Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Mis Ebrill 2020

Cyhoeddwyd Mer 1 Ebr 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

Nid Llenyddiaeth Cymru sy’n gyfrifol am yr holl gyfleoedd a restrir isod. O dan yr amgylchiadau ansicr presennol yn sgil Coronafeirws, awgrymwn eich bod yn cysylltu’n uniongyrchol â’r trefnwyr am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cydymaith Llenyddol – Cymraeg
Dyddiad cau: 12 y prynhawn ddydd Iau 2 Ebrill 2020

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cydymaith Llenyddol dawnus a brwdfrydig ar gontract rhan-amser am dymor penodedig o flwyddyn. Mae hon yn rôl newydd, sy’n benodedig i’r Gymraeg ac sy’n rhan o dîm artistig Theatr y Sherman, a fydd yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Llenyddol a’r Cyfarwyddwr Artistig. Mae hon yn swydd Gymraeg benodedig.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.shermantheatre.co.uk/swyddi/

 

Gwobr Stori Fer Caerfaddon– 20 Ebrill

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw awdur, o du fewn neu o du allan y DU, sydd dros 16 oed.

Er mwyn ymgeisio, mae angen stori heb ei chyhoeddi hyd at 2,200 gair ar unrhyw destun. Bydd yr ennillydd yn derbyn £1,200, bydd yr ail wobr yn £300, a’r drydedd wobr yn £100. Mae tâl o £8 am bob cais.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bathshortstoryaward.org/

 

Micro-grant ar gyfer Digwyddiadau Cer i Greu 2020 – 20 Ebrill

Gwnewch gais am ficro-grant i helpu eich grŵp i gynnal digwyddiad yn ystod Gŵyl Cer i Greu yng Nghymru ym mis Mai 2020.

Mae Voluntary Arts Cymru yn ddiolchgar iawn bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi darparu arian i Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru i weinyddu micro-grantiau o £100 i helpu grwpiau gyda chostau cynnal digwyddiadau yn ystod Gŵyl Cer i Greu.

Rhaid i ddigwyddiadau fod:

  • – yn gyfranogol a chreadigol,
  • – yn rhad ac am ddim neu’n adennill costau’n unig
  • – yn digwydd yng Nghymru yn ystod 9-17 Mai 2020.

Diben y micro-grantiau yw helpu grwpiau gwirfoddol, amatur a chymunedol yng Nghymru, gydag unrhyw gostau ychwanegol, megis deunyddiau, cyhoeddusrwydd neu logi ystafell.

Gwybodaeth bellach yma: https://bit.ly/2I2WfGr

 

2020 International Rubery Book Award—30 Ebrill

Mae’r Rubery Prize yn wobr fawreddog i lyfrau rhyngwladol, sy’n gwobrwyo’r llyfrau gorau gan awduron annibynnol, awduron sydd wedi hunan-gyhoeddi neu lyfrau a gyhoeddir gan weisg annibynnol. Gwobrau: mae enillwyr categori yn derbyn £150. Mae pob enillydd yn derbyn plac gwydr, ac mae pob awdur ar y rhestr fer yn derbyn adborth ysgrifenedig.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.ruberybookaward.com/

 

Gwobr Stori Fer Bryste– 30 Ebrill

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw awdur cyhoeddedig neu anghyhoeddedig, o du fewn neu o du allan y DU.

Bydd 20 stori yn cael eu rhoi ar restr fer a’u cyhoeddi mewn blodeugerdd. Bydd cyntaf, ail a thrydydd yn cael eu dewis o’r rhestr fer a bydd yr enwau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Hydref 2020. Bydd y cyntaf yn derbyn £1000, yr ail yn derbyn £500 a’r drydedd yn derbyn £250. Bydd 17 o ennillwyr eraill yn derbyn £100.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bristolprize.co.uk/news/2020-bristol-short-story-writing-competition

 

The Phoenix Project: Cystadleuaeth Ffuglen Fer i Blant Cymru-Namibia 2020—30 Ebrill

Mae The Phoenix Project yn elusen sydd wedi ei sefydlu i gefnogi prosiectau Iechyd a Diwylliant yn Namibia a Zambia. Mae Phoenix yn gweithio mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia. Gall y straeon fod am unrhyw beth yn unrhyw arddull. Serch hynny, mae’r trefnwyr yn gobeithio y byddant yn cynnwys modelau rôl cryf i blant er mwyn annog darllen a hyrwyddo cyfleoedd cyfnewid diwylliannol. Gofynnir i awduron newydd a phrofiadol fel ei gilydd gyflwyno straeon byrion Saesneg sy’n addas i blant rhwng saith a 15 oed. Uchafswm geiriau: 3000.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1760770-fiction-writing-competition-for-children-launched-in-wales-and-namibia

 

Gwobr Esyllt Prize 2020-1 Mai

Mae Panel Chwedl, y rhwydwaith o chwedlwragedd yng Nghymru, wedi cyhoeddi eu bod yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Merched trwy gyhoeddi’r alwad am geisiadau tuag at Gwobr Esyllt Prize 2020. Mae modd cysylltu i dderbyn copi o’r briff, yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, neu gyda unrhyw ymholiad: chwedlcymru@gmail.com Maent hefyd yn codi arian drwy dudalen Just Giving, i godi pres tuag at Wobr Esyllt Prize.

Dyma gyfeiriad y dudalen: https://www.justgiving.com/crowdfunding/GwobrEsylltPrize20

 

Cystadleuaeth Stori Fer a Barddoniaeth Lucent Dreaming 2020 –30 Mai

Mae Lucent Dreaming yn gylchgrawn ysgrifennu creadigol annibynnol sy’n cyhoeddi straeon byrion, cerddi a gwaith celf prydferth, swreal a llawn dychymyg gan egin awduron ac artistiaid o bedwar ban byd. Ar hyn o bryd meant yn gwahodd ceisiadau am ddwy gystadleuaeth: straeon byrion a barddoniaeth. Gallwch gyflwyno hyd at 5 stori fer a 5 cerdd i fod â’r cyfle i ennill cynnyrch unigryw Lucent Dreaming, cyhoeddi’ch gwaith, golygu am ddim am flwyddyn yn ogystal â gwobr ariannol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://lucentdreaming.com/lucent-dreaming-2020-short-story-and-poetry-contests/

 

Creative Future Writers’ Award—31 Mai

Dyma wobr barddoniaeth a rhyddiaith i awduron yn y DU a gaiff eu tangynrychioli. Bydd 12 enillydd yn derbyn gwobr ariannol a datblygiad proffesiynol yn ogystal â chyhoeddi eu gwaith.

Y thema eleni yw Yfory. Dylai eich gwaith ymateb i’r thema, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ond mae’r pwyslais mwyaf ar ysgrifennu o ansawdd uchel.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.creativefuture.org.uk/for-writers/creative-future-writers-award/how-to-enter/

 

Cystadleuaeth Farddoniaeth Cymru – 31 Mai

Mae’r gystadleuaeth ryngwladol hon, sydd bellach yn ei 14eg blwyddyn, nawr ar agor i geisiadau. Mae gwobrau ariannol i’r tri uchaf, a chyfle i’r 17 nesaf a ddaw i’r brig gael cyhoeddi eu gwaith ar wefan Cystadleuaeth Farddoniaeth Cymru, ac mewn antholeg yn y dyfodol. Beirniad y gystadleuaeth yn 2020 yw Sally Spedding.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.welshpoetry.co.uk/

 

Gwobrau Llyfrau Barddoniaeth – 30 Mehefin 

Dyma wobr ryngwladol flynyddol a gyflwynir i’r llyfrau barddoniaeth gorau a gynhyrchir gan awduron annibynnol, awduron sydd wedi hunan-gyhoeddi neu lyfrau a gyhoeddir gan weisg bychan/annibynnol. Fe gyhoeddir enwau’r enillwyr ar wefan y gwobrau ac yn y wasg. Beirniad y wobr yn 2020 yw’r bardd Dave Lewis.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.poetrybookawards.co.uk/enter/

 

Gwobr Nofel Fitzcarraldo Editions —1 Gorffennaf 2020

Mae Gwobr Nofel Fitzcarraldo Editions yn cynnig $10,000 i’r enillydd ar ffurf blaendal at freindaliadau, yn ogystal â chael y nofel wedi ei gyhoeddi yn y DU ac Iwerddon, Awstralia a Seland Newydd, ac yng Ngogledd America.  Bydd y beirniaid yn edrych am nofel sy’n  gwthio’r ffiniau o ran ffurf ac sy’n arloesol o ran ei arddull.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://fitzcarraldoeditions.com/prizes/novel-prize

 

Cystadleuaeth Bardd y Flwyddyn Gwŷl Caergaint – 15 Mehefin 2020

Gall y cerddi fod ar unrhyw bwnc a ffurf, ond yn llai na 60 llinell. Eleni, bydd yr enillydd yn derbyn £200, yr ail yn derbyn £100 a’r trydydd yn derbyn £50. Bydd oddeutu 35 o’r ceisiadau yn cael eu harddangos mewn blodeugerdd, a fydd ar gael o Swyddfa’r Wŷl. Yn dilyn hyn, bydd rhestr fer o feirdd yn cael eu gwahodd i ddarllen eu cerddi yn y seremoni wobrwyo ym mis Hydref, lle cyhoeddir yr enillydd. Bydd dyddiadau ac amseroedd llawn yn cael eu rhyddhau yn fuan.

Darganfyddwch fwy yma: https://canterburyfestival.co.uk/poet-of-the-year-competition-2020/

 

 

 

Literature Wales