Dewislen
English

***Noder mae’r broses ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau 2019 nawr ar gau***

Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Bydd Ysgoloriaethau 2019 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur  neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £1,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

Genres cymwys:
Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau.

Dyddiad cau
Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Ysgoloriaethau 2019 wedi mynd heibio (5.00 pm dydd Mawrth 11 Medi 2018. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Asesu ceisiadau
Caiff ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru.

Mae’r amserlen ar gyfer asesu Ysgoloriaethau i Awduron 2019 fel a ganlyn:

  • Caiff pob cais ei gydnabod trwy ebost a llythyr.
  • Caiff yr holl geisiadau eu prosesu erbyn diwedd mis Medi 2018. Byddwn yn ysgrifennu atoch neu yn anfon ebost atoch os bydd eich cais yn anghyflawn.
  • Bydd y Panel Ysgoloriaethau’n asesu’r ceisiadau yn ystod Hydref – Rhagfyr 2018.
  • Bydd y Panel Ysgoloriaethau’n cyfarfod yn ystod Tachwedd 2018 er mwyn penderfynu ar ddyfarnu Ysgoloriaethau 2019.
  • Byddwn yn ysgrifennu at bob ymgeisydd i’w hysbysu ynglŷn â phenderfyniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr eu hysbysu yn ystod erbyn canol Rhagfyr 2018.
  • Cyhoeddir enwau’r awduron fydd yn derbyn Ysgoloriaethau i Awduron ddiwedd mis Ionawr 2019.
  • Noder fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

I ddarllen rhagor am yr awduron oedd wedi derbyn Ysgoloriaethau llynedd cliciwch yma.

I weld rhestr o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2018, gweler y rhestr ar waelod y dudalen hon.

 

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Cenedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Enillwyr Ysgoloriaethau 2011-18

Ffurflen Cydraddoldebau ac Amrywiaeth LlC - Datblygu Awduron
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB
Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru 2011-2018
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 455KB
Literature Wales Writers' Bursaries Recipients 2011-2018
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 461KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron