Dewislen
English
Cysylltu

Fy mhrofiadau yn U-Jazdowski, Warsaw. Rhan 1

Cyhoeddwyd Iau 15 Tach 2018 - Gan Della Hill
Della Hill

Ysgrifennwyd y blog hwn gan Della Hill, Swyddog Datblygu a Chyfathrebu gyda Llenyddiaeth Cymru. Gwnaed rôl Della yn bosib trwy raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood. Fel rhan o’r rhaglen treuliodd Della fis yn Warsaw yn gweithio gyda’r U-Jazdowski Castle Centre for Contemporary Art (CCA). Dogfennodd ei phreswyliad mewn pum cofnod blog. Gallwch ddarllen y cyntaf isod:

 

Cofnod Blog #1 – Dydd Mercher 22 Awst 2018

Rydw i wedi cael corwynt o brofiadau dros y tridiau diwethaf. Mae Elena Schmitz, Pennaeth Rhaglenni Llenyddiaeth Cymru yn ymuno â mi ar gyfer diwrnodau cyntaf y preswyliad, gyda’r nod o wneud cysylltiadau rhyngwladol i Llenyddiaeth Cymru. Yn syth wedi i ni lanio, roeddem ni’n cwrdd ag aelodau gwahanol o staff, yn gweld rhannau amrywiol o’r ddinas ac yn darganfod fod bwyd Pwyleg yn fendigedig! Ar hyn o bryd rwy’n gweithio gyda Thîm Addysg a Datblygu Cynulleidfaoedd y CCA, ond mae’n debyg y byddaf yn gwneud rhagor o waith gydag adrannau eraill yn ystod fy ymweliad.

 

Rwy’n aros yn Adeilad Preswylwyr y CCA, sy’n debyg – mewn ffordd – i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, sy’n cael ei redeg gan Llenyddiaeth Cymru. Un o’r pethau gorau am hyn yw’r daith i’r gwaith – cerdded am 30 eiliad yn lle gyrru am awr! Mae’r tîm yn y Castell wedi bod yn groesawgar iawn, ac yn awyddus i ddarganfod mwy am sefydliadau celfyddydol yn y DU. Mae gan Llenyddiaeth Cymru dîm o 21. Fan hyn, mae tîm o tua 80 yn y CCA yn unig, a dyw hynny ddim yn cynnwys y bobl sy’n gweithio yn y ddau fwyty a’r caffi sydd ar y safle! Mae wedi bod yn ddifyr iawn cwrdd â’r gwahanol adrannau. Hyd yma dwi wedi siarad â’r adrannau Hyrwyddo, Cyhoeddi, Datblygu Cynulleidfa ac Addysg, a Partneriaid Rhyngwladol. Mae’r cyfarfodydd byrion yn ffordd defnyddiol iawn i’r tîm rheoli ddarganfod pa waith mae eu timoedd yn ei wneud (cyfarfodydd oedd yn cael eu cynnal yng ngardd heulog y caffi!).

 

Pa brofiadau wyt ti wedi eu cael?</span >

Un o’r profiadau mwyaf i mi eu cael yr wythnos hon yw pryd o fwyd a drefnwyd gan British Council Gwlad Pwyl i gyflwyno pawb i’w gilydd. Roedd staff allweddol CCA yno, ac roedd yn gyfle hyfryd i gael sgyrsiau anffurfiol a dod i adnabod cydweithwyr newydd. Roedd rhai unigolion sy’n rhan o sin llenyddol Gwlad Pwyl yn hefyd, gan gynnwys awduron a threfnwyr gwyliau. Roedd yn ddiddorol iawn cymharu’r ffyrdd y mae Cymru a Gwlad Pwyl yn gweithio, ac er mawr syndod, roedd nifer o feysydd yn gyffredin rhyngom.

 

Pa sgiliau wyt ti wedi eu datblygu?

Mae’n rhy gynnar, dweud y gwir, i adlewyrchu ar y sgiliau dwi wedi eu datblygu, ond yn ystod y preswyliad fe hoffwn i adeiladu ar a datblygu’r sgiliau sydd gen i eisoes. Dwi’n gobeithio y bydd gweithio gyda’r Adran Addysg a Datblygu Cynulleidfaoedd yn datblygu fy ngwybodaeth a fy sgiliau ym maes gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliad rhyngwladol. Trwy weithio gyda’r tîm Hyrwyddo, byddaf yn cael gweld sut y mae adran gyfathrebu yn gweithredu mewn gwlad arall, ac rwy’n credu y bydd gweithio gyda’r tîm Cyhoeddi, sy’n creu canllawiau ar gyfer yr arddangosfeydd, yn fy ngalluogi i ddysgu mwy am gyfathrebu gwybodaeth i gynulleidfaoedd penodol.

 

Beth sydd wedi bod yn anodd hyd yma?

Cefais dipyn o ‘culture shock’ pan gyrhaeddais i gyntaf. Roeddwn i’n nerfus iawn i gwrdd â phawb a darganfod beth oedd eu disgwyliadau o ran fy ngwaith, ond roedd y nerfusrwydd wedi diflannu erbyn i’r noson gyntaf ddirwyn i ben, ac roeddwn i wedi gallu ymlacio a rhoi fy holl sylw ar ddysgu mwy am CCA.

Cyn cyrraedd, roeddwn i hefyd yn betrus am weithio mewn canolfan celf cyfoes, gan nad oes gen i lawer o brofiad gyda’r math o gelfyddyd yma. Cyn cyrraedd, cefais ambell gyfarfod gyda chanolfannau a sefydliadau celf yn Nghymru. Er hynny, ers i mi gyrraedd yma, rydw i wedi cael fy nghyflwyno i sawl artist rhyngwladol poblogaidd sydd wedi gweithio gyda’r CCA, ac sydd â phresenoldeb yn y DU. Yn ogystal, rydw i wedi cael taith o amgylch yr arddangosfeydd presennol, sydd wedi rhoi’r gwaith y mae’r artistiaid wedi’i gyflawni yn ei gyd-destun. Dwi’n edrych ymlaen at ddysgu mwy am gelf cyfoes a’r ffyrdd y mae’r gelfyddyd yn croesi ac yn plethu â llenyddiaeth.