Dewislen
English
Cysylltu

Fy mhrofiadau yn U-Jazdowski, Warsaw. Rhan 2

Cyhoeddwyd Llu 10 Rhag 2018 - Gan Della Hill
Della Hill

Ysgrifennwyd y blog hwn gan Della Hill, Swyddog Datblygu a Chyfathrebu gyda Llenyddiaeth Cymru. Gwnaed rôl Della yn bosib trwy raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood. Fel rhan o’r rhaglen treuliodd Della fis yn Warsaw yn gweithio gyda’r U-Jazdowski Castle Centre for Contemporary Art (CCA). Dogfennodd ei phreswyliad mewn pum cofnod blog. Gallwch ddarllen y cyntaf isod:

Cofnod Dyddiadur #2 – Dydd Llun 27 Awst 2018

 

Beth ydw i wedi ei wneud?

Fe sgwennais i’r cofnod diwethaf ddydd Mercher, ac rydw i bellach wedi cwblhau wythnos gyfan o fy lleoliad gwaith rhyngwladol yn Warsaw. Mae’r wythnos wedi gwibio heibio! Rydw i wedi treulio’r dyddiau diwethaf mewn cyfarfodydd gydag unigolion gwahanol o’r Castell, ac fe aethon ni i ddigwyddiad ddydd Gwener o’r enw Performance TV. Roedd yn ddiddorol iawn oherwydd roeddwn i wedi clywed llawer o sôn am y perfformiad gan adrannau gwahanol y Castell oedd ynghlwm ag o. Fe wnes i gynorthwyo’r Swyddogion Addysg ddydd Sadwrn gyda thri gweithdy i blant bach. Roedd yn gyfle i gael cip a deall mwy am yr uned deuluol yng Ngwlad Pwyl hefyd oherwydd roedd rhieni’r plant bach yn cymryd rhan hefyd, felly roedd hi’n braf iawn sgwrsio gyda nhw a chlywed ychydig am y gweithgareddau celfyddydol sydd ar gael i blant. Roedd y profiad gwych yma’n rhoi cyfle i mi gymharu gyda rhai o’n Prosiectau ni yma yn Llenyddiaeth Cymru.

 

Sut fath o brofiadau wyt ti wedi eu cael?

Mae popeth dal yn newydd iawn ar hyn o bryd. Rydyn ni’n mynd o amgylch lleoliadau poblogaidd y ddinas yn araf. Fe gawson ni noson hyfryd ger yr afon cyn i Elena ffarwelio â ni ac rydyn ni wedi archwilio rhywfaint ar yr Hen Dref – fe wnaethon ni deithio yno ar y bws ac roedd hynny’n brofiad ynddo’i hun. Mae’r gyfradd gyfnewid yn dal i fy synnu. Rydan ni wedi gweithio allan fod modd amcangyfrif gwerth rhywbeth mewn sterling yn fras wrth rannu’r pris mewn arian zloty gyda phump. Roedd tocyn bws yn 3.40 zloty, a fyddai tua 70 ceiniog yng Nghymru. Roedd y daith yn cyfateb yn fras i fy siwrne ddyddiol i’r gwaith, sy’n costio £3.60 y dydd!

 

 

Beth wyt ti wedi ei gyflawni?

Rydyn ni’n edrych ar gynulleidfaoedd y Castell ar ran yr Adran Addysg ar hyn o bryd. Yn ystod y Digwyddiad Perfformio PTV felly fe wnaethon ni i ofyn i’r gynulleidfa gwblhau arolwg yn holi pwy oedden nhw a pham bod diddordeb ganddyn nhw yn y digwyddiad. Roedd ennyn hyder i holi aelodau’r gynulleidfa yn sialens i ddechrau, gan nad ydw i’n siarad Pwyleg. Mae’r rhan fwyaf o bobl ifanc yma yn siarad Saesneg yn eithaf rhugl, ac wedi imi siarad gyda grwpiau gwahanol, fe ddaeth hi’n amlwg fod sawl un wedi byw neu astudio yn y DU. Roedd hi’n ddiddorol sgwrsio gyda’r gynulleidfa, roedd oddeutu 60-70 o bobl yno, a’r mwyafrif yn driw i’r Castell a’r byd celfyddydol. Rwy’n credu fy mod wedi deall mwy am sut mae’r sector celfyddydau yn gweithio yma’r wythnos hon. Fe gefais i gyfarfod gyda’r Pennaeth Codi Arian a Datblygu yr wythnos diwethaf a ro’n i’n awyddus i wybod faint o’u cyllideb oedd yn dod gan y Wladwriaeth. At ei gilydd, magu hyder i  gychwyn sgwrsio gyda chynulleidfa fawr oedd yn siarad iaith estron i mi, a gofyn iddyn nhw gwblhau arolwg yn Saesneg oedd y peth gorau wnes i ei gyflawni.

 

 

Sut wyt ti’n newid fel person?

Mae hi wedi bod yn hyfryd i fyw a gweithio ar dir y Castell. Er bod y dyddiau yn brysur a’r fin nosau yn llawn digwyddiadau, mae’r lleoliad wedi rhoi cyfle i mi gymryd anadl ddofn. Fe lwyddodd yr Adran Addysg i gael swyddfa i Jonny a minnau weithio ynddi, ond rydyn ni wedi gofyn a gawn ni weithio y tu allan yn y caffi o bryd i’w gilydd pan mae hi’n braf. Rwy fel pe tawn i’n llawer mwy cynhyrchiol yn yr awyr agored ac mae hi’n hyfryd cael awyr iach. Rwy’n credu fod y profiad yma yn rhoi hoe o realiti i  mi. Mae Caerdydd yn ddinas wych, ond mae’n gartref i mi bellach, felly rwy’n credu nad ydw i’n gwerthfawrogi rhannau o’r ddinas oeddwn i’n arfer eu trysori bellach. Mae gwaith yn brysur iawn a rhwng hynny a fy nhraethawd hir, mae llawer o bwysau arna’i i lwyddo mewn gwahanol agweddau. Rwy’n teimlo fy mod yn gallu ymlacio yma a chymryd munud i fwynhau bod yma a gwerthfawrogi’r cyfle. Mae hi hefyd wedi bod yn hyfryd i weithio gyda phlant eto ac rwy wir yn mwynhau gweld sut mae’r celfyddydau yn gallu cynorthwyo gwahanol grwpiau yn y gymuned.