Dewislen
English
Cysylltu

Mae’r Children’s Laureate Wales yn ymweld â nifer o ysgolion, clybiau, llyfrgelloedd, gwyliau a digwyddiadau ledled Cymru, yn ogystal â dyfeisio a datblygu prosiectau arbennig a phwrpasol gyda’r cleientiaid y mae Llenyddiaeth Cymru yn eu targedu.

I drefnu ymweliad ysgol, cwblhewch y ffurflen gais isod. I drafod prosiectau eraill, ebostiwch Llenyddiaeth Cymru ar: childrenslaureate@literaturewales.org.

Y gost am weithdy 2-awr yw £200. Mae hyn yn cynnwys yr holl gostau, gan gynnwys costau teithio. Mae’r gost yr un peth i bob ysgol ledled Cymru waeth beth yw’r lleoliad. Mae gweithdai ysgol fel arfer yn cael eu cynnal naill ai rhwng 9.30-11.30 am neu 1.00-3.00 pm.

*Gall ysgolion drefnu gweithdy digidol gydag Eloise o fis Medi 2020. Y gost yw £150 am sesiwn o hyd at 1 awr a hanner, ac maent ar gael i ddosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 a 3. Nodwch ar y ffurflen os ydych am drefnu gweithdy digidol.

Caiff ymweliadau fel arfer eu trefnu o leiaf 2 fis o flaen llaw. Awgrymwn yn gryf i chi wneud cais cyn gynted ag y bo modd os oes diddordeb gennych. Nodwch: mae galw mawr am ymweliad gan y Children’s Laureate Wales, a dydy cyflwyno cais ddim yn sicrhau ymweliad.

Nodwch: Ni ddylai awduron gwadd byth gael eu gadael ar eu pen eu hunain heb oedolyn arall o’r sefydliad pan fyddant yn gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed. NID athrawon yw awduron, ac mae’n rhaid i un athro o leiaf aros gyda’r awdur bob amser yn yr ysgol.

Mae gan Eloise Williams dystysgrif DBS cyfredol. Gellir gweld prawf o’r DBS ar gais.

 

Eich manylion

* yn dynodi maes gorfodol


Manylion yr ymweliad

Manylion y lleoliad

Gwybodaeth bellachTrwy gyflwyno'r ffurflen hon rydych chi’n cytuno i Llenyddiaeth Cymru brosesu'ch data at ddibenion gweinyddu'r cais hwn. Bydd y data hwn yn cael ei gadw trwy gydol y broses ymgeisio ac am amser rhesymol ar gyfer adrodd a gwerthuso.

Hoffai Llenyddiaeth Cymru gysylltu â chi i gynnig gwybodaeth am weithgarwch, cyfleoedd a gwasanaethau, gan gynnwys cynlluniau cefnogaeth eraill i blant a phobl ifanc a chynllun nawdd Awduron ar Daith.

Gallwch gysylltu â Llenyddiaeth Cymru ar unrhyw adeg i dynnu eich caniatâd yn ôl.

Ni fydd Llenyddiaeth Cymru yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd parti at ddibenion marchnata.

Nôl i Children’s Laureate Wales