Dewislen
English
Cysylltu

Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2020

Emyr Lewis
Mwy
Sion Tomos Owen
Mwy
Betsan Powys
Mwy
Casi Wyn
Mwy
Beirniaid Llyfrau Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020
Mwy
Datganiad Llyfr y Flwyddyn - 04.06.2020
Mwy
Emyr Lewis

Bardd a phennaeth adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Emyr Lewis. Cyhoeddodd tair cyfrol o farddoniaeth. Enillodd y gyntaf ‘Chwarae Mig’ wobr goffa Gruffydd John WIlliams, a cyrhaeddodd y ddwy arall (‘Amser Amherffaith / Dysgu Deud Celwydd yn Tsiec’ a ‘twt lol’ restr fer Llyfr y Flwyddyn. Enillodd gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd ym 1994 a’r goron ym Mro Ogwr ym 1998.

Cau
Sion Tomos Owen

Magwyd Siôn Tomos Owen yng Nghwm Rhondda, mynychodd Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen ac Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Astudiodd Gelf Sylfaenol a Darlunio yng Ngholeg Celf, Dylunio a Thechnoleg Morgannwg gan arbenigo mewn Darlunio cyn astudio am radd mewn Ysgrifennu Creadigol ac Astudiaethau'r Cyfryngau yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.

Mae'n gyflwynydd teledu a radio dwyieithog, awdur barddoniaeth, rhyddiaith a llyfrau i ddysgwyr Cymraeg. Mae'n gartwnydd ac yn ddarlunydd, ennillodd ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru yn 2018 i weithio ar ei nofel graffeg. Mae'n cynnal gweithdai creadigol, yn creu murluniau, gwaith celf a gomisiynwyd a caricatures trwy ei gwmni CreaSion.

Cau
Betsan Powys

Fe dreuliodd Betsan Powys 30 mlynedd yn gweithio i’r BBC fel newyddiadurwraig ddwy-ieithiog yng Nghaerdydd ac yn Llundain. Fe ddaeth yn Olygydd Gwleidyddol BBC Cymru, yn Olygydd Radio Cymru a Cymru Fyw ac yn aelod o Fwrdd BBC Cymru. Fe benderfynodd adael y gorfforaeth ddiwedd 2018 er mwyn peidio colli’r cyfle i dreulio amser yn mwynhau cwmni ei phlant a’r teulu, a gallu dweud ‘ie, pam lai’ i ambell beth fyddai yn y gorffennol wedi cael yr ateb ‘na!’

Cau
Casi Wyn

Mae Casi Wyn yn lais cyfarwydd dros Gymru a thu hwnt a'i chaneuon cyfoes, eneidiol i'w clywed yn gyson ar ein gorsafoedd radio cenedlaethol. Mae hi wedi perfformio'i gwaith gwreiddiol ar lwyfannau'r BBC Proms yn Abertawe ynghyd a Cherddorfa Genedlaethol y BBC, BBC Introducing yn SXSW ac yn fwy diweddar bu'n artist gwadd yn seremoni BAFTA Cymru. Fe greodd ei ffilm fer gyntaf "Robin Goch" y llynedd gan weithio ar greu sgor a stori wreiddiol, fe'i dangoswyd ar S4C dros wyl y Nadolig.

Cau
Beirniaid Llyfrau Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020

Sampurna Chattarji
Bardd, nofelydd, athrawes a chyfieithydd yw Sampurna Chattarji. Ymysg ei Undeg-saith llyfr ceir ddwy nofel, stori-fer, wyth cyfrol barddoniaeth ac antholeg o farddoniaeth a rhyddiaith gan fenywod yn ysgrifennu yn y Saesneg, Malayalam, Telugu ac Urdu. Mae ei chyfieithiad o Joy Goswami’s Selected Poems yn un o gyhoeddiadau Harper Perennial, ac mae Wordygurdyboom! - ei chyfieithiad o Sukumar Ray, yn rhan o gyfres Puffin Classics. Hi yw Golygydd Barddoniaeth The Indian Quarterly, ac mae hi’n dysgu am ysgrifennu I fyfyrwyr darlunio’r IIT (Indian Institute of Technology) yn Mumbai.

Tiffany Murray
Ysgolhaig Fulbright, Uwch-ddarlithydd a Chymrawd Gŵyl y Gelli yw Tiffany Murray. Hi yw Cyfarwyddwr cynllun Hay Writers at Work a mae hi hefyd yn Gymrawd i’r Royal Literary Fund. Cafodd ei nofelau ‘Diamond Star Halo’ a ‘Happy Accidents’ eu rhoi ar restr fer gwobr Bollinger Everyman Wodehouse. ‘Sugar Hall’ yw ei nofel ddiweddaraf. Mae gwaith Tiffany wedi ei leoli yng Ngymru a’i chyffuniau.

Ken Wilson-Max
Magwyd Ken Wilson-Max yn Zimbabwe, lle hyfforddodd i fod yn ddylunydd graffig. Fe ddaeth draw i’r DU i astudio dylunio, ac yn y pen draw fe weithiodd yn y maes cyhoeddi plant fel dylunydd llyfrau, ac yna fel awdur a dylunydd plant. Mae wedi bod yn rhedeg cwmni cyhoeddi annibynnol sy’n creu a chynhyrchu llyfrau sy’n naturiol holl-gynhwysol ers 2017 o’r enw Alanna Max.

Cau
Datganiad Llyfr y Flwyddyn - 04.06.2020

Mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn un o brif ddigwyddiadau’r calendr llenyddol yng Nghymru. Fel trefnwyr, ein blaenoriaeth yw sicrhau mai canolbwynt y drafodaeth yw awduron talentog Cymru, a bod modd i gymuned a diwydiant llenyddol Cymru elwa o’r gydnabyddiaeth i’r gweithiau hyn. Bydd y cyfarfod i bennu’r rhestr fer yn digwydd yn fuan, ac edrychwn ymlaen at rannu’r cyhoeddiad cyffrous hwn ar ddydd Mercher 1 Gorffennaf 2020, cyn cyhoeddi enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn tua diwedd Gorffennaf 2020.

Mae ein gwerthoedd yn egwyddorion sydd yn rhan annatod o bwy ydym ni fel sefydliad. Mae disgwyl i bawb sydd yn ymwneud â Llenyddiaeth Cymru – boed yn staff, Cyfarwyddwyr, cleientiaid, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr neu aelodau panel – barchu a chydymffurfio â’r gwerthoedd hynny. Credwn fod gan bawb yr hawl i ryddid barn, fodd bynnag yn ein barn ni, credwn fod un o’r unigolion hynny sydd wedi eu penodi yn un o feirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi arddangos ymddygiad sydd yn niweidiol i’n gwerthoedd a’n buddiannau fel sefydliad yn ystod gweithgarwch ar-lein diweddar trwy ei ddefnydd o iaith ymosodol.

Gan hynny, gofynnwyd i Martin Shipton gamu o’r neilltu o’i rôl fel beirniad Llyfr y Flwyddyn, a hoffem ddiolch iddo am ei waith a’i gyfraniad tuag at Wobr Llyfr y Flwyddyn yn ystod y misoedd diwethaf.

Cau