Dewislen
English
Cysylltu

‘Rising Stars’ Cymru 2020

Mae Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press yn falch o gyhoeddi eu buddsoddiad mewn tri egin awdur o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n byw yng Nghymru.

Mewn partneriaeth â Firefly Press, rydym wedi buddsoddi mewn tri egin awdur sy’n feirdd plant o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n byw yng Nghymru i ddatblygu a mireinio eu sgiliau.

Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth yn y sector llenyddiaeth drwy bennu Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb yn un o’n prif flaenoriaethau yn ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-2022Credwn fod sicrhau cynrychiolaeth sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru ymhlith ein hartistiaid a’n gweithiau llenyddol yn hollbwysig er mwyn dyfodol ein llenyddiaeth, ein cymdeithas, ein heconomi a’n diwylliant.

Ymhlith awduron Cymru, dylai fod pobl o wahanol oedran, cefndiroedd economaidd-gymdeithasol, ethnigrwydd, rhywedd, rhanbarthau ac ieithoedd, ac ni ddylai mathau penodol, cyfyngedig o ddemograffeg eu nodweddu. O ganlyniad, mae buddsoddi mewn awduron o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn gam hanfodol ymlaen at sicrhau nad oes unrhyw rwystrau mewn llenyddiaeth. Dylid bod gan bob unigolyn y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol, a dylai bod cyfle cyfartal gan bawb. Ar sail hyn, rydym yn gweithio’n galed i dargedu gweithgareddau ar gyfer yr unigolion a’r cymunedau hyn gyda’r nod o ddenu, cefnogi a chryfhau lleisiau llenyddol sydd wedi’u tangynrychioli.

Nod Rising Stars Cymru 2020 yw datblygu egin awduron, sef un o brif amcanion ein colofn gweithgaredd Datblygu Awduron, yn ogystal â chyfrannu at greu diwylliant llenyddol cenedlaethol sy’n cynrychioli’r Gymru gyfoes.

 

Gwybodaeth am Firefly Press

Cyhoeddwr annibynnol llyfrau plant a phobl ifanc yw Firefly Press, a chanddynt swyddfeydd yng Nghaerdydd ac Aberystwyth. Ers eu sefydlu 2013, Firefly yw’r unig gyhoeddwr yng Nghymru sy’n bodoli’n unswydd ar gyfer plant. Mae’n cyhoeddi ffuglen o safon mewn genres o bob math i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 19. Eu nod yw cyhoeddi llyfrau gan awduron a darlunwyr gwych, waeth o ble y daw’r rheini. Ymhlith eu llwyddiannau diweddar y mae The Clockwork Crow gan Catherine Fisher, a gyrhaeddodd restr fer Gwobrau Llyfrau Blue Peter ac a enillodd Wobr Tir na N’og, ac Aubrey and the Terrible Yoot gan Horatio Clare, a enillodd wobr Branford Boase am y nofel gyntaf orau i blant.

Yn ôl Penny Thomas o Firefly Press:

“Rydym wrth ein bodd bod yn rhan o’r wobr hon ac rydym yn gobeithio y bydd yn arwain at fwy o farddoniaeth o Gymru y bydd plant o bob cefndir yn eu mwynhau. Mae’n hynod gyffrous hefyd fod y wobr hon wedi golygu bod Firefly am gyhoeddi llyfr barddoniaeth i blant am y tro cyntaf, wrth i Daydreams and Jellybeans gan yr hynod ddawnus Alex Wharton gael ei gyhoeddi’r flwyddyn nesaf.”

Ein Rising Stars ar gyfer 2020:

Mae tri bardd talentog wedi eu dewis i dderbyn Gwobr Rising Stars 2020. Ceir rhagor o wybodaeth amdanynt isod: