nac un awdur ar wahân os gwelwch yn dda.
Os ydych yn gwneud cais am ddigwyddiad ar raddfa fawr megis gŵyl, cyfres o weithdai neu ddigwyddiad sy’n cynnwys nifer o awduron, cyflwynwch ddadansoddiad cyllid manwl gyda’ch cais gan ddangos yr holl incwm a gwariant a ddisgwylir, yn adran Gwybodaeth Ychwanegol, os gwelwch yn dda.


Gwybodaeth YchwanegolTelerau ac amodau

Dylid cwblhau’r ffurflenni cais yn llawn a’u cyflwyno mewn da bryd, ond rhaid iddynt gyrraedd Llenyddiaeth Cymru erbyn y dyddiad cau priodol. Ni allwn ystyried ceisiadau sy’n ein cyrraedd yn hwyr.

Mae Llenyddiaeth Cymru’n ceisio asesu a phrosesu ceisiadau o fewn 9 niwrnod gwaith i’r dyddiad cau. Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym o fewn 10 diwrnod ar ôl y dyddiad cau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Gall methu a gwneud hynny arwain at siom - cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y cais yn ein cyrraedd mewn pryd. Gall Llenyddiaeth Cymru dderbyn ffurflenni cais cyflawn yn unig. Os bydd gwybodaeth hollbwysig ar goll, efallai y byddwn yn dychwelyd eich ffurflen ac efallai y caiff y cais ei wrthod o ganlyniad i’r oedi.

Gwneir cynigion nawdd Llenyddiaeth Cymru ichi ar y sail eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn. Trwy dderbyn unrhyw gynigion nawdd gan Llenyddiaeth Cymru, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau hyn ac yn rhwymedig iddynt.


* dynodir gwybodaeth ofynnol