Dewislen
English
Cysylltu

Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru

Nod Llenyddiaeth Cymru yw datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial.

Mae Llenyddiaeth Cymru’n gweinyddu dau gynllun sy’n cynorthwyo datblygu awduron: Ysgoloriaethau i Awduron, y Cynllun Mentora a’n Rhaglen Datblygu Proffesiynol i Awduron o Liw.

 

Nid yw Ysgoloriaethau Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru ar agor ar hyn o bryd. 

Caiff y cynlluniau hyn eu hariannu gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn 2020, roedd Llenyddiaeth Cymru yn falch o fod wedi cyfrannu 50% o’n cyllid Loteri Cenedlaethol ar gyfer 2020-2021 i Gronfa Gwytnwch Cyngor Celfyddydau Cymru mewn ymateb i COVID-19. Roedd y pecyn o gefnogaeth ehangach hwn yn cynnwys eu Cronfa ymateb brys i unigolion ar gyfer artistiaid – gan gynnwys awduron – ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy’n cael anawsterau ariannol oherwydd y Coronafeirws.

Ar gyfer 2020-2021, i gyd-fynd â’r amcanion a nodir yn ein Cynllun Strategol 2019-22, rydym wedi achub ar y cyfle newydd hwn i ail-ddiffinio ein cefnogaeth ar gyfer awduron a chyfleoedd i ddatblygu awduron, gan sicrhau bod y gefnogaeth gywir ar yr adeg cywir yn cyfrannu at gyfoeth ac amrywiaeth ein diwylliant llenyddol cyfoes. Yn nhymor yr hydref 2020, fe lansiwyd Cynllun Datblygu Proffesiynol i Awduron o Liw ar gyfer 2021. Cyhoeddir rhagor o fanylion ynglŷn â’r cynllun newydd yn fuan.

 

 

Pryd gallaf ymgeisio am gyfleoedd Datblygu Awduron y dyfodol?

Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ein holl gynlluniau Datblygu Awduron. Cyhoeddir manylion ymgeisio ar gyfer cyfleoedd 2021-22 ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2021.

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau diwygiedig ar gael i’w hislwytho o wefan Llenyddiaeth Cymru ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar ein rhwydweithiau cymdeithasol maes o law.

 

Fe gyhoeddir manylion am unrhyw gyfleoedd eraill y byddwn yn eu cynnig i awduron yma ar ein gwefan ac ar ein cyfryngau cymdeithasol: