Dewislen
English
Cysylltu

Galwad: Comisiynau Datblygu Adnoddau TGAU Llenyddiaeth Saesneg

Cyhoeddwyd Iau 4 Gor 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Gillian Clarke, Llun: Marian Delyth

Mae CREW – Prifysgol Abertawe a Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi 15 comisiwn i greu adnoddau newydd ar gyfer athrawon TGAU Llenyddiaeth Saesneg CBAC. Bydd y rhain ar gael i’w lawrlwytho am ddim ac yn cael eu cyhoeddi’n eang yn ystod eu defnydd dwy flynedd, gyda phosibilrwydd y bydd y cyfnod yn cael ei ymestyn. Y nod yw cefnogi athrawon, sydd yn eu tro yn annog y disgyblion i ymddiddori yn llenyddiaeth Cymru a’i awduron. Noder os gwelwch yn dda nad yw’r adnoddau wedi eu hardystio nac ychwaith yn gysylltiedig â CBAC mewn unrhyw fodd.

Bydd pob adnodd yn canolbwyntio ar un o’r 15 cerdd sydd wedi eu dewis fel rhan o faes llafur CBAC 2019-2021, sydd yn deillio o flodeugerdd Library of Wales Poetry 1900-2000: One Hundred Poets from Wales. Dyma’r cerddi dan sylw:

Leisure, WH Davies (tud.3)
A Peasant, RS Thomas (tud.137)
Cynddylan on a Tractor, RS Thomas (tud.139)
Cathedral Builders, John Ormond (tud.288)
Some Fathers, Peter Gruffydd (tud.447)
Walnut Tree Forge, John Tripp (tud.351)
Let’s go to Barry Island (31), Idris Davies (tud.60)
In Cardigan Market, Brian Morris (tud.371)
Harvest at Mynachlog, Gillian Clarke (tud.479)
The Fisherman, Christine Evans (tud.541)
Callers, Christine Evans (tud.538)
Those who Make Paths, Catherine Fisher (tud.766)
Dancing Woman 1, Pennyanne Windsor (tud.603)
Heroines, Pennyanne Windsor (tud.606)
Daedalus, Stephen Knight (tud.807)

Bydd pob adnodd yn cael ei greu fel taflen gymorth i athrawon, wedi ei ddylunio a’i deiposod gennym ni, i’w ddefnyddio fel cefnogaeth ar gyfer cynllunio gwersi. Gellir dod o hyd i daflenni cymorth ar gyfer cerddi ar faes llafur 2020 drwy’r ddolen ganlynol, a dylid eu defnyddio fel model: www.swansea.ac.uk/CREW/gcse-resources

Mae cynnwys y comisiwn fel a ganlyn:
• Cyflwyniad/bywgraffiad 250 o eiriau am y bardd. Dylai’r cynnwys fod yn hanesyddol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac os yn bosib yn manylu ar yr agwedd Gymreig. Os mai bywgraffiad sydd fwyaf addas, gweler y bywgraffiadau sydd eisoes wedi eu cyhoeddi ym mlodeugerdd Library of Wales, a dylid osgoi ailadrodd pe nad yw’n berthnasol i’r gerdd.
• Dadansoddiad manwl o’r gerdd (gyda chyfeiriadau at linellau). RHAID i’r darn hwn fod yn glir, yn gryno ac wedi ei strwythuro’n ofalus. Ni ddylid fod yn fwy na dwy dudalen.
• Crynodeb byr (300 gair) am y gerdd
• Llun o’r bardd gyda chaniatâd gan yr awdur a’r ffotograffydd i’w ddefnyddio ar gyfer y diben hwn
• Unrhyw luniau eraill all fod yn berthnasol (e.e. lluniau sy’n ymwneud â’r testun megis tirluniau) gyda chaniatâd gan y ffotograffydd i’w ddefnyddio ar gyfer y diben hwn
• Dolenni’n cysylltu unrhyw ddeunyddiau ar-lein sy’n berthnasol i’r gerdd, ac sy’n addas ar gyfer disgyblion TGAU
• Tri neu bedwar o gwestiynau y gallai athrawon eu defnyddio i holi’r disgyblion am y gerdd

Cyfanswm geiriau: Tua 2,500 o eiriau

Ffi pob comisiwn: £165 (gan gynnwys TAW)

Dyddiad cwblhau: Drafftiau cyntaf erbyn 30 Gorfennaf, gyda’r nod o’u cyhoeddi cyn diwedd Awst

Rhaid i ymgeiswyr gael gwybodaeth gref o’r cyd-destun llenyddol yn ogystal â gwybodaeth manwl am y gerdd / bardd y byddant yn ei drafod, ac wedi (neu ar ganol) gweithio tuag at Ddoethuriaeth neu brofiad cyffelyb yn y maes penodol hwnnw.

I ymgeisio, e-bostiwch k.bohata@swansea.ac.uk erbyn dydd 12 Gorffennaf 2019, gan gyfeirio at y restr isod:
– Llythyr cyflwyniadol yn cynnwys:
1. Eich enw a’ch cyfeiriad
2. Y gerdd/cerddi rydych yn eu cynnig i weithio arni/arnynt
3. Pam eich bod chi’n gymwys i weithio arni/arnynt – profwch eich gwybodaeth o’r cyd- destun llenyddol a’ch gwybodaeth am bob cerdd a bardd
– Esiampl/au o ddadansoddiad beirniadol heb fod yn fwy na dwy ochr A4.

Os ydych chi’n ansicr os ydych chi’n gymwys i ymgeisio, neu os hoffech drafod y cyfle hwn ymhellach, cysylltwch â’r Athro Kirsti Bohata, Cyfarwyddwr CREW ar k.bohata@swansea.ac.uk
Mae’r comisiwn hwn yn cynnwys peilot ar gyfer datblygu adnoddau pellach, gyda’r nod o gynyddu’r niferoedd sy’n astudio Barddoniaeth a Cherddi o Gymru yn yr ysgolion, ac o’r herwydd yn datblygu diddordeb mewn llenyddiaeth o Gymru.

 

Literature Wales