Dewislen
English
Cysylltu
Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Dyfernir lleoedd ar Gynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ac egin awduron ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Dyfernir lleoedd ar y Cynllun Mentora i Awduron i awduron newydd ar ddechrau eu gyrfa fel awdur. Gall egin awduron berthyn i unrhyw grŵp oedran. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Cynllun Mentora Estynedig 2020

Mae 3 awdur newydd wedi ennill lle ar y Cynllun Mentora sef Beth Celyn, Abeer Ameer a Seran Dolma. Mae’r Cynllun hwn yn rhoi pwyslais ar feithrin awduron newydd wrth iddynt ddatblygu eu crefft. Fe fydd y 6 awdur sy’n derbyn yr ysgoloriaethau sydd wedi eu clustnodi yn ymuno â nhw (yr Ysgoloriaethau Awdur Newydd a’r Ysgoloriaeth i awdur o dan 25). Bydd y Cynllun Mentora yn dechrau gyda chwrs pwrpasol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd far 2-7 Mawrth 2020, ac fe geir sesiynau mentora unigol yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio â chynrychiolwyr ar draws y diwydiant cyhoeddi.

Yn ogystal, mae eleni’n flwyddyn beilot ar gyfer partneriaeth newydd rhwng Llenyddiaeth Cymru a’r National Centre for Writing yn Norwich, gyda chefnogaeth gan Gyfnewidfa Lên Cymru, er mwyn cynnig cyfleoedd cyfieithu i egin awduron a chyfieithwyr llenyddol. Clustnodir un lle ar Gynllun Mentora 2020 ar gyfer mentora cyfieithu llenyddol. Mae rôl y cyfieithydd yn hollbwysig er mwyn hyrwyddo deialog traws-ddiwylliannol, a gobeithir bydd y cyfle hyn yn cynorthwyo awduron Cymru i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, yn ogystal â chyfrannu at agwedd ryngwladol y sector llenyddiaeth yng Nghymru. Bydd y bartneriaeth yma hefyd yn galluogi cyfnewid rhyngwladol i awduron.

Dyfarnwyd lle i Susan Walton ar y Cynllun Mentora ar gyfer cyfieithu llenyddol, i weithio ar ei chyfieithiad Saesneg o nofel Gymraeg. Mae’r dyfarniad yn cynnwys cyfle iddi fynychu penwythnos preswyl ar gyfer egin gyfieithwyr yn y National Centre for Writing yn Norwich ar 17-19 Ionawr 2020. Bydd cyfieithydd Pwyleg i Saesneg Marek Maj o griw egin gyfieithwyr y National Centre for Writing yn ymuno â chwrs Mentora Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd fis Mawrth.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r awduron sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Mentora 2020 cliciwch yma.

Cynllun Mentora – manylion cyffredinol

Genres cymwys:

Gall awduron ofyn am gymorth er mwyn datblygu un darn penodol o waith sydd ar y gweill, yn unrhyw un o’r genres cymwys: Barddoniaeth; rhyddiaith yn cynnwys nofelau a straeon byrion, llenyddiaeth plant a ffuglen i oedolion ifainc; llenyddiaeth ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau/hunangofiannau, a beirniadaeth lenyddol; nofelau graffeg.

Cyfieithu llenyddol: Saesneg i’r Gymraeg NEU Cymraeg i Saesneg, yn unrhyw un o’r genres uchod.

Asesu

Caiff ceisiadau ar gyfer y Cynllun Mentora eu hasesu gan Banel Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag aelodau’r Panel Ysgoloriaethau cliciwch yma.

Pryd gallaf ymgeisio ar gyfer y Cynllun Mentora yn y dyfodol?

Ceir dyddiad cau blynyddol ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Mentora ac Ysgoloriaethau i Awduron. Cyhoeddir manylion ymgeisio ar gyfer Cynllun Mentora 2021 ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Tybir caiff hyn ei gadarnhau yn ystod 2020.

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau diwygiedig ar gael i’w hislwytho o wefan Llenyddiaeth Cymru ar ôl cadarnhau’r nawdd yn ffurfiol. Cyhoeddir rhagor o fanylion ar wefan Llenyddiaeth Cymru, yng nghylchlythyr Llenyddiaeth Cymru ac ar ein rhwydweithiau cymdeithasol maes o law.

Os oes gennych ymholiadau ynglyn â’r Cynllun Mentora, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru:
029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org

Cefnogir Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. 

logos-ysgoloriaethau-450px-gwefan
Nôl i Gwasanaethau i Awduron