Dewislen
English
Cysylltu

Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru

Nod Llenyddiaeth Cymru yw datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial.

Mae Llenyddiaeth Cymru’n gweinyddu dau gynllun sy’n cynorthwyo datblygu awduron: Ysgoloriaethau i Awduron, a’r Cynllun Mentora.

Ni fydd Ysgoloriaethau Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru ar agor ar gyfer ceisiadau eleni. 

Caiff y cynlluniau eu hariannu gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Roedd Llenyddiaeth Cymru yn falch o fod wedi cyfrannu 50% o’n cyllid Loteri Cenedlaethol ar gyfer 2020-2021 i Gronfa Gwytnwch Cyngor Celfyddydau Cymru mewn ymateb i COVID-19. Roedd y pecyn o gefnogaeth ehangach hwn yn cynnwys eu Cronfa ymateb brys i unigolion ar gyfer artistiaid – gan gynnwys awduron – ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n cael anawsterau ariannol oherwydd y Coronafeirws.

Eleni, i gyd-fynd â’r amcanion a nodir yn ein Cynllun Strategol 2019-22, byddwn yn achub ar y cyfle newydd hwn i ail-ddiffinio ein cefnogaeth ar gyfer awduron a chyfleoedd i ddatblygu awduron, gan sicrhau bod y gefnogaeth gywir ar yr adeg cywir yn cyfrannu at gyfoeth ac amrywiaeth ein diwylliant llenyddol cyfoes. Yn nhymor yr hydref fe fyddwn yn lansio Cynllun Datblygu Proffesiynol ar gyfer awduron o Gymru o gefndiroedd Du, Asiaidd neu o leiafrif ethnig ar gyfer 2021. Cyhoeddir rhagor o fanylion ynglŷn â’r amserlen a’r cynllun newydd yn fuan.

Fe gyhoeddir manylion am unrhyw gyfleoedd eraill y byddwn yn eu cynnig i awduron yma ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol: