Dewislen
English
1.    Dewis awdur a thema / math o ddigwyddiad 

Dylai’r awdur(on) a ddewisir feddu ar brofiad llenyddol amlwg a bod yn ddewis priodol ar gyfer y digwyddiad(au) arfaethedig. Os nad yw’r awdur(on) a ddewisir yn adnabyddus i Llenyddiaeth Cymru, mae’n bosib y byddwn yn gofyn i drefnydd y digwyddiad gyflwynogwybodaeth ychwanegol am yr awdur (megis gwefan, CV, geirdaon, samplau o ddeunydd wedi’i gyhoeddi). Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ystyried ceisiadau ar gyfer unrhyw awdur sydd â’r cymwysterau priodol. Os am ysbrydoliaeth, ewch draw i bori Rhestr Awduron Cymru.

 

2.    Trefnu gyda’r awdur

Rhowch gadarnhad i’r awdur o ran dyddiad a lleoliad eich digwyddiad.

 

3.    Cymhwysedd

Sicrhewch fod eich digwyddiad (a’ch sefydliad) yn gymwys i gael cyllid Cronfa Ysbrydoli Cymunedau.

 

4.    Gwneud cais am gyllid

Rhaid i geisiadau gael eu gwneud gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein neu’r fersiwn PDF neu Word o’r ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho a’i chyflwyno drwy’r post neu e-bost. Mae angen i bob cais gyrraedd Llenyddiaeth Cymru erbyn y dyddiad cau priodol ar gyfer eich digwyddiad, fel y nodir yn y tabl isod. Ni roddir cyllid ar gyfer ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. Os byddwch yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar y ffurflen gais yn electronig, gallwch gysylltu â ni i ofyn i ni anfon copi wedi’i argraffu atoch drwy’r post.

Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig cyllid ar gyfer digwyddiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal.

 

Amserlen y dyddiadau cau:

Digwyddiadau yn ystod mis
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Gorffennaf 30 Ebrill
Awst  31 Mai
Medi  30 Mehefin
Hydref  31 Gorffennaf
Tachwedd 31 Awst
Rhagfyr 30 Medi

 

5.    Ymateb

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ymateb i’ch cais o fewn naw diwrnod gwaith i’r dyddiad cau sy’n berthnasol i’ch cais. Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn yr amser hwn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod wedi cael eich cais. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cais yn ein cyrraedd mewn pryd – ni ellir dal Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn llwyddo i’n cyrraedd.

 

6.    Cynigion

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon cadarnhad o’n cynnig dros e-bost o fewn naw diwrnod gwaith i’r dyddiad cau. Os na allwn gynnig cymorth, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl.

 

7.    Cydnabod cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, rhaid i chi roi cydnabyddiaeth i gymorth Llenyddiaeth Cymru yn yr holl ddeunydd cyhoeddusrwydd cyn eich digwyddiad, yn ogystal â gwneud hynny’n bersonol yn y digwyddiad. Darllenwch y Telerau ac Amodau i gael manylion am sut i gydnabod cyllid yn gywir.

 

8.    Talu’r Awduron

Mae talu’r awduron yn llawn ar ddiwrnod y digwyddiad yn un o amodau craidd ein cynigion ariannu. Gall methu â gwneud hynny beryglu llwyddiant ceisiadau yn y dyfodol.

 

9.    Hawlio Cyllid

Rhaid i chi hawlio eich cyllid Cronfa Ysbrydoli Cymunedau o fewn dau fis i’ch digwyddiad, drwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad a anfonwyd atoch ynghyd â’ch cynnig. Caiff y cyllid ei dalu’n uniongyrchol i drefnydd y digwyddiad ar ôl i ni gael y ffurflen hon. Ceidw Llenyddiaeth Cymru yr hawl i dynnu’r cynnig yn ôl os nad yw wedi’i hawlio o fewn dau fis i’r digwyddiad. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad yn ein cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn.

 

Nesaf: Telerau ac Amodau a Meini Prawf

 

Nôl i Nawdd