Dewislen
English
Cysylltu
Beth mae bod yn aelod yn ei olygu

Mae gwahoddiad i awduron ddod yn Aelod Llawn o’r Academi Gymreig yn adlewyrchiad o gydnabyddiaeth cyfoedion o’u cyfraniad i lenyddiaeth yng Nghymru. Gall Aelod Llawn gael ei ddyrchafu yn Gymrawd yn dilyn bri arbennig neu os ydynt wedi gwneud cyfraniad arbennig i lenyddiaeth dros gyfnod o amser. Caiff y teitl Aelod Anrhydeddus ei roi i bobl nad ydynt yn awduron ond sydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i ddiwylliant llenyddol Cymru.

Dyfernir yr anrhydeddau hyn yng nghyfarfodydd y Bwrdd Rheoli ddwywaith y flwyddyn. Cliciwch yma i weld y Meini Prawf Aelodaeth yn llawn ac yma i weld pwy sydd ar y Bwrdd Rheoli cyfredol.

Cliciwch yma i weld rhestr y Llywyddion cyfredol, yr holl Aelodau Llawn, Cymrodyr, ac Aelodau Anrhydeddus.

 

Cyfraddau Tâl Aelodaeth

Tâl blynyddol Aelodaeth i Aelodau a Chymrodyr yw £20 i’r cyflogedig a £10 i’r digyflog.

I dalu eich ffi Aelodaeth blynyddol o’r Academi Gymreig, anfonwch siec (yn daladwy i ‘Llenyddiaeth Cymru’) am y swm perthnasol i: Yr Academi Gymreig d/o  Llenyddiaeth Cymru, Canolfan Glyn Jones, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL. Gallwch hefyd dalu dros y ffôn ar 029 2047 2266.

 

Dewch i gymryd rhan!

Mae amryw o gyfleoedd a mentrau rhyngweithio i aelodau ar y gweill. Cadwch olwg ar y dudalen hon am fwy o wybodaeth yn fuan.

Nôl i Preifat: Yr Academi Gymreig