Dewislen
English
1.    Dewis awdur a thema / math o ddigwyddiad 

Dylai’r awdur(on) a ddewisir feddu ar brofiad llenyddol amlwg a bod yn ddewis priodol ar gyfer y digwyddiad(au) arfaethedig. Os nad yw’r awdur(on) a ddewisir yn adnabyddus i Llenyddiaeth Cymru, mae’n bosib y byddwn yn gofyn i drefnydd y digwyddiad gyflwynogwybodaeth ychwanegol am yr awdur (megis gwefan, CV, geirdaon, samplau o ddeunydd wedi’i gyhoeddi). Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ystyried ceisiadau ar gyfer unrhyw awdur sydd â’r cymwysterau priodol. Os am ysbrydoliaeth, ewch draw i bori Rhestr Awduron Cymru.

 

2.    Trefnu gyda’r awdur

Rhowch gadarnhad i’r awdur o ran dyddiad a lleoliad eich digwyddiad.

 

3.    Cymhwysedd

Sicrhewch fod eich digwyddiad (a’ch sefydliad) yn gymwys i gael cyllid Cronfa Ysbrydoli Cymunedau.

 

4.    Gwneud cais am gyllid

Rhaid i geisiadau gael eu gwneud gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein neu’r fersiwn PDF neu Word o’r ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho a’i chyflwyno drwy’r post neu e-bost. Mae angen i bob cais gyrraedd Llenyddiaeth Cymru erbyn y dyddiad cau priodol ar gyfer eich digwyddiad, fel y nodir yn y tabl isod. Ni roddir cyllid ar gyfer ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. Os byddwch yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar y ffurflen gais yn electronig, gallwch gysylltu â ni i ofyn i ni anfon copi wedi’i argraffu atoch drwy’r post.

Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig cyllid ar gyfer digwyddiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal.

 

Amserlen y dyddiadau cau:

Digwyddiadau yn ystod mis
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Ebrill 2023 31 Ionawr
Mai 2023 28 Chwefror
Mehefin 2023  31 Mawrth

 

5.    Ymateb

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ymateb i’ch cais o fewn naw diwrnod gwaith i’r dyddiad cau sy’n berthnasol i’ch cais. Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn yr amser hwn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod wedi cael eich cais. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cais yn ein cyrraedd mewn pryd – ni ellir dal Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn llwyddo i’n cyrraedd.

 

6.    Cynigion

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon cadarnhad o’n cynnig dros e-bost o fewn naw diwrnod gwaith i’r dyddiad cau. Os na allwn gynnig cymorth, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl.

 

7.    Cydnabod cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, rhaid i chi roi cydnabyddiaeth i gymorth Llenyddiaeth Cymru yn yr holl ddeunydd cyhoeddusrwydd cyn eich digwyddiad, yn ogystal â gwneud hynny’n bersonol yn y digwyddiad. Darllenwch y Telerau ac Amodau i gael manylion am sut i gydnabod cyllid yn gywir.

 

8.    Talu’r Awduron

Mae talu’r awduron yn llawn ar ddiwrnod y digwyddiad yn un o amodau craidd ein cynigion ariannu. Gall methu â gwneud hynny beryglu llwyddiant ceisiadau yn y dyfodol.

 

9.    Hawlio Cyllid

Rhaid i chi hawlio eich cyllid Cronfa Ysbrydoli Cymunedau o fewn dau fis i’ch digwyddiad, drwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad a anfonwyd atoch ynghyd â’ch cynnig. Caiff y cyllid ei dalu’n uniongyrchol i drefnydd y digwyddiad ar ôl i ni gael y ffurflen hon. Ceidw Llenyddiaeth Cymru yr hawl i dynnu’r cynnig yn ôl os nad yw wedi’i hawlio o fewn dau fis i’r digwyddiad. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad yn ein cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn.

 

Nesaf: Telerau ac Amodau a Meini Prawf

 

Nôl i Nawdd