Dewislen
English
Cysylltu
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.
Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau i Awduron 2020 wedi mynd heibio

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Bydd Ysgoloriaethau 2020 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae rhai Ysgoloriaethau wedi eu clustnodi yn benodol er mwyn datblygu awduron newydd, ac yn cynnig cyfleoedd i egin awduron ddatblygu eu sgiliau a’u potensial creadigol a phroffesiynol. Gall egin awduron berthyn i bob grŵp oedran. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £1,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

Genres cymwys

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau.

Dyddiad cau

Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau. Mae’r  dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am Ysgoloriaethau 2020 wedi mynd heibio.  (5.00 pm Dydd Mawrth 10 Medi 2019). Ni dderbynnir ceisiadau hwyr. 

 

Amserlen Ysgoloriaethau 2020

Asesu:
Caiff ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau a’r Cynllun Mentora eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Amserlen asesu:

  • Caiff pob cais ei gydnabod trwy ebost a llythyr.
  • Caiff yr holl geisiadau eu prosesu erbyn diwedd mis Medi 2019. Byddwn yn ysgrifennu atoch neu yn anfon ebost atoch os bydd eich cais yn anghyflawn.


Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau Ysgoloriaethau yn ystod y tri mis sy’n dilyn y dyddiad cau (rhwng Medi 2019 a Tachwedd 2019). Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn cyfarfod ar ddiwedd y cyfnod asesu (Tachwedd 2019). O fewn chwech wythnos i’r cyfarfod penderfynu, bydd pob ymgeisydd yn derbyn llythyr yn eu hysbysu o ddyfarniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu hysbysu yn ganol mis Rhagfyr 2019. Tybir y cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn saith wythnos ar ôl y cyfarfod Panel (Ionawr 2020). Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

Pryd gallaf ymgeisio am Ysgoloriaeth yn y dyfodol?

Cyhoeddir manylion ynglŷn â cheisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau Awduron ar ôl cadarnhau’r nawdd. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2020. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar ein rhwydweithiau cymdeithasol maes o law.

Gellir darllen bywgraffiadau’r awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau 2019 yma

I weld rhestr o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2019, gweler y rhestr ar waelod y dudalen hon.

Os oes gennych ymholiadau ynglŷn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Ffurflenni cais a Chanllawiau 2020

Literature Wales Writers' Bursary Recipients 2011-2019
Iaith: EnglishMath o Ffeil: PDFMaint: 304KB
Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2019
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 295KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron