Dewislen
English
Cysylltu

Derbynwyr Mentora 2020

Derbynwyr Mentora

Abeer Ameer

Cyhoeddwyd cerddi Abeer Ameer arlein a mewn cyfnodolion print gan gynnwys Acumen, Planet, The Interpreter’s House, Tears in the Fence, Envoi, Magma, Long Poem Magazine, New Welsh Reader ac Under the Radar. Mae hi yn gweithio ar gasgliad o gerddi yn seiliedig ar straeon o Irac a bydd ei chasgliad barddoniaeth cyntaf yn cael ei gyhoeddi gan Seren yn 2021.

Beth Celyn

Mae Beth Celyn yn gantores-gyfansoddwraig a bardd o Ddinbych. Astudiodd radd mewn Llenyddiaeth Saesneg yn King’s College Llundain ac MA Ysgrifennu Creadigol Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Teithiai’n eang yn rhannu ei cherddoriaeth yn ogystal â pherfformio gyda’r colectif barddol Cywion Cranogwen.  Rhyddhaodd ei EP Troi yn 2017 ar label Sbrigyn Ymborth ac mae hi wedi cyhoeddi cerddoriaeth gyda Vrï a Shamoniks. Beth oedd Bardd y Mis BBC Radio Cymru, Tachwedd 2018 a bardd comisiwn Medal Aur Pensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol, 2019. Mae ganddi waith wedi cyhoeddi yn Dear DamselsY Stamp a Barddas, ysgrifennodd sioe gerdd wreiddiol ar gyfer Theatr Sbarc-Galeri ac mae hi wrthi’n gweithio ar ei nofel gyntaf.

 

Twitter: @BethCelyn

Instagram: @BethCelyn

Seran Dolma

Mae Seran wedi gweithio mewn cadwraeth, cynaladwyedd ac fel garddwr, a bu’n gweithio am gyfnod ar brosiect garddio i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.  Bellach mae ganddi ddau o blant ifanc, ac mae’n ysgrifennu a darlunio i aros yn gall.  Mae ganddi ddiddordeb mewn themâu yn ymwneud â natur a chymdeithas, yr argyfwng newid hinsawdd, a llenyddiaeth i blant a phobl ifanc. Mae hi’n mwynhau arbrofi gyda realiti hudol a chynnwys elfennau goruwchnaturiol neu chwedlonol yn ei gwaith. Mae hi’n bwriadu defnyddio’r cyfle yma i ysgrifennu nofel wedi ei gosod yn y dyfodol, mewn dinas sydd wedi diflannu o dan y dŵr rhywle yn Asia.

Instagram: @serandolma

Susan Walton

Mapiwr oedd Susan Walton ar ddechrau ei gyrfa, ac wedyn enillodd radd mewn Rheolaeth Adnoddau Gwledig. Bu’n gweithio yn y sectorau cyhoeddus ac elusennol tan 2007. Bellach mae hi’n gweithio fel prawf-ddarllenwr a golygydd copi hunangyflogedig, yn masnachu fel Sue Proof. Yn 2009, cafodd ei chomisiynu i addasu cerddi Cymraeg i Saesneg ar gyfer cyfrol ddwyieithog o ffotograffau. Mwynhaodd y profiad. Ers hynny, mae hi wedi addasu rhagor o farddoniaeth, ac wedi cyfieithu pedair nofel i blant a phedwar llyfr ffeithiol. Bydd y dyfarniad gan Llenyddiaeth Cymru i gael ei lle ar y Cynllun Mentora yn cefnogi Susan wrth iddi ehangu ei chyfieithu i gynnwys ffuglen lenyddol i oedolion.

Bydd y chwe awdur canlynol, sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Awdur Newydd, yn ymuno â’r uchod ar y Cynllun Mentora

Rachel Dawson

Daw Rachel Dawson o Abertawe. Ar ôl astudio Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd ei swydd gyntaf mewn lloches i ferched. Mae hi bellach yn gweithio i elusen iechyd meddwl ac yn byw yng Nghaerdydd gyda’i gwraig. Pan nad yw hi’n ysgrifennu, mae hi fel arfer yn coginio. Mae Rachel yn gweithio ar nofel wedi’i gosod yng nghyfnod terfysglud wleidyddol a diwylliannol yr 1980au. Mae hi’n cael ei hysbrydoli gan wytnwch ein hynafiaid “cwiar”, a llawenydd caru menywod eraill. Bydd yn defnyddio ei Hysgoloriaeth Awdur i greu lle ar gyfer ysgrifennu, i gynnal cyfweliadau ychwanegol â chyfoeswyr yr amser, ac i ymweld ag archifau perthnasol pellach.

Instagram: @RachelDawsonWrites.

Sadia Pineda Hameed

Arlunydd ac awdur sy’n byw yng Nghaerdydd yw Sadia Pineda Hameed. Mae ei gwaith yn troi o amgylch ffurfiau anrhesymol o gyfathrebu; o fewn breuddwydion, ar draws achau, a thrwy brosesau sythweledol; fel modd i ymgorffori ein hanesion. Bydd ei Hysgoloriaeth Awdur yn cefnogi datblygiad gwaith arbrofol a ffuglennol-hunangofiannol, To Make Philippines. Mae Sadia yn cyd-redeg LUMIN, yr unig wasg anibynnol arbrofol yng Nghymru sy’n ganolbwyntio ar awduron ac artistiaid ar yr ymylon yng Nghymru a thu hwnt. Mae hi wedi cael ei chyhoeddi gan Porridge Magazine, Amberflora, a Zarf ymhlith eraill; ac mae iteriad cynnar o To Make Philippines ar ddod mewn casgliad efo Parthian (2020).

Twitter: @piffspice

Instagram: @piffspice

Megan Angharad Hunter

Daw Megan Angharad Hunter o Benygroes, Dyffryn Nantlle, ond mae bellach yn ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Cymraeg ac Athroniaeth. Cyn hynny, astudiodd yn Ysgol Dyffryn Nantlle a hoffai ddiolch i’w hathrawon yn yr adran Gymraeg yno am annog iddi gystadlu mewn eisteddfodau lleol, ble magwyd ei hyder fel darpar awdur. Pan fo’r amser ganddi y tu hwnt i waith prifysgol, mae hi’n mwynhau ysgrifennu’n greadigol ac mae wedi cwblhau drafft o nofel ar gyfer oedolion ifainc. Yn ogystal ag ysgrifennu, câi bleser o gyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth ac mae hi’n canu’r ffliwt yng Ngherddorfa Jazz Prifysgol Caerdydd.

Trydar: @megan_angharad

Instagram: @meganangharad

Faye Latham

Mae barddoniaeth Faye yn archwilio’r berthynas rhwng pobl, lle ac iaith. Mae ei gwaith wedi ei ysbrydoli gan dirweddau Cymru ac yn ei hamser rhydd mae’n mwynhau dringo a rhedeg ger ei chartref yn Eryri. Mae Faye wedi perfformio ei barddoniaeth yn y Kendal Mountain Literature Festival ac yn gweithio fel awdur a golygydd blog ar gyfer Intrepid, cylchgrawn awyr agored benywaidd-gyntaf. Graddiodd Faye o Brifysgol Bryste gyda gradd mewn Saesneg cyn cwblhau MA mewn Hanes Celf yn 2019. Bydd Ysgoloriaeth Awdur yn ei galluogi i ddatblygu ei chasgliad barddoniaeth cyntaf.

Twitter: @LathamFaye

Efa Lois

Mae Efa Lois yn arlunydd ac awdur o Gymru. Enillodd Ysgoloriaeth Bensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016, Ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod yr Urdd yn 2018, ac Ysgoloriaeth Geraint George Eisteddfod yr Urdd yn 2019. Yn 2017, sefydlodd y blog Prosiect Drudwen, sy’n dogfennu menywod anghofiedig hanes Cymru. Ers cychwyn y blog, mae dros 60 menyw wedi eu dogfennu ar y wefan. Mae Efa’n awyddus i ddatblygu nofel raffeg fyddai’n dathlu bywyd un o fenywod anghofiedig hanes Cymru. Mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Gwefan: efalois.cymru

Twitter: @efalois
Instagram: @efalois

 

Nasia has commenced an MA in Creative Writing and is writing her first novel. The Writer’s Bursary awarded by Literature Wales will allow Nasia time to both research and focus on her writing.

 

She lives in Cardiff with her partner, two children and a black cat called Cwtch.

Morgan Owen

Bardd ac ysgrifwr o Ferthyr Tudful yw Morgan Owen. Yn 2019, enillodd Wobr Michael Marks am Farddoniaeth yn yr Ieithoedd Celtaidd. Mae’n gyfrannydd cyson i gyhoeddiadau Cymraeg megis O’r Pedwar Gwynt a’r Stamp, ac yn rhan o gynllun Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli. Y llynedd, cyhoeddodd ddau gasgliad o farddoniaeth, moroedd/dŵr a Bedwen ar y lloer, gyda Chyhoeddiadau’r Stamp. Yn 2019 enillodd Her Cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru. Mae wedi cymryd rhan yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru, ac mae wedi bod yn Fardd y Mis BBC Radio Cymru. Mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio’n llawrydd.

Twitter @morgowen

Nôl i Mentora