Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd mis Medi 2019

Cyhoeddwyd Llu 2 Medi 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Medi 2019

 

Encil Awduron Nant – Mis Medi ymlaen

Croeso i Nant; hen fwthyn Gradd II* sydd wedi ei ail gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill, ychwanegu’r manylion olaf un i’ch gwaith ysgrifennu, neu i ailgynnau eich creadigrwydd.

https://www.tynewydd.cymru/nant/

 

Cymrodoriaeth Cyhoeddi Rhyngwladol y British Council – 6 Medi

Bydd chwech o gyhoeddwyr yn y DU yn cael eu paru gyda chyhoeddwyr yn Georgia, Twrci neu’r Wcráin. Byddant yn cael y cyfle i ymweld â’u partner mewn ymweliad astudio sydd wedi eu guradu er mwyn rhannu arfer da a chreu cysylltiadau proffesiynol. Rhwng Medi 2019 – Medi2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://literature.britishcouncil.org/blog/2019/internationalpublishingfellowship?_ga=2.58731885.1902960935.1563183438-925846028.1554825165

 

Galwad agored: Under the Counter Culture – 6 Medi

Mae tactileBOSCH yn gwahodd ceisiadau gan egin artistiaid ac artistiaid profiadol. Croesawir unrhyw ffurf gelfyddydol, ond fe anogir yn benodol elfennau byw, perfformiad, clywedol/gweledol a gosodiadau. Mae cyfleoedd ar gael am waith sy’n ymateb i safle, preswyliadau celfyddydol, a mentora. Fe gynhigir ffi i artistiaid yn ogystal â chefnogaeth curadurol a thechnegol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  https://tactilebosch.co.uk/underthecounterculture

 

Canolfan Celfyddydau Pontardawe’n SgriptSlam 2019 – 9 Medi

Caiff deuddeg sgript eu dewis a’u perfformio mewn tair rownd gerbron cynulleidfa a phanel o feirniaid yn ystod tymor yr hydref. Bydd y beirniaid (Derek Cobley, Chelsey Gillard a Dean Verbeck) yn rhoi adborth ar yr holl ddarnau ac yn dewis un sgript ar gyfer y rownd derfynol.  Yn ogystal, bydd y gynulleidfa’n dewis ei hoff ddarn a fydd hefyd yn mynd i’r rownd derfynol.

Yn y rownd derfynol, bydd beirniaid yn dewis y sgript fuddugol a chaiff yr ysgrifennwr y cyfle i weithio gyda’r Ganolfan Celfyddydau ar wythnos ymchwil a datblygu gyda chyfarwyddwr ac actorion i ddatblygu’r darn er mwyn ei berfformio. Bydd y lleoliad hefyd yn rhoi gwybod am gyfleoedd ariannu i ddatblygu’r darn os bydd yn briodol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://npttheatres.co.uk/pontardawe/script-slam/?lang=cy

 

Gwobr Nan Shepherd am Ysgrifennu am Natur – 10 Medi

Cystadleuaeth newydd i ddarganfod y llais nesaf ym maes ysgrifennu am natur. Nod y wobr yw dathlu llenyddiaeth natur, yn ogystal â darparu llwyfan i egin awduron o gefndiroedd sy’n cael eu tangynrychioli. Bydd yr enillydd yn derbyn cytundeb llyfr gyda Canongate – gan gynnwys mentora golygyddol a thaliad cychwynnol o £10,000 – a’r opsiwn o gael cynrychiolaeth llenyddol gyda Jenny Brown Associates.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://nanshepherdprize.com/

 

Nawdd i Awduron: Cynlluniau Ysgoloriaethau a Mentora Llenyddiaeth Cymru – 10 Medi

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2020 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.

Yn ychwanegol i’n cynnig arferol, mae’n bleser gennym gyhoeddi cydweithrediad newydd rhwng Llenyddiaeth Cymru, National Centre for Writing, Norwich a Chyfnewidfa Lên Cymru, ar gyfer Cynllun Mentora 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/ysgoloriaethau-mentora-2020/

 

Cystadlaethau Mslexia X Poetry Book Society 2019 16 Medi

Beirniad y Women’s Poetry Competition yw’r bardd arobryn, Malika Booker. Gall ymgeiswyr ennill hyd at £2,000 ynghyd â chyhoeddi’r gwaith yn Mslexia a chylchgrawn y PBS Bulletin, mentora gan ddewiswr llyfrau PBS, Sandeep Parmar, ac encil ysgrifennu yn yr

International Artist Residency Centre, Cove Park, yr Alban. Mae’r Women’s Pamphlet Competition yn cynnig cyfle i awduron benywaidd gael cyhoeddi pamffled gyda’r cyhoeddwyr annibynnol o Gymru, Seren.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.poetrybooks.co.uk/pages/mslexia-pbs-womens-poetry-prize

 

Diwrnod Agored y DHA i awduron sy’n cael eu tangynrychioli – 16 Medi

Yn dilyn llwyddiant diwrnodau agored blaenorol, mae David Higham Associates wedi cyhoeddi ei bedwaredd diwrnod ar gyfer awduron sy’n cael eu tangynrychioli. Bydd yn cynnig cyfle i 10 o bobl dreulio diwrnod yn eu cwmni yn cyfarfod arbenigwyr yn y diwydiant a derbyn adborth ar eu gwaith.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.davidhigham.co.uk/dhaopenday/

 

Cefnogaeth ariannol ar gyfer taith ymchwil i Québec 2020 – 20 Medi

I ddathlu’r berthynas rhwng Québec a’r DU, a 60 mlynedd ers sefydlu’r British Council yng Nghanada, mae’r British Council yn falch o’ch gwahodd i gyflwyno cais am gefnogaeth ariannol ar gyfer taith ymchwil rhwng Québec a’r DU yn 2019 a 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.britishcouncil.ca/programmes/arts/quebec-uk-connections/special-call-60?_ga=2.263356879.232727683.1565711130-925846028.1554825165

 

Aelodau o Banelau Ymgynghorol – 20 Medi

Y mae nifer cyfyngedig o leoedd gwag ar y Panelau canlynol ar hyn o bryd: Panel Grantiau Cyhoeddi (Cymraeg) a Panel Grantiau Cyhoeddi (Saesneg). Ceir manylion pellach gan: Y Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.cllc.org.uk/ni-us/swyddi-jobs?diablo.lang=cym

 

Cystadleuaeth A Room of my Own – 18 Hydref

Mae’r Royal Society of Literature yn cynnal cystadleuaeth i bobl ifanc rhwng 14 – 18 oed, mewn partneriaeth â First Story. 90 mlynedd yn ôl, dywedodd Virginia Woolf beth roedd hi’n ei gredu oedd ei angen ar awdur er mwyn ysgrifennu. Beth yn eich barn chi yr ydych chi ei angen er mwyn cael y dyfodol mwyaf disglair bosib? Ysgrifennwch draethawd sy’n disgrifio hyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://rsliterature.org/2019/06/a-room-of-my-own-competition/

Llenyddiaeth Cymru