Dewislen
English
Cysylltu
Gall Llenyddiaeth Cymru gynnig cefnogaeth i awduron newydd a phrofiadol trwy’r cynllun Ysgoloriaethau i Awduron.

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron yn flynyddol, ac fe’u dyfernir i awduron ar bob cam o’u gyrfa. Mae awduron newydd ac awduron cyhoeddedig yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur.

Bydd Ysgoloriaethau 2020 a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ar eu newydd wedd yn galluogi awduron ganolbwyntio ar ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o ddeuddeng mis. Mae’r Ysgoloriaethau yn symiau penodol o £3,000.

Wrth gyhoeddi enwau’r 25 awdur a fydd yn elwa o’r Cynllun Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora yn 2020 mae Llenyddiaeth Cymru yn atgyfnerthu ei ymrwymiad at ddatblygiad artistig a phroffesiynol egin awduron yng Nghymru, gan fuddsoddi ar yr adeg cywir. Yn ogystal, bydd y gefnogaeth hefyd yn galluogi awduron profiadol i fentro ac arbrofi gyda ffurfiau newydd er mwyn creu gwaith arloesol. Ceir amrywiaeth o leisiau rhyfeddol a phrofiadau yn yr ysgrifennu creadigol newydd hwn o Gymru.

Mae Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru yn weithgareddau allweddol o dan Golofn Gweithgaredd Datblygu Awduron y sefydliad. Mae’r golofn hon yn cynnig nifer o gyfleoedd i awduron Cymru i fireinio ac ehangu eu sgiliau, gan ddatblygu eu potensial creadigol a phroffesiynol.

Yn eu gwaith newydd mae’r awduron yn adlewyrchu themâu cyfredol sy’n destun pryder byd-eang, megis yr amgylchedd a chynnwrf cymdeithasol. Mae’r gweithiau hefyd yn mynd i’r afael â phynciau oesol, megis ymfudo ar raddfa eang, teithiau llythrennol ac emosiynol, marwolaeth a galar, a’r cyfan o berspectif Cymreig. Mae rhai o ddigwyddiadau hanesyddol Cymru a’r byd sy’n dal i atseinio hyd heddiw yn gefndir i rai o’r gweithiau sydd ar y gweill, megis mudo cenhedlaeth y Windrush, gormes ddiwylliannol a streic glowyr 1984.

Mae’r gwobrau’n cynnig cymorth i awduron trwy eu galluogi i ddatblygu gwaith penodol ar y gweill dros gyfnod o 12 mis, gyda’r ffurfiau eleni’n cynnwys nofelau, straeon byrion, llenyddiaeth i blant ac oedolion ifainc, barddoniaeth, rhyddiaith ffeithiol greadigol a nofel graffeg yn y Gymraeg.

Gellir darllen bywgraffiadau’r awduron sy’n derbyn Ysgoloriaethau 2020 yma.

 

Ysgoloriaethau Awduron – manylion cyffredinol

Gall awduron ymgeisio am Ysgoloriaeth Awdur neu Ysgoloriaeth Cefnogi, os yn berthnasol. Dyfernir Ysgoloriaeth Cefnogi er mwyn cynorthwyo awduron sydd ag anawsterau symudedd neu anableddau, sydd angen cyfarpar arbenigol i’w cynorthwyo neu gymorth ychwanegol. Gall ymgeiswyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cefnogi ymgeisio am hyd at £1,000 ar gyfer cymorth i ddatblygu eu gwaith ar y gweill.

 

Genres cymwys:

Dyfernir Ysgoloriaethau i Awduron er mwyn cefnogi awduron sy’n creu gwaith newydd yn y genres canlynol: Rhyddiaith, yn cynnwys nofelau, a straeon byrion; nofelau graffeg, barddoniaeth, llenyddiaeth plant, ffuglen i’r arddegau, a rhyddiaith ffeithiol greadigol, sy’n cynnwys beirniadaeth lenyddol, cofiannau / hunangofiannau.

 

Pryd gallaf ymgeisio am Ysgoloriaeth yn y dyfodol?

Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau i Awduron. Cyhoeddir manylion ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau i Awduron 2021 ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2020.

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau diwygiedig ar gael i’w hislwytho o wefan Llenyddiaeth Cymru ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar ein rhwydweithiau cymdeithasol maes o law.

 

Am ragor o wybodaeth ynglyn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

I weld rhestr o enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2020, gweler y rhestr ar waelod y dudalen hon.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn ag Ysgoloriaethau i Awduron, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan

Enillwyr Ysgoloriaethau i Awduron 2011-2020
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 309KB
Nôl i Gwasanaethau i Awduron