Dewislen
English
Cysylltu

Gwneud cais am ymweliad

Mae Bardd Plant Cymru yn ymweld â nifer o ysgolion, clybiau, gwyliau celfyddydol a digwyddiadau ar draws Cymru yn flynyddol. Gallwch wneud cais am ymweliad drwy lenwi’r ffurflen isod.

Rydym ar hyn o bryd yn derbyn ceisiadau am ymweliad wrth Gruffudd Owen ar gyfer y cyfnod Medi 2019-Awst 2020.

Rydym fel arfer yn trefnu ymweliadau o leiaf 2 fis o flaen llaw. Awgrymwn yn gryf i chi wneud cais cyn gynted ag y bo modd os oes diddordeb gennych. Mae galw mawr am ymweliad gan Bardd Plant Cymru, a does dim sicrwydd y byddwn ni’n gallu cynnig dyddiad i chi. Rydym yn asesu pob cais yn unigol, ac yn ystyried nodau’r cynllun a blaenoriaethau’r partneriaid.

Mae’r cynllun yn talu ffi’r bardd, ond gofynnwn yn garedig i bawb sy’n derbyn ymweliad i dalu £75, sydd yn gyfraniad tuag at gostau teithio yn bennaf. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn eich anfonebu wedi’r ymweliad.

Mae’n bwysig iawn i ni bod pawb yn medru gwneud cais, beth bynnag eu sefyllfa ariannol. Os na allwch chi fforddio talu’r cyfraniad, nodwch hyn ar y ffurflen.

Mae gan Gruffudd Owen dystysgrif DBS cyfredol. Rhowch wybod i ni os rydych am weld prawf o hyn.

 

Ymweliadau ysgolion

Mae cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol mewn ysgolion yn elfen bwysig o raglen waith Bardd Plant Cymru. Mae ymweliadau ysgol arferol yn para dwy awr. Bydd ysgolion llwyddiannus yn cael cynnig un ai slot bore (9.30am-11.30am) neu slot prynhawn (1pm-3pm). Dim ond un gweithdy gallwn ni ei gynnig i bob ysgol (uchafswm o 30 o blant), ac i wneud yn fawr o’r gweithdy hwnnw, ni fydd yn bosib rhannu’r gweithdy’n ddau.

Os oes gan eich hysgol mwy nag un dosbarth ym mhob blwyddyn, mae’n bosib byddwn ni’n gallu cynnig mwy nag un gweithdy. Nodwch hyn yn glir ar y ffurflen.

 


Eich manylion


Manylion yr ymweliad

YdwNac Ydw

 

YdyNac Ydy

Manylion y lleoliad

Ceisiadau yn y gorffennol

YdyNac Ydy

 
Gwybodaeth bellachTrwy gynnig eich gwybodaeth uchod rydych yn cytuno i roi caniatâd i Llenyddiaeth Cymru brosesu eich data i gwrdd ag anghenion y broses cais ac unrhyw gytundeb deilliadol. Cedwir y data hwn trwy gyfnod y broses ymgeisio, ac am gyfnod rhesymol ar gyfer adrodd yn ôl a gwerthuso.


Hoffai Llenyddiaeth Cymru gysylltu â chi i gynnig gwybodaeth am ei weithgarwch, cyfleoedd a gwasanaethau, gan gynnwys cynlluniau cefnogaeth eraill i blant a phobl ifainc a’r rhaglen Awduron ar Daith.

Mae croeso i chi gysylltu â Llenyddiaeth Cymru ar unrhyw adeg i dynnu eich caniatâd yn ôl.


Nôl i Bardd Plant Cymru