Dewislen
English
Cysylltu
Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.
Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru 2020 wedi mynd heibio.

Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Gall egin awduron berthyn i unrhyw grŵp oedran. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi. Mae cynllun Mentora 2020 wedi’i ymestyn a bydd yn dechrau gyda chwrs preswyl wythnos (6 niwrnod/5 noson) yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ar 2-7 Mawrth 2020. Yn y misoedd yn dilyn y cwrs rhoddir cymorth ar ffurf sesiynau unigol un-wrth-un gyda mentor profiadol.

Mentora cyfieithu llenyddol
Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru gyhoeddi cydweithrediad newydd ar gyfleoedd i awduron, rhwng Llenyddiaeth Cymru, National Centre for Writing a Chyfnewidfa Lên Cymru. Caiff un o’r pedwar lle ar y Cynllun Mentora ei neilltuo ar gyfer egin gyfieithydd llenyddol/awdur. Bydd y dyfarniad hwn yn cynnwys lle ar gwrs penwythnos National Centre for Writing 17-19 Ionawr 2020 yn Norwich; lle ar Gwrs Mentora Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ar 2-7 Mawrth 2020; a thri sesiwn mentora unigol gyda mentor yn ystod y flwyddyn.

Genres cymwys
Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Cyfieithu llenyddol: Saesneg i’r Gymraeg NEU Cymraeg i Saesneg, yn unrhyw un o’r genres uchod.

Dyddiad cau
Ceir un dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau. Mae’r dyddiad cau  ar gyfer derbyn ceisiadau Mentora 2020 wedi mynd heibio (5.00 pm Dydd Mawrth 10 Medi 2019). Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?
  • Caiff pob cais ei gydnabod trwy ebost a llythyr.
  • Caiff yr holl geisiadau eu prosesu erbyn diwedd mis Medi 2019. Byddwn yn ysgrifennu atoch neu’n anfon ebost os bydd eich cais yn anghyflawn.

Asesu

Caiff ceisiadau ar gyfer y Cynllun Mentora eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Amserlen asesu:

Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn asesu’r ceisiadau Ysgoloriaethau yn ystod y tri mis sy’n dilyn y dyddiad cau (rhwng Medi 2019 a Tachwedd 2019). Bydd y Panel Ysgoloriaethau yn cyfarfod ar ddiwedd y cyfnod asesu (Tachwedd 2019). O fewn chwech wythnos i’r cyfarfod penderfynu, bydd pob ymgeisydd yn derbyn llythyr yn eu hysbysu o ddyfarniad y Panel. Tybir caiff ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer Ysgoloriaethau a Mentora eu hysbysu ganol mis Rhagfyr 2019. Tybir y cyhoeddir enwau’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn saith wythnos ar ôl y cyfarfod Panel (Ionawr 2020). Fe all y dyddiadau yn yr amserlen hon newid.

 

Pryd gallaf ymgeisio ar gyfer y Cynllun Mentora yn y dyfodol?

Cyhoeddir manylion ynglŷn â cheisiadau ar gyfer y Cynllun Mentora yn y dyfodol ar ôl cadarnhau’r nawdd. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2020. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar ein rhwydweithiau cymdeithasol maes o law.

 

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan
Nôl i Gwasanaethau i Awduron