Dewislen
English
Cysylltu

Cyfleoedd Tachwedd 2019

Cyhoeddwyd Gwe 1 Tach 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Dyma restr o gyfleoedd a dyddiadau cau ar gyfer awduron a sefydliadau fel ei gilydd. Ewch ati nawr i ymgeisio am rai o’r cyfleoedd gwych hyn, a chofiwch ymuno â’n cylchlythyr a’n dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleoedd i awduron.

 

Eisteddfodau – amrywiol

Mae amryw o gystadlaethau llenyddol yn cael eu cynnal mewn Eisteddfodau ar draws Cymru. Dyma restr gyfredol o ddyddiadau cau gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: Dyddiadau Cau Tachwedd a Rhagfyr 2019

 

Encil Awduron Nant – Mis Tachwedd ymlaen

Croeso i Nant; hen fwthyn Gradd II* sydd wedi ei ail gynllunio’n arbennig ar gyfer encilion ysgrifennu. Wedi ei leoli ar safle Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mae’r bwthyn hunan-arlwyo yma yn darparu hafan gyffyrddus a thawel i unrhyw un sydd angen canolbwyntio ar waith ar y gweill, ychwanegu’r manylion olaf un i’ch gwaith ysgrifennu, neu i ailgynnau eich creadigrwydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.tynewydd.cymru/nant/

 

Cyfle i Awduron: Cwrs am ddim yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd – 5.00pm, 8 Tachwedd 2019

Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi cyfle arbennig i 12 unigolyn dreulio wythnos fer ar gwrs yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn rhad ac am ddim yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2020 (bore dydd Llun 17 – prynhawn dydd Gwener 21 Chwefror)

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: https://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/cyfle-i-awduron-cwrs-am-ddim-yng-nghanolfan-ysgrifennu-ty-newydd/

 

Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Charles Causley 2019 – 11 Tachwedd 2019

I gystadlu yn y gystadleuaeth eleni, cyflwynwch gerdd – yn Saesneg – o hyd at 40 llinell. Gall cerddi fod ar unrhyw bwnc ond ni allant for wedi eu cyhoeddi na’u hunan-gyhoeddi cyn y gystadleuaeth. Y wobr gyntaf yw £ 2,000 ynghyd â phreswyliad ysgrifennu wythnos o hyd yn Ffynnon Cyprus, cyn-gartref Charles Causley yn Launceston (dyddiad i’w gytuno gyda’r Ymddiriedolaeth). Dyfarniadau pellach yw £250 a £100 am yr ail a’r trydydd safle, yn ogystal â phum dyfarniad uchel eu clod o £30 yr un.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  https://causleytrust.org/charles-causley-international-poetry-competition-2019/

 

Ysgoloriaeth Caroline Aherne 2019 – 5pm, 15 Tachwedd 2019

Wedi’i anelu at awdur / perfformwyr, bydd yr ysgoloriaeth yn dyfarnu £5000 i’r ymgeisydd llwyddiannus i’w alluogi i ariannu datblygiad yn y dyfodol, ochr yn ochr ag arweiniad golygydd comisiynu’r BBC profiadol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bbc.co.uk/writersroom/opportunities/caroline-aherne-bursary

 

Gwobrau Cymdeithas yr Awduron 2020 – 31 Hydref / 15 Tachwedd / 30 Tachwedd 2019

  • Y Gwobrau Betty Trask – ar gyfer nofelau newydd sydd wedi’u hysgrifennu gan awduron o dan 35 oed.
  • Y Wobr Goffa Paul Torday – ar gyfer nofel newydd gan awdur dros 60 oed.
  • Y Gwobrau Somerset Maugham – ar gyfer gwaith ffuglen, ffeithiol neu farddoniaeth sydd wedi ei gyhoeddi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.societyofauthors.org/News/News/2019/August/Society-of-Authors-Awards-2020-now-open

 

Gwobr Nofel i Blant Bath – 17 Tachwedd 2019

Dyma wobr ryngwladol i egin nofelwyr sy’n ysgrifennu ar gyfer plant neu oedolion ifanc. I gystadlu, cyflwynwch 5,000 gair cyntaf eich nofel ynghyd â chrynodeb un dudalen. Gall nofelau fod mewn unrhyw genre heb ichafswm nac isafswm geiriau, a gallant fod heb eu cyhoeddi, yn hunan-gyhoeddedig neu’n cael eu cyhoeddi’n annibynnol ar adeg y gystadleuaeth. Bydd yr enillydd cyffredinol yn derbyn £2,500. Bydd pob cais ar y rhestr fer yn derbyn adborth gan y Beirniaid Iau a’n cael eu cyflwyno i asiant llenyddol. Bydd awdur y nofel fwyaf addawol ar y rhestr hir yn derbyn lle ar-lein gwerth £1,800 ar Edit Your Novel the Professional Way a noddir gan Cornerstones Literary Consultancy. Y tâl cyflwyno yw £25 gyda lleoedd noddedig ar gael i awduron ar incwm isel.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://bathnovelaward.co.uk/childrens-novel-award/

 

Cystadleuaeth Hydref Poetry Kit 2019 – 24 Tachwedd 2019

I gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Hydref Poetry Kit eleni, cyflwynwch gerdd ar unrhyw bwnc ac ar unrhyw ffurf neu arddull. Dylai cerddi fod yn Saesneg ac heb eu cyhoeddi o’r blaen. Y wobr gyntaf yw £100, a’r ail wobr yw £50. Bydd cerddi yn cael eu beirniadu gan olygydd y Poetry Kit, Jim Bennett.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  http://www.poetrykit.org/PKcomp.htm

 

Wales Poetry Award sponsored by Aberystwyth University – 28 Tachwedd 2019

Ar ôl 55 mlynedd o gyhoeddi barddoniaeth gyfoes mewn 212 rhifyn, mae cylchgrawn Poetry Wales yn lansio Gwobr Farddoniaeth Cymru, cystadleuaeth genedlaethol i ddarganfod y farddoniaeth gyfoes ryngwladol orau un. Yn agored i unrhyw gerddi sengl heb fod dros 70 llinell gan feirdd newydd a sefydledig o Gymru a thu hwnt, yn 17 oed neu’n hŷn. Mae’r gystadleuaeth hon yn rhad ac am ddim i awduron o gefndiroedd incwm isel sy’n byw yn y DU, o aelwydydd sy’n ennill £16,000k neu lai y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://poetrywales.co.uk/award/

 

The Terry Hetherington Young Writers Award 2020 – 30 Tachwedd

Mae Gwobr Awduron Ifanc Terry Hetherington ar gyfer awduron rhwng 18 a 30 oed, sydd naill ai’n preswylio neu’n astudio yng Nghymru, neu sydd â’u prif gartref yng Nghymru, ond sy’n astudio y tu allan i Gymru. Dylai ymgeiswyr gyflwyno’r ffi mynediad ynghyd â 1-3 cerdd a / neu ddarn o ffuglen hyd at 2500 o eiriau ar unrhyw bwnc.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://chevalwriters.org.uk/young_writers_award.html

 

Cinnamon Literature Award – 30 Tachwedd 2019

Mae Gwobr Llenyddiaeth Cinnamon yn agored i bob awdur, boed yn rhai profiadol neu ond megis dechrau. I gystadlu, cyflwynwch ddeg cerdd, hyd at 50 llinell yr un, neu ddwy stori fer, hyd at 5,000 o eiriau yr un, neu hyd at 10,000 o eiriau cyntaf eich nofel. Efallai bod cerddi neu straeon unigol wedi cael eu cyhoeddi ar-lein neu mewn cylchgronau, ar yr amod bod yr awdur yn cadw hawlfraint. Cyhoeddir gwaith yr enillydd gan Cinnamon Press. Y ffi cyflwyno yw £16. Mae croeso i ymgeiswyr rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.cinnamonpress.com/index.php/competitions/annual-debut-novel-or-novella-prize

 

Gwobr Llyfr Lluniau Bioamrywiaeth Cogan 2020 – 2 Rhagfyr 2019

Mae’r wobr yma ar gyfrau llyfrau lluniau yn unig (addas ar gyfer blant rhwng 3-7 oed) ond gellir fod yn ffuglen neu yn ffeithiol.  Rydym yn edrych am lyfrau gyda themau cryf o bryderon ecoloegolar gyfer ein planed ni ar lefel lleol neu fyd-eang. I fod yn gymwys ar gyfer y wobr, mae angen i’r llyfrau fod wedi eu cyhoeddi rhwng 1af Medi 2017 a 31ain Awst 2019 awduron hynny sydd o gefndiroedd icwm isel yn y Deyrnas Unedig, neu o gartrefi sydd yn ennill £16,000 neu lai yn flynyddol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.coganprimary.ik.org/DiversityDelegates.html 

 

Cystadleuaeth Stori Fer Nobrow – 9 Rhagfyr 2019

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, cyflwynwch stori fer neu ddarn ffeithiol greadigol o hyd at 3,000 o eiriau sy’n gysylltiedig â’r thema “The Censor”. Gall eich stori ddehongli’r thema hon mewn unrhyw ffordd. Ni ddylai’r gwaith fod wedi ei gyhoeddi. Bydd Nowbrow Press yn cyhoeddi hyd at 12 ymgais fuddugol mewn blodeugerdd stori fer ddarluniadol. Bydd y prif enillydd yn derbyn £2,000 a bydd yr holl gyfranwyr dethol yn derbyn £150 ynghyd â dau gopi o’r llyfr, ac yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau gan gynnwys lansiad a darlleniadau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://nobrow.net/competition/

 

Ruth Rendell Short Story Competition – 22 Rhagfyr 2019

Mae InterAct Stroke Support yn lansio ei seithfed Cystadleuaeth Stori Fer Ruth Rendell b. I gystadlu, cyflwynwch stori fer mewn unrhyw genre heb fod dros 1,000 o eiriau. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn derbyn £ 1,000 ac yn ysgrifennu pedair stori arall ar gyfer Cymorth Strôc InterAct dros gyfnod o flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.interactstrokesupport.org/ssc2020

 

Lucy Cavendish College Fiction Prize – 17 Ionawr 2020

Mae’r wobr yn agored i ferched 21 oed sy’n byw yn y DU neu Iwerddon ac nad ydynt wedi cyhoeddi nofel. Gall y gwaith fod ar unrhyw bwnc. Derbynnir nofelau i oedolion ifanc neu blant os mai cynnwys llenyddol sydd iddynt yn bennaf; mae llyfrau lluniau wedi’u heithrio. I gystadlu, cyflwynwch 40-50 tudalen gyntaf eich nofel a chrynodeb o’r gweddill (3-5 tudalen). Bydd yr enillydd yn derbyn £1,500 a bydd pob ymgeisydd ar y rhestr fer yn derbyn ymgynghoriad un-i-un gydag asiant yn Peters Fraser Dunlop.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.lucy-cav.cam.ac.uk/fictionprize/

 

Cyflwyniadau Influx Press – 19 Ionawr 2020

Mae Influx Press yn chwilio am gynigion ffeithiol. Byddwn yn agored ar gyfer cyflwyniadau digymell gan fenywod ac awduron anneuaidd am bythefnos rhwng 5 a 19 Ionawr 2020.

Maent yn chwilio am lyfrau ffeithiol di-guro sy’n archwilio bywyd a diwylliant cyfoes yn y DU neu’r tu hwnt. Byddwch mor greadigol â gallwch gyda’r syniad o lyfrau ffeithiol. Fe anogir gwaith sy’n plygu genre, ac sy’n aflonyddu ac yn arloesi.

https://www.influxpress.com/submissions

 

Gŵyl Hay Europa28: beth mae Ewrop yn ei feddwl i chi? – 1 Chwefror 2020

Mae Gŵyl Hay Europa28 yn brosiect byd-eang Gŵyl y Gelli sy’n ymchwilio i ddyfodol Ewrop gan ddathlu rhai o feddylwyr mwyaf ysbrydoledig y Cyfandir. Mae 28 o awduron benywaidd o 28 gwlad Ewropeaidd wedi eu comisiynnu i rhannu eu gweledigaethau ar gyfer traethodau a darlithoedd y dyfodol, a byddwn yn rhannu hynny â chi drwy gydol 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:  https://www.hayfestival.com/europa28/competition

 

Cystadleuaeth Stori Fer ‘Writers & Artists’ – 13 Chwefror 2020

Mae cystadleuaeth stori fer flynyddol ‘Writers & Artists ’yn rhoi cyfle i chi ennill lle ar un o gyrsiau ysgrifennu preswyl Arvon (gwerth £ 1000, yn digwydd yn Lloegr) a chael eich stori wedi’i chyhoeddi ar www.writersandartists.co.uk. I gystadlu, cyflwynwch stori fer i oedolion heb fod dros 2,000 o eiriau a gyda thema o’ch dewis chi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.writersandartists.co.uk/competitions