Dewislen
English
Cysylltu

Della Hill – Llythyr Cymrawd Ysgoloriaeth Greadigol Weston Jerwood 2019

Cyhoeddwyd Iau 28 Maw 2019 - Gan Della Hill
Llun: Tim Dickeson

Gwahoddwyd Della Hill, ein Swyddog Datblygu a Chyfathrebu, i fod yn rhan o banel i drafod ‘Diwylliant a Chynhwysedd’ yn Niwrnod Datblygiad Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood ar ddydd Mawrth 12 Mawrth 2019.

Cadeirydd y panel oedd yr Ymgynghorydd Diwylliant Lara Ratnaraja, a groesawodd Della ac aelodau eraill y panel sef Mags Patten, Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi Cyhoeddus a Chyfathrebu ar gyfer Cyngor Celfyddydau Lloegr, ac Andrew Millar, Pencampwr Anabledd Llywodraeth y DU, i rannu eu profiadau o gynhwysedd o fewn diwylliant, ac i rannu ysbrydoliaeth ac arfer da.

Cyflwynodd Della ei theimladau ar y pwnc ar ffurf llythyr a ysgrifennodd ati hi ei hun ymhen deng mlynedd.


“Gobeithio dy fod wedi gadael y drws ar agor i eraill sy’n dy ddilyn, ond dy fod di hefyd wedi eu croesawu, gwneud paned iddyn nhw ac wedi trafod rhai o’r heriau y byddant yn eu wynebu”

 • Gobeithio dy fod di wedi dod o hyd i hunaniaeth yr wyt ti’n gyfforddus ag o, a dy fod di’n hapus yn dy groen dy hun
 • Gobeithio dy fod di’n parhau i weithio mewn ffordd creadigol, a heb adael i arian, statws a phŵer gael y gorau ohonot ti
 • Gobeithio dy fod di wedi gwireddu dy botensial, ac wedi cymryd pob cyfle a gynhigiwyd i ti, ac wedi bod yn ddoeth wrth wneud hynny
 • Gobeithio dy fod wedi gadael y drws ar agor i eraill sy’n dy ddilyn, ond dy fod di hefyd wedi eu croesawu, gwneud paned iddyn nhw ac wedi trafod rhai o’r heriau y byddant yn eu wynebu
 • Nid cystadleuaeth yw bywyd – rho’r gorau i gymharu dy fywyd di â bywydau dy ffrindiau cyfoethog
 • Dwyt ti ddim yn hoffi afocado ar dost
 • Gobeithio na fydd y term BAME yn cael ei ddefnyddio, ac os y bydd o, nad wyt ti’n teimlo braidd yn sâl pan fyddi di’n ei ddefnyddio
 • Gobeithio y byddi di wedi perswadio rhagor o bobl fod cerddoriaeth grime yn farddonol, ac mai dyma’r ffurf y mae nifer o bobl ledled y DU yn ei ddefnyddio i fynegi eu hunain
 • Paid ag amau dy hun
 • Gobeithio y galli di gofleidio dy groen hil-gymysg, ac y byddi di’n defnyddio’r celfyddydau fel llwyfan i siarad amdano
 • Gobeithio dy fod di wedi dysgu i fwynhau darllen eto – nid darllen ar gyfer gwaith neu’r brifysgol yn unig
 • Gobeithio dy fod di’n cofio pa mor anodd oedd gweithio’n llawn amser tra’n cwblhau gradd feistr ar yr un pryd. Clodfora dy hun bob nawr ac yn y man
 • Gobeithio dy fod di’n parhau i fod yn ddi-flewyn-ar-dafod, ac y galli di godi dy lais pan mae rhywbeth yn dy daro di’n anghywir
 • Rho rhywbeth yn ôl
 • Gobeithio na fyddi di’n cyflawni gwaith neu brosiectau er dy fwyn dy hun, ond er lles unigolion a chymunedau eraill
 • Gobeithio y byddi di’n tyfu i fod yn fenyw fel y rheini yn Llenyddiaeth Cymru – craff, uchelgeisiol, strategol ac angerddol
 • Gobeithio dy fod di’n dal i werthfawrogi dy fagwraeth, a byth yn peidio bod yn falch o pwy wyt ti
 • Gobeithio dy fod di’n ddiniwed, a dy fod di wedi dal gafael yn dy ochr fregus – yr un sy’n dy alluogi di i obeithio am y gorau, hyd yn oed yn ystod y cyfnodau gwaethaf
 • Gobeithio dy fod di wedi bod dramor yn y 6 mis diwethaf
 • Bydd yn hael
 • Paid ag aros yn rhywle sy’n dy wneud di’n anghyfforddus
 • Anadla
 • Adnabod dy werth – mae pobl yn edrych i fyny i ti
 • Gwna dy ffordd i ystafell sy’n llawn pobl fydd yn dy hybu di – paid â bod mor ofnus, mae pawb wedi troedio’r un llwybr a ti
 • Dwi’n methu credu lle rwyt ti wedi cyrraedd, achos rwyt ti wedi tyfu’n barod. Rwyt ti yn y lle wyt ti – mae’n edrych mor bell i ffwrdd
 • Mwynha. Paid a thrin bywyd mor ddifrifol, ond paid a bod yn benci
 • Rho’r gorau i amau dy hunan. Mae’n siŵr y byddi di’n parhau i wneud, ond rho’r gorau iddi. Ti wedi llwyddo i gyrraedd lle bynnag wyt ti
 • Rwyt ti’n fyw. Mae gan gymdeithas ddisgwyliadau cymdeithasol o ran oedran a llwyddiant, ond paid â chyfyngu dy hun. Gwna beth bynnag yr wyt ti am ei wneud – newid cwrs dy fywyd, bydd yn rhydd
 • Beth wyt ti’n ei wneud, wyt ti’n dal i fod ar y llwybr cywir er mwyn gwneud beth oeddet ti’n meddwl y byddet ti’n ei wneud?
 • Gobeithio dy fod di wedi bod yn greadigol ac wedi bod yn onest gyda ti dy hun
 • Cymera ambell risg – bydd yn ddewr
 • Gobeithio dy fod di wedi dod o hyd i’r pwynt lle mae gwaith a bywyd yn cydbwyso, a fod gen ti gynllun wrth gefn, rhag ofn
 • Gobeithio dy fod di’n dal i werthfawrogi’r cyfle yr wyt ti wedi ei gael trwy’r Ysgoloriaeth Creadigol Weston Jerwood ac yn ddiolchgar wrth edrych yn ôl ar sut y maent wedi dy gynnwys, dy dderbyn a dy feithrin di. Maent yn rhan anferth o’r siwrne. Cer i ddod o hyd iddyn nhw, a diolcha iddyn nhw eto.
Cwrdd â'r Tîm