Dewislen
English
Cysylltu

Meini Prawf Cymhwysedd,
Telerau ac Amodau
a Ffurflen Gais 2021

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: Dydd Llun 7 Rhagfyr 2020*

*Dylid cyflwyno llyfrau sy’n cael eu cyhoeddi rhwng 1 – 31 Rhagfyr 2020 erbyn dydd Gwener 15 Ionawr 2020

 

Mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn wobr blynyddol sy’n dathlu’r gweithiau Cymraeg a Chymreig gorau o fewn blwyddyn galendr ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol. Mae’r gwobrau, a reolir gan Llenyddiaeth Cymru, yn cael eu dyfarnu mewn pedwar categori: Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol, a Plant & Phobl Ifanc. 

Mae 12 gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus. Yn Gymraeg ac yn Saesneg mae pedwar enillydd categori, un enillydd Barn y Bobl ac un prif enillydd.  

Caiff y Rhestr Fer, a fydd yn cynnwys tri llyfr ym mhob categori, ei chyhoeddi yn y gwanwyn, gydag enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021 yn cael eu cyhoeddi yn ystod haf 2021 

 

Meini Prawf Cymhwysedd

Os gwelwch yn dda darllenwch feini prawf cymhwysedd Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn fanwl.  

Angenrheidiol:

 1. Mai gwaith unigol yr awdur yn unig ydyw (ag eithrio darluniau a chyflwyniadau).
 2. Mai’r cyhoeddiad cyntaf o’r gwaith (naill ai yn Gymraeg neu Saesneg) yn y flwyddyn sy’n rhagflaenu’r wobr ydyw (1 Ionawr – 31 Rhagfyr 2020).
 3. Rhaid i’r awdur fod yn fyw ar 7 Rhagfyr 2020 sef dyddiad cau cyflwyno’r llyfr i Llenyddiaeth Cymru. 
 4. Bod cynnwys y gwaith, yn sylweddol, yn waith na gyhoeddwyd yn flaenorol.
 5. Bod y gwaith yn gyfrol o farddoniaeth, ffuglen neu ffeithiol greadigol, NEU fod y gwaith ar gyfer plant a phobl ifanc ac wedi’i fwriadu ar gyfer darllenwyr hyd at 16 oed.
 6. Bod y gwaith mewn print o’r diwrnod y rhyddheir y Rhestr Fer tan y caiff yr enillwyr eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo.
 7. Bod y gwaith a gyflwynir i’r categorïau Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol-Greadigol ar gyfer oedolion.
 8. Rhaid cyflwyno’r gwaith i un categori yn unig, a rhaid cyflwyno gwaith a gyhoeddir yn ddwyieithog i’w ystyried mewn un iaith yn unig.

 

Yn ogystal, rhaid iddo ateb o leiaf un o’r gofynion canlynol:

 1. Fod wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg
 2. Fod wedi’i ysgrifennu yn Saesneg gan awdur a anwyd yng Nghymru neu a dderbyniodd ei addysg yng Nghymru
 3. Fod wedi’i ysgrifennu yn Saesneg gan awdur sy’n byw yng Nghymru
 4. Fod yn gwbl eglur o ran ei berthnasedd i Gymru a’r diwylliant Cymreig

 

Nid yw’r canlynol yn gymwys ar gyfer y wobr: 

 1. Gwaith a gyhoeddir o fewn blodeugerddi gan awduron niferus
 2. Cyfieithiadau ac addasiadau (oni bai y dyfarnir eu bod o bwysigrwydd sylweddol i lenyddiaeth Gymraeg sydd yn mynd ymhellach na’r hyn sydd yn bodoli o fewn fersiynau o’r deunydd gwreiddiol eisoes)
 3. Sgriptiau, sgript ffilm a llyfrau lluniau

 

Diffinir y categorïau fel: 

a. Barddoniaeth

Casgliad o waith newydd gan un awdur, ac wedi’i fwriadu ar gyfer oedolion.

b. Ffuglen

Llyfr newydd gan un awdur ac wedi’i fwriadu ar gyfer oedolion, croesawir pob genre ffuglen.

c. Ffeithiol Greadigol

Caiff y categori ffeithiol greadigol ei ddiffinio fel rhyddiaith sydd naill ai’n greadigol o ran natur neu sy’n cysylltu’n amleiriog â gweithiau ffuglen, ffeithiol a barddoniaeth eraill. Mae hyn yn cynnwys gweithiau lle mae creadigrwydd rhyddiaith yn ganolog i natur y gwaith. Ymhlith y mathau o lyfrau y GALLAI ddod o dan faen prawf o’r fath mae ysgrifennu teithiol, nofel graffig, hunangofiant/cofiant a hanes cymdeithasol. Mae gweithiau beirniadaeth lenyddol yn gymwys i’w hystyried os ydynt, neu y gellir dadlau’n argyhoeddedig eu bod, yn berthnasol i Gymru neu ddiwylliant Cymru.

ch. Plant a Phobl Ifanc

Rhaid i geisiadau i’r categori Plant a Phobl Ifanc gwmpasu’n bennaf o gynnwys llenyddol yn hytrach na darluniadol. Rhaid iddo hefyd fod wedi’i fwriadu ar gyfer darllenwyr hyd at 16 oed. Mae ffuglen, barddoniaeth a ffeithiol greadigol i gyd yn gymwys a rhaid iddynt fodloni’r meini prawf a fanylir yn a, b & c uchod, ag eithrio oedran y darllenydd.


Diffiniad o waith sy’n gwbl eglur o ran ei berthnasedd i Gymru a’r diwylliant Cymreig

Ar rai achlysuron, gellir penderfynu bod gweithiau sy’n trafod ac/neu sy’n ychwanegu at themâu a ymdrinnir â nhw yn aml mewn meysydd llenyddol Cymreig yn gymwys er nad oes gan yr awdur unrhyw gysylltiadau ieithyddol, preswyl na llencynnol â Chymru.

 

Llenyddiaeth Cymru sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau terfynol ar faterion yn ymwneud â’r meini prawf. Bydd penderfyniadau yn derfynol. Os oes gennych unrhyw amheuaeth am gymhwysedd llyfr ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266 | LLYF-WBOTY@llenyddiaethcymru.org

 

Telerau ac Amodau

I gyflwyno eich llyfrau, anfonwch chwech copi o bob teitl i’r cyfeiriad isod erbyn dydd Llun 7 Rhagfyr 2020 

 

Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021
Llenyddiaeth Cymru
Canolfan Glyn Jones
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute, Caerdydd
CF10 5AL

 

Yn ychwanegol, dylid anfon copi o’r ffurflen isod at LLYF-WBOTY@llenyddiaethcymru.org ynghyd â’r eitemau canlynol ar gyfer pob llyfr a gyflwynir:  

 • llun hi-res o glawr y llyfr (gan gynnwys manylion artist os yn berthnasol)  
 • llun hi-res o’r awdur (gan gynnwys manylion ffotograffydd) 
 • disgrifiad byr/broliant y llyfr 
 • bywgraffiad byr yr awdur a manylion cyswllt (e-bost)

Noder os gwelwch yn dda: Bydd Llenyddiaeth Cymru yn cadarnhau fod y teitlau wedi eu cyflwyno ddim ond wedi i’r holl eitemau uchod gael eu cyflwyno.

 • Defnyddir y chwe chopi o bob llyfr a gyflwynir gan gyhoeddwyr at bwrpasau beirniadu, hyrwyddo, ymgysylltu cymunedol a gweinyddiaeth.  
 • Cyfrifoldeb y cyhoeddwyr yw nodi i ba gategori y caiff pob llyfr ei gyflwyno. Os yw’r beirniaid yn dymuno ystyried llyfr mewn categori arall, bydd Llenyddiaeth Cymru yn cysylltu â’r cyhoeddwyr/awdur am ganiatâd.  
 • Fel amod cyflwyno, mae cyhoeddwyr ac awduron yn cytuno i gydweithio â Llenyddiaeth Cymru a’i phartneriaid i hyrwyddo Gwobr Llyfr y Flwyddyn.  
 • Disgwylir i awduron fynychu Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2021 sydd ar hyn o bryd wedi’i drefnu ar gyfer 10 Mehefin 2021 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Nodwch os gwelwch yn ddaOs na fydd modd cynnal seremoni byw, byddwn yn cadarnhau unrhyw newidiadau i’r amserlen neu gynlluniau o flaen llaw. Os nad oes amgylchiadau eithriadol, mae Llenyddiaeth Cymru yn cadw’r hawl i ddal y wobr ariannol yn ôl os na fydd enillydd yn bresennol yn y Seremoni Wobrwyo.
 • Bydd gofyn i’r enillwyr a’r awduron ar y Rhestr Fer fod ar gael i wneud cyfweliadau yn dilyn y cyhoeddiadau. 
Nôl i Gwobr Llyfr y Flwyddyn