Dewislen
English
Cysylltu

Cyfle i Awduron: Cwrs am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Cyhoeddwyd Iau 12 Medi 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi cyfle arbennig i 12 unigolyn dreulio wythnos fer ar gwrs yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn rhad ac am ddim yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2020 (bore dydd Llun 17 – prynhawn dydd Gwener 21 Chwefror). Mae’r broses ymgeisio nawr ar agor. Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5.00 pm brynhawn Gwener 8 Tachwedd.

Dyma gyfle i awduron newydd ddatblygu eu crefft yn y maes ysgrifennu i oedolion ifanc. Bydd y cwrs yn cynnig arweiniad ar sut i ysgrifennu llyfrau llwyddiannus i ddarllenwyr oedran uwchradd drwy:

  • gyfres o weithdai ac ymarferion arbenigol dan arweiniad tiwtoriaid profiadol
  • sgyrsiau gan arbenigwyr yn y maes
  • drafodaethau am y maes llyfrau oedolion ifainc, gan astudio llyfrau llwyddiannus a phoblogaidd dros y byd
  • rannu profiadau a syniadau gyda’ch cyd-awduron
  • gael cyfle i gynnig eich syniadau i banel o gynrychiolwyr o weisg Cymru, a sefydlu perthynas uniongyrchol gyda’r golygyddion
  • fwynhau sgyrsiau am y diwydiant a’r byd llenyddol yng nghwmni cynrychiolwyr o Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru
  • drafodaethau am gynrychiolaeth mewn llenyddiaeth oedolion ifainc, gan edrych os yw darllenwyr o leiafrifoedd ethnig, rhai sydd ag anableddau, rhai o gefndiroedd difreintiedig, neu rhai sy’n uniaethu â’r gymuned LHDT+ yn cael eu portreadu.

Croesawn geisiadau yn benodol gan awduron sydd heb gyhoeddi cyfrol o’u gwaith yn flaenorol, ond mewn achosion arbennig byddwn yn ystyried ceisiadau gan awduron cyhoeddedig sy’n newid trywydd. Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg fydd hwn. Bydd holl brydau bwyd yr wythnos, a llety cyffyrddus, yn gynwysedig gyda’r cwrs. Ni allwn dalu costau teithio i ac o’r ganolfan.

Beth sy’n gwneud llyfr yn addas i bobl ifainc?

Mae’r maes hwn (YA Fiction yn y Saesneg) yn un sydd wedi gweld twf aruthrol yn y ddegawd diwethaf. Mae nofelau wedi eu anelu at yr oedran hwn yn cael eu darllen gan oedolion hefyd, ac mae nifer o’r prif deitlau mwyaf diweddar wedi eu troi yn ffilmiau yn cynnwys y cyfresi ffantasïol Twilight, Hunger Games, Maze Runner, llyfrau mwy diweddar cyfres Harry Potter, a llyfrau mwy rhamantaidd/realaidd fel Me Before You, The Fault in Our Stars a Wonder.

Ymysg y nodweddion sy’n gwneud ffuglen yn ffuglen i oedolion ifanc y mae:

  • Cymeriadau ifanc, cryf ac amlwg y gall y darllenydd uniaethu â nhw
  • Iaith ychydig symlach fel rheol na nofelau i oedolion
  • Ymdrin â themâu sy’n berthnasol i bobl ifanc, e.e. cariad, rhyw, perthnasau â ffrindiau a theulu, heriau sy’n wynebu pobl ifanc – o dor-perthynas i gyffuriau i farwolaeth


Yn y Gymraeg yn ddiweddar, bu cyfresi Melanai Bethan Gwanas ac Yma Lleucu Roberts yn boblogaidd ymysg pobl ifainc; ynghyd â nofel gyntaf Cynan Llwyd, Tom; a Llyfr Glas Nebo Manon Steffan Ros a enillodd iddi’r Fedal Ryddiaith a Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a’i nofel Fi a Joe Allen (Y Lolfa, 2018) a enillodd Wobr Tir na n-Og. Y gobaith gyda’r cwrs hwn yw ysgogi rhagor o awduron i fentro i’r maes hwn, arbrofi gyda gwahanol themâu, ac anelu i apelio at ddarllenwyr hŷn er mwyn annog darllenwyr gydol oes yn y Gymraeg.

Y Tiwtoriaid

Mae Bethan Gwanas yn awdur 40 o lyfrau i blant ac oedolion yn cynnwys trioleg hynod boblogaidd Cyfres y Melanai ar gyfer yr arddegau. Enillodd wobr Tir Na n-Og am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns (Y Lolfa, 2000) a Sgôr (Y Lolfa, 2002), a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid (Gomer 2014). Roedd ei nofel Hi yw Fy Ffrind (Y Lolfa, 2004) ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005, ac mae nifer o’i nofelau ar gyfer oedolion yn boblogaidd gyda’r arddegau. Ysgrifennodd nifer o ddramâu llwyfan, teledu a radio ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers bron 20 mlynedd. Mae hefyd yn olygydd, yn diwtor ysgrifennu creadigol ac yn Diwtor Cymraeg i Oedolion.

 

Ganed Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen. Gweithiodd fel actores i Gwmni’r Frân Wen a Chwmni Theatr Bara Caws, cyn gweithio fel awdur llawrydd. Enillodd fedal ddrama’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a 2005. Mae Manon wedi ysgrifennu’n helaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn (Y Lolfa, 2009), a’r categori ffuglen yn 2013 am Blasu (Y Lolfa, 2012). Enillodd Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gyda’i chyfrol Llyfr Glas Nebo (Y Lolfa, 2018), a aeth ymlaen i ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019. Enillodd Wobr Tir na n-Og sawl gwaith, yn cynnwys yn 2019 am ei chyfrol i bobl ifainc, Fi a Joe Allen (Y Lolfa, 2018). Mae’n cyfrannu ysgrif wythnosol yng nghylchgrawn Golwg.

 

Byddwn hefyd yn cyhoeddi enwau darllenwyr gwadd arbennig dros y misoedd nesaf, cadwch olwg ar ein gwefannau a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Tŷ Newydd

Sut i Ymgeisio

Is-lwythwch y ddogfen Galwad Cwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc – Gwybodaeth a Ffurflen Gais am wybodaeth ar sut i wneud cais.

Galwad Cwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc - Gwybodaeth a Ffurflen Gais
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 67KB
Ffurlen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 64KB