Dewislen
English

Cynrychioli Cymru 2023-24

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â rhaglen Cynrychioli Cymru, darllenwch y cwestiynau cyffredin isod. Os na allwch weld ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.  

Gellir islwytho’r ddogfen hon yma.

Os hoffech ddogfen print bras cliciwch yma: Cwestiynau Cyffredin CC3 2023-24 _Print Bras Cymraeg

Ceir fersiwn dyslecsia gyfeillgar yma: Cwestiynau Cyffredin CC3 2023-24 _Dyslecsia gyfeillgar

Y Rhaglen

Beth yw Cynrychioli Cymru?

Mae Cynrychioli Cymru yn rhaglen 12 mis wedi ei llunio gyda’r nod o gynorthwyo awduron wireddu eu breuddwydion hirdymor. Bob blwyddyn, byddwn yn buddsoddi mewn carfan o awduron o grwp blaenoriaeth, sy’n uniaethu ag un nodwedd benodol (neu ragor) o ran diffyg cynrychiolaeth, a byddwn yn darparu rhaglen arbennig er mwyn cynorthwyo’r awduron wireddu eu hamcanion. Roedd rhifyn cyntaf Cynrychioli Cymru yn canolbwyntio ar awduron o liw. Mae’r  ail rifyn o raglen Cynrychioli Cymru yn canolbwyntio ar unigolion o gefndir incwm isel. Bydd rhifyn nesaf y rhaglen yn agored i awduron o gefndiroedd nad sy’n cael cynrychiolaeth ddigonol, sy’n ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc.  

 

Bydd y garfan a ddetholir ar gyfer y rhaglen yn cymryd rhan mewn 

 • 12 gweithdy datblygu proffesiynol,  
 • 6 ystafell ysgrifennu i rannu a chynnig beirniadaeth ar waith ar y gweill,  
 • 4 dosbarth meistr ar ysgrifennu creadigol, a  
 • Bydd pob awdur yn y garfan yn derbyn sesiynau mentora un-i-un gydol y rhaglen.  

 

Bydd y garfan hefyd yn mynychu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn y sector yng Nghymru a thu hwnt.  

Ariennir rhaglen ddatblygu Cynrychioli Cymru gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.  

Pryd fydd y rhaglen yn cael ei chynnal? Oes gennych chi fwy o fanylion a dyddiadau ar gyfer y digwyddiadau?

Bydd y rhaglen yn cael ei chynnal dros 12 mis rhwng dechrau mis Mawrth 2023 tan ddiwedd Chwefror 2024, gydag o leiaf dau ddigwyddiad y mis yn cael ei gynnal.  

Chi sydd i drefnu amseroedd a dyddiadau addas ar gyfer eich sesiynau un-i-un gyda’ch mentor personol, gan gyfarfod wyneb yn wyneb (os yn ddiogel) neu’n rhithiol. 

A fydd angen imi gyflwyno darn o waith gorffenedig ar ddiwedd y 12 mis?

Ar ddechrau’r rhaglen, fe fyddwn ni’n gweithio gyda chi i osod amcanion y bydd modd i chi eu cyflawni, gan eich helpu i lwyddo yn hynny o beth. Dylai un o’ch amcanion ymwneud â datblygu eich gwaith ar y gweill cyfredol yn ystod y rhaglen. Bydd sesiynau misol yr Ystafell Ysgrifennu yn rhoi cyfle i chi rannu eich gwaith gyda’r garfan ac efallai byddwch am ddefnyddio hyn fel nod er mwyn cynhyrchu gwaith bob mis. Bydd cyfle i chi hefyd ymgynghori gydag aelod o staff Llenyddiaeth Cymru bob tri mis, er mwyn trafod eich datblygiad. 

Beth fydd yn digwydd ar ôl diwedd y rhaglen 12 mis?

Ar ôl i’r rhaglen 12 mis ddod i ben, byddwn yn parhau i gynnig cefnogaeth i’r awduron trwy gadw mewn cysylltiad, cynnig cyngor, a gwahodd yr awduron i gyfleoedd hyfforddiant a rhwydweithio pellach. Mae hwn yn fuddsoddiad hirdymor yn natblygiad yr awduron. 

Y Broses Ymgeisio

Beth fydd angen ei gynnwys wrth wneud cais?

I wneud cais am le ar raglen Cynrychioli Cymru bydd angen i chi gyflwyno:  

 

 1. Ffurflen gais wedi’i chwblhau

Bydd y ffurflen gais yn gofyn am eich manylion personol, gan gynnwys manylion a fydd yn ein helpu i asesu cymhwysedd, a gwybodaeth am eich gyrfa fel awdur hyd yn hyn. Byddwn hefyd yn holi am eich uchelgeisiau fel awdur a pham y credwch y gallai rhaglen Cynrychioli Cymru eich helpu ar yr adeg hon yn eich gyrfa ysgrifennu. 

 1. Enghraifft o’ch ysgrifennu creadigol ar gyfer plant ac/neu oedolion ifanc sydd heb ei gyhoeddi eto

Bydd y ffurflen gais yn gofyn i chi uwchlwytho un o’r opsiynau canlynol:  

Pennod gyntaf eich teipysgrif ffuglen (uchafswm o 4000 o eiriau) yr hoffech ei ddatblygu yn ystod y rhaglen hon, ynghyd â chrynodeb (uchafswm o 500 o eiriau) NEU 

5-10 cerdd, yr hoffech eu datblygu yn ystod y rhaglen hon, ynghyd â chrynodeb o’r casgliad cyflawn (uchafswm o 500 o eiriau) NEU 

-Pennod o’ch teipysgrif ffeithiol greadigol  yr hoffech ei ddatblygu yn ystod y rhaglen hon (uchafswm o 4000 o eiriau) ynghyd â chrynodeb (uchafswm o 500 o eiriau) NEU 

Os mai nofel graffeg yw eich gwaith ar y gweill, rydym yn awgrymu eich bod yn uwchlwytho crynodeb ysgrifenedig (synopsis) eich nofel graffeg, gyda’ch cais, ac yn ebostio  sampl o dudalennau sy’n cynnwys stori a dyluniadau (storyboard) at post@llenyddiaethcymru.org neu anfonwch y storyboard drwy WeTransfer.  

 

Categorïau Ysgrifennu Creadigol 

Rydym yn croesawu cyflwyniadau ysgrifennu creadigol sydd wedi’i anelu at blant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys categorïau canlynol:  

 • ffuglen  
 • barddoniaeth 
 • llenyddiaeth ffeithiol greadigol 
 • nofelau graffeg  
 •  

Dylai’r gwaith fod ar gyfer un o’r canlynol:   

 • plant 5-8 oed, NEU 
 • gradd ganol (8-13 oed), NEU 
 • pobl ifanc (14-18 oed)  

 

Beth yw Ffeithiol Greadigol? 

 

Rydym yn diffinio ffeithiol greadigol fel gwaith sydd â naratif ffeithiol ond lle mae creadigrwydd yr ysgrifennu yn ganolog i natur y gwaith. Mae’r mathau o lenyddiaeth allai gael ei ystyried yn rhan o’r categori ffeithiol greadigol gynnwys: 

 • cofiannau  
 • bywgraffiadau  
 • hanes cymdeithasol  
 • ysgrifennu taith  

 

Os ydych yn ansicr a yw eich gwaith creadigol yn gymwys ai peidio, cysylltwch â ni ar post@llenyddiaethcymru.org i sgwrsio gydag aelod o staff.  

Noder os gwelwch yn dda nad yw llyfrau gair a llun yn gymwys (am ragor o wybodaeth, gweler Cyffredinol isod) 

Pa gategorïau ysgrifennu creadigol sy’n gymwys?

Rydym yn croesawu ceisiadau ysgrifennu creadigol ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys:  

 • ffuglen  
 • barddoniaeth  
 • ffeithiol greadigol  
 • nofelau graffeg  

 

Dylai’r gwaith fod ar gyfer un o’r grwpiau ystod oedran isod:  

 

 • Llenyddiaeth plant ar gyfer 5-8 oed; NEU 
 • gradd ganol ar gyfer 8-13 oed, NEU 
 • Llenyddiaeth ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed  
Oes rhaid i mi ysgrifennu am fy nghefndir yn fy ngwaith creadigol?

Nac oes. Dyliai pob awdur deimlo’n rhydd i ysgrifennu am y pynciau a’r themâu sy’n eu hysbrydoli. atynt. Rydym yn awyddus i dderbyn teipysgrifau We are eager to receive mewn genres amrywiol, sy’n cynnwys amrywiaeth o themâu, lleoliadau a phynciau 

Pa gymorth fydd ar gael yn ystod y broses ymgeisio?

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y broses ymgeisio mor hawdd â phosib. Bydd dogfennau dyslecsia-gyfeillgar ar gael, a byddwn yn ymdrechu i fodloni gofynion mynediad ein holl ymgeiswyr hyd eithaf ein gallu. 

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn cynnal tri gweithdy ysgrifennu creadigol yn ystod y cyfnod cyn y dyddiad cau, yn cynnig cymorth greadigol i ymgeiswyr a chynnig blas ar sut brofiad fyddai i gymryd rhan yn rhaglen Cynrychioli Cymru. Bydd y sesiynau yn rhad ac am ddim fel a ganlyn:  

 • Ysgrifennu Barddoniaeth ar gyfer plant / Writing Poetry for Children (Sesiwn Saesneg) gydag Alex Wharton, Dydd Iau 8 Medi 2022.  7.30-9.00 pm 
 • Ysgrifennu Ffuglen ar gyfer Pobl Ifanc/Writing Young Adult Fiction (Sesiwn Saesneg) gydag Emma Smith-Barton, Dydd Mawrth 13 Medi 2022. 7.30-9.00 pm 
 • Ysgrifennu ffuglen ar gyfer plant gydag Angharad Tomos, Dydd Iau 15 Medi 2022. 7.30-9.00 pm 

Ceir rhagor o fanylion am y gweithdai a sut i gofrestru yma. Bydd aelodau o dîm staff Llenyddiaeth Cymru wrth law ym mhob sesiwn, er mwyn cynnig cyngor ar y broses ymgeisio, ac i ateb cwestiynau gan ddarpar ymgeiswyr.  

Pryd mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Rhaglen Cynrychioli Cymru 2023-24?

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Rhaglen Cynrychioli Cymru 2023-24 yw: 5.00 pm Dydd Mawrth 25 Hydref 2022. 

Cymhwyster

Pwy sy’n gymwys i wneud cais?

Rydym wedi ymrwymo i helpu i greu diwylliant llenyddol sydd wir yn cynrychioli amrywiaeth ein poblogaeth yng Nghymru.  

Eleni, byddwn yn croesawu ceisiadau gan awduron o Gymru sy’n dod o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym yn awyddus i gefnogi awduron sy’n uniaethu gydag un, neu ragor, o’r isod:  

 • O gefndir incwm isel*
  Noder os gwelwch yn dda fod ein meini prawf ar gyfer unigolion o gefndir incwm isel yn cynnwys unigolion sy’n uniaethu gydag o leiaf un o’r canlynol pan oeddent yn 14 oed:

  • unigolion a oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim,
  • unigolion yr oedd eu rhieni mewn swyddi â chyflogau isel, di-waith, neu yn derbyn budd-daliadau (gan gynnwys lwfansau anabledd)  
  • * Er mwyn sicrhau bod hon yn broses ymgeisio deg, rydym wedi meithrin dadansoddiad cefndir economaidd-gymdeithasol sydd yn gyffredin (yn cynnwys hunan-asesiad ac asesiad  SEC) er mwyn ein cynorthwyo i fod mor wrthrychol â phosib wrth adnabod cefndir economaidd-gymdeithasol teuluoedd yr ymgeiswyr pan oedd yr ymgeiswyr hynny yn 14 oed.  
 • Perthyn i gymunedau Sipsiwn, Roma a/neu Deithwyr 
 • Byddar a/neu trwm eich clyw  
 • LHDTC+  
 • Niwroamrywiol*
  *Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i: Awtistiaeth, ADHD, Dyslecsia, Dyspracsia, Syndrom Tourette’s ac OCD 
 • Person o liw 
 • Ffoaduriaid a/neu Cheiswyr Lloches
 • Awdur ag anableddau hirsefydlog a/neu faterion iechyd* 
  *h.y., wedi para neu mae disgwyl iddo bara o leiaf 12 mis ac mae’n cael effaith ar eich gallu i gynnal gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd. 

 – 

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw hon yn restr gynhwysfawr a bod unigolion a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector llenyddol. Bydd cyfle i ymgeiswyr nad sy’n uniaethu â’r categorïau uchod i esbonio paham y maent yn credu eu bod yn gymwys i ymgeisio. Rydym wedi ymrwymo i helpu creu diwylliant sydd yn wirioneddol adlewyrchu ystod ac amrywiaeth ein poblogaeth yng Nghymru. 

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed a rhaid iddynt fod yn byw yng Nghymru ar adeg gwneud y cais a thrwy gydol y rhaglen 12 mis.  

Mae’n ddrwg gennym nad yw’r rhaglen ar agor i fyfyrwyr, nac i gyflogai Llenyddiaeth Cymru a’i chyllidwyr. 

Oes angen profiad blaenorol arnaf er mwyn ymgeisio?

Nac oes, dim ond enghraifft o’ch ysgrifennu creadigol gorau ar gyfer plant neu bobl ifanc sydd heb ei gyhoeddi, yr hoffech ei ddatblygu yn ystod y rhaglen. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sy’n newydd i’r byd ysgrifennu, neu’r rhai sydd efallai wedi dechrau ar eu taith ac angen cymorth i gyrraedd y lefel nesaf. Bydd y Panel Asesu yn edrych ar botensial, uchelgais a gwreiddioldeb yr ymgeiswyr. 

Ydw i'n rhy brofiadol i wneud cais?

Mae’r cyfle hwn yn bennaf ar gyfer awduron newydd, gyrfa gynnar neu gyrfa ganolig. Fodd bynnag, fel awdur mwy profiadol efallai y gwelwch fod yna rwystrau sy’n eich atal rhag cyrraedd eich llawn botensial, neu efallai y byddwch am arbrofi gyda ffurf neu iaith lenyddol wahanol. Bydd gan bawb ddiffiniad gwahanol o beth yw gyrfa gynnar neu ganolig, a lle maent yn credu eu bod ar eu taith fel awdur. Os ydych chi’n ansicr ai dyma’r rhaglen iawn i chi ar y cam hwn o’ch gyrfa ysgrifennu, cysylltwch â ni i drafod eich taith. 

Ydy’r cyfle hwn ar gyfer awduron ifanc yn unig?

Mae’r cyfle hwn ar gyfer awduron o bob oed (dros 18 oed) sy’n byw yng Nghymru.

Ym mha iaith caiff y rhaglen ei chyflwyno?

Mae Cynrychioli Cymru yn rhaglen ddwyieithog ac rydym yn croesawu ceisiadau gan awduron sy’n byw yng Nghymru sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg a/neu yn Saesneg. Mae croeso i awduron newydd i ymgeisio, felly hefyd awduron sy’n arbrofi yn eu gwaith creadigol yn y Gymraeg a/neu Saesneg.  

Caiff yr holl ddigwyddiadau eu cynnal yn Saesneg neu yn y Gymraeg, yn ddibynnol ar iaith ddewisol y garfan awduron. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ôl yr angen. 

Os ydych yn ysgrifennu’n greadigol mewn unrhyw iaith arall, byddwn yn ceisio eich cynorthwyo drwy drefnu Mentor addas, sydd hefyd yn rhugl yn yr iaith honno.  

Byddwn dim ond yn gallu ystyried ceisiadau a darnau o waith creadigol yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Os yw eich gwaith creadigol mewn iaith arall, byddwn angen i chi ddarparu copi o’r gwaith yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  

Rwyf wedi derbyn Ysgoloriaeth Awdur neu le ar Gynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru o’r blaen, a allaf i wneud cais?

Gallwchrydym am i’r rhaglen fod yn agored i gynifer o awduron cymwys â phosib. 

Pam nad ydych chi’n derbyn ceisiadau gan awduron llyfrau gair a llun?

Nod rhaglen Cynrychioli Cymru yw darparu cymorth manwl a phenodol yn seiliedig ar ein degawd o brofiad o datblygu awduron Cymru. Fel ffurf weledol yn bennaf, mae llyfrau gair a llun yn disgyn y tu allan i’n cylch gorchwyl.  

Os ydych chi’n ysgrifennu llyfrau gair a llun ac yn chwilio am gefnogaeth, mae’n werth nodi y bydd y rhaglen AllStories yn derbyn llyfrau gair a llun y flwyddyn nesaf.  

Rwyf hefyd yn ddarlunydd, a allaf gyflwyno fy lluniau?

Os ydych yn cyflwyno nofel graffeg, bydd angen i chi gynnwys crynodeb ynghyd ag ychydig dudalennau o’r stori – testun a llun (storyboard).  

Os ydych yn cyflwyno unrhyw waith creadigol arall i blant, mae’n ddrwg gennym ond ni fydd darluniau’n cael eu derbyn gyda’ch cais. 

Os ydych yn ddarlunydd, rydym yn awgrymu rhaglen Pathways into Children’s Publishing 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yng nghyrsiau Ysgrifennu a Darlunio i Blant a Llyfrau Gair-a-Llun Tŷ Newydd. 

Y Broses Asesu

Sut caiff fy nghais ei asesu?

Caiff eich cais ei asesu gan banel o arbenigwyr annibynol a fydd yn asesu:  

 • Potensial creadigol ac ansawdd yr ysgrifennu creadigol a gyflwynir, yn ogystal â gwreiddioldeb a ffresni’r syniadau a’r llais a gyflwynir yn eich gwaith a’ch crynodeb. 
 • Addasrwydd y rhanglen hon ar eich cyfer fel awdur ar yr adeg hon yn eich gyrfa.

 

Sgrinio Proffil 

Caiff pob cais ei wirio gan dîm Llenyddiaeth Cymru er mwyn sicrhau bod yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer y rhaglen.  

Byddai o gymorth pe baech yn gallu cwblhau pob adran o’r Ffurflen Gais.  

Nodwch bod yr wybodaeth a dderperir yma yn gwbl gyfrinachol ac fe gaiff ei ddefnyddio ar gyfer asesiad mewnol yn unig.  

Bydd Cadeirydd y Panel yn sifftio’r ceisiadau cymwys ac yn dethol rhestr fer er mwyn i’r Panel Asesu eu hystyried.  

Bydd y Panel Asesu yn asesu’n pob cais cymwys ar y rhestr fer ar wahân, ac yn dyfarnu marciau ar gyfer pob ymgeisydd, yn ôl meini prawf penodol, sydd yn cynnwys edrych ar botensial ac ansawdd y gwaith ysgrifenedig creadigol a gyflwynwyd, a’r syniad a nodir yn eich crynodeb, yn ogystal â pha mor addas yw’r rhaglen ar gyfer yr anghenion a nodwyd gennych yn eich cais. 

Mae ein cylch gwaith fel sefydliad dwyieithog cenedlaethol yn golygu ein bod yn ymrwymo i sicrhau bod amrywiaeth o awduron yn gallu cael mynediad i’n cyfleoedd. Bydd y Panel Asesu hefyd yn ystyried cydbwysedd ieithyddol a daearyddol, a chynrychiolaeth wrth ddyfarnu a dethol ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen hon. 

Pwy yw’r Panel Asesu?

Ar y Panel Asesu bydd amrywiaeth o unigolion sydd ag arbenigedd mewn llenyddiaeth plant a phobl ifanc, ysgrifennu creadigol, y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt, a/neu gynlluniau datblygu proffesiynol ar gyfer awduron. 

Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r Panel Asesu ar ein gwefan.  

Pryd byddaf yn clywed a yw fy nghais ar gyfer rhaglen Cynrychioli Cymru 2023-24 yn llwyddiannus?

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael gwybod am benderfyniad y Panel Asesu ddechrau mis Chwefror 2023.  

Cyffredinol

Pam fod y rhaglen yn canolbwyntio ar lenyddiaeth i Blant a Phobl Ifanc eleni?

Mae rhaglen Cynrychioli Cymru wedi’i datblygu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau strwythurol a hanesyddol ac i wella cynrychiolaeth o fewn y sector. Cynlluniwyd y rhaglen mewn ymgynghoriad ag awduron, cymunedau ac arbenigwyr o’r diwydiant a phennir ei ffocws gan ymchwil annibynnol. 

Cyhoeddwyd Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc – Adroddiad Terfynol (gol. Siwan M. Rosser) yn 2017. Comisiynwyd yr ymchwil a’r adroddiad gan Gyngor Llyfrau Cymru.  

Mae’r adroddiad Representing Realities o’r CLPE yn datgelu mai dim ond 9% o’r llyfrau i blant a gyhoeddwyd yn y DU dros y pedair blynedd diwethaf sy’n cynnwys cymeriadau o liw.  

Ar nodyn tebyg, mae ymchwil diweddaraf Book Trust Represents yn dweud mai dim ond 8.68% o grewyr llyfrau i blant oedd yn bobl o liw yn 2019.  

Er bod ymchwil yn gyfyngedig, rydym yn ymwybodol bod lleisiau eraill hefyd wedi’u tangynrychioli yn llenyddiaeth i blant.  

Mae’r llyfrau y mae plant yn eu darllen yn siapio eu barn amdanynt eu hunain ac o’r byd. Dylai plant a phobl ifanc Cymru allu uniaethu â’r llyfrau y maent yn eu darllen a dod o hyd i fodelau rôl yn eu hoff awduron. 

Mae sicrhau cynrychiolaeth a chydraddoldeb yn broses hirdymor ac mae ein hymrwymiad i’r gwaith hwn fel blaenoriaeth yn parhau. Bydd cyflawni gwell ecosystem o leisiau sy’n cael eu tangynrychioli a fydd yn ysbrydoli darllenwyr ifanc yn ymdrech barhaus, ond rydym wedi ymrwymo i wneud newid systemig. 

Faint o leoedd bydd ar gael ar raglen Cynrychioli Cymru 2023-24?

Mae 13 o leoedd ar gael ar raglen Cynrychioli Cymru 2023-24.  

Faint o fy amser fydd angen imi ei dreulio ar y Rhaglen, os byddaf yn cael fy nerbyn i fod yn rhan ohoni? A allaf ymgeisio os byddaf yn gweithio neu os bydd gennyf gyfrifoldebau gofal?

Os oes gennych gyfrifoldebau gofal, neu os ydych yn gweithio, mae croeso i chi ymgeisio. Bydd y rhaglen yn cael ei chreu ar y cyd â’r awduron a gaiff eu dewis, fel ein bod yn trefnu amseroedd a dyddiadau sy’n gyfleus i bawb. Caiff y rhan fwyaf o’r digwyddiadau eu cynnal gyda’r nos neu ar benwythnosau, a byddwn yn recordio digwyddiadau digidol gellir eu gwylio wedyn, os nad oes modd mynychu’r digwyddiad byw. Bydd tîm Llenyddiaeth Cymru wrth law i gefnogi eich gyrfa fel awdur ac i sicrhau eich bod pob aelod o’r criw yn manteisio ar holl gyfleoedd y rhaglen. 

Mae gen i anabledd neu salwch a allai ei gwneud hi’n anodd imi gymryd rhan. A allwch chi helpu?

Wrth gwrs fe allwn helpu. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw bryderon neu ofynion ymlaen llaw ac yn ystod y rhaglen. Mae Cronfa Mynediad wedi’i chreu i alluogi awduron sydd ag anableddau neu salwch, a gofynion ychwanegol o ran mynediad, i gymryd rhan llawn mewn digwyddiadau. 

Os byddaf yn aflwyddiannus, a fyddaf yn derbyn adborth?

Gan ein bod ni’n disgwyl nifer fawr o geisiadau, efallai na fydd modd i ni roi adborth manwl I bob ymgeisydd. Fodd bynnag, os yn bosib, byddwn yn rhoi brawddeg fer o adborth bersonol, ac yn eich cynghori ar gyfleoedd eraill allai fod ar gael gan Llenyddiaeth Cymru a’n partneriaid.  

 

Rydym yn ymwybodol bod gohebiaeth ynglŷn â cheisiadau aflwyddiannus yn gallu cael effaith negyddol ar eich iechyd a’ch llesiant. Rydym yn ymrwymo i barchu a gwerthfawrogi pob cais unigol, gan roi sylw teilwng i bob un.  

 

Gwahoddir pob ymgeisydd i sesiwn rithiol yn Ebrill 2023. 

 

Bydd gan dîm bychan o staff Llenyddiaeth Cymru fynediad at eich gwaith creadigol a gyflwynwyd gyda’ch cais. Yn unol â’n polisi o adnabod talent a chyfeirio at ffynonellau eraill, efallai byddwn yn cysylltu â chi yn y dyfodol, â chyfleoedd sy’n berthnasol i’ch gwaith creadigol a’ch profiad.I helpu Llenyddiaeth Cymru gydymffurfio â’r Ddeddf Gwarchod Data (GCPR), a wnewch chi gwblhau’r darn perthnasol ar ddiwedd y ffurflen gais, er mwyn rhoi gwybod i ni os nad ydych eisiau i Llenyddiaeth Cymru gysylltu â chi ynghylch cyfleoedd yn y dyfodol. 

A fydd angen imi deithio i ddigwyddiadau?

Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o’r digwyddiadau’n cael eu cynnal yn rhithiol, er mwyn sicrhau gall pob un fynychu, lle bynnag y maent. Byddwn yn trefnu dau ddosbarth meistr preswyl dros ddau benwythnos yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. 

Byddwch chi hefyd yn cael cyllideb docynnau i’w gwario ar docynnau i wyliau llenyddol a digwyddiadau o’ch dewis chi. 

Dydw i ddim yn gymwys i ymgeisio, ond mae diddordeb gen i mewn datblygu fy ngyrfa fel awdur. Sut allwch chi helpu?

Ceir gwybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â’r cyfleoedd sydd gennym er mwyn helpu awduron ddatblygu eu crefft a’u gyrfaoedd. Fel arall, mae croeso i chi gysylltu â ni er mwyn trafod eich anghenion penodol.  

Lle bo hynny’n bosib, byddwn yn cyfeirio awduron at gyfleoedd eraill o fewn y sector Llenyddiaeth. 

A yw Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru ar gael eleni?

Rydym eisiau i ddiwylliant llenyddol Cymru gynrychioli amrywiaeth ein poblogaeth. Byddwn yn parhau i roi pwyslais ar ddatblygu a rhoi llwyfan i awduron sydd wedi eu tangynrychioli, ac sydd wedi profi anghydraddoldeb hanesyddol a systemig, hiliaeth, abledd, ac anffafriaeth. 

Rydym wedi meithrin ymagwedd weithredol er mwyn creu newid o fewn y sector. Yn ystod 2020, fe wnaethom adolygu ac ailwampio ein cynllun Mentora ac Ysgoloriaethau er mwyn datblygu Cynrychioli Cymru, ein rhaglen newydd datblygu proffesiynol i awduron dros gyfnod o 12 mis, sy’n cynnwys nawdd ariannol a sesiynau mentora. Roedd rhifyn cyntaf y rhaglen yn canolbwyntio ar Awduron o Liw. Bydd yr ail rifyn yn canolbwyntio ar awduron o gefndir incwm isel, a bydd nifer hefyd yn wynebu heriau amrywiol oherwydd eu cenedligrwydd, anabledd, hunaniaeth rhyweddol, ffydd neu gred. Bydd ceisiadau ar gyfer trydydd rhifyn Cynrychioli Cymru yn agor ddiwedd haf 2022, a bydd yn rhaglen yn dechrau fis Mawrth 2023, ac yn parhau tan ddiwedd Chwefror 2024. 

Mae ein rhaglen Cynrychioli Cymru yn ddatblygiad pwysig i Llenyddiaeth Cymru, wrth i ni geisio cyflwyno amrywiaeth i ddiwylliant llenyddol Cymru, a sicrhau mynediad teg a chyfartal i’r sector.  

Mae cyflawni cydraddoldeb a gwell diwylliant o leisiau sydd wedi eu tangynrychioli a fydd yn ysbrydoli eraill yn broses hirdymor. Rydym yn canolbwyntio ar ymdrechu i gyflwyno newid systemig, a bydd ein hymrwymiad i’r gwaith hwn yn barhaus. 

Nôl i Cynrychioli Cymru