Dewislen
English
Cysylltu

Cynrychioli Pawb: Rhoi llwyfan i awduron a gaiff eu tangynrychioli

Cyhoeddwyd Mer 20 Tach 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi ei fuddsoddiad yn natblygiad wyth egin awdur

Yn ystod gaeaf 2019 a gwanwyn 2020, bydd wyth egin awdur yn ymgymryd â gweithgareddau datblygiad proffesiynol gyda chefnogaeth cynllun nawdd Llenyddiaeth Cymru, Rhoi Llwyfan i Awduron a gaiff eu Tangynrychioli.

Mae Cynrychioli Pawb yn gynllun nawdd peilot sy’n cynnig grantiau rhwng £50 a £1000 ar gyfer cyfle datblygu proffesiynol (cysylltiedig â llenyddiaeth) i awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig neu sydd ag anabledd neu salwch (meddyliol neu gorfforol). Nod y cynllun yw annog awduron o gefndiroedd a gaiff eu tangynrychioli i ddatblygu eu potensial proffesiynol ac artistig a chreu cyfleoedd fyddai’n rhoi hwb i’w gyrfa.

Bydd buddsoddiad Llenyddiaeth Cymru yn galluogi’r unigolion disglair hyn gysgodi awduron profiadol, gyflawni ymchwil, gynnal grwpiau ffocws neu weithdai llenyddol yn y gymuned. Bydd y gweithgareddau yn ehangu eu sgiliau a’u gwybodaeth ac mewn rhai achosion, yn cyfrannu tuag at ddatblygiad eu casgliad o weithiau llenyddol.


Gwybodaeth am yr Awduron a’u Prosiectau

Mae Yasmin Begum yn awdur, ymgyrchydd ac artist queer o gefndir Cymreig a Phacistanaidd. Mae hi’n 26 oed ac yn byw yng Nghaerdydd. Bydd yn defnyddio’r nawdd hwn i gyflawni cyfnod o ymchwil yn canolbwyntio ar gof diwylliannol, gwladychu, a hunaniaeth Gymreig. Ei nod fydd meithrin gwell dealltwriaeth ac edrych ar waddol y Cymry a Chymry croenliw drwy gydol hanes, a hynny gan ddefnyddio theorïau dad-drefedigaethol.
Artist o Gaerdydd yw Anirban Mukhopadhyay. Mae’n awdur ffuglen, actor, dramodydd, cyfarwyddwr a chwaraewr tabla. Bydd Anirban yn defnyddio cyllid Rhoi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli i wella’i wybodaeth am y genre ffuglen trosedd trwy gynnal grwpiau ffocws a chael ei fentora gan awdur trosedd enwog o’r India.
Mae Marvin Thompson yn fardd a anwyd yn Llundain i rieni o Jamaica. Mae ganddo MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Middlesex, ac ar hyn o bryd mae’n dysgu Saesneg i blant ysgol uwchradd yng nghymoedd y De. Bydd Marvin yn defnyddio’r nawdd i gysgodi Debris Stevenson, y bardd-berfformwraig a’r actores nodedig.
Mae Nasia Sarwar-Skuse yn byw yng Nghaerdydd ac yn ddiweddar wedi cwblhau ei MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Nassia wedi cael Ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru i egin awduron ac mae’n gweithio ar ei nofel gyntaf. Bardd a pherfformwraig o’r Barri yw Taylor Edmonds. Cwblhaodd ei MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Bydd Nasia a Taylor yn cynnal cyfres o chew gweithdy ysgrifennu creadigol i unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn edrych ar thema ‘llais’.
Awdur, pherfformwraig a hwylusydd drama yw Sherrall Morris. Mae hi wedi ysgrifennu nifer o sgriptiau byrion a monologau ar gyfer perfformiadau bras a digwyddiadau meic agored. Bydd Sherrall yn defnyddio’r nawdd i ddatblygu ei sgiliau fel awdur ac i wella’i gwybodaeth am fyd y ddrama trwy weithio gyda’r dramaturg a’r dramodydd, Kelly Jones, a fydd yn fentor ysgrifennu iddi. Bydd Sherrall hefyd yn cyflogi cynorthwy-ydd personol i’w helpu i wneud nodiadau, i gofnodi ac i ddogfennu’r broses.
Awdur, ieithydd ac athro a gafodd ei eni yn Punjab, Pacistan, yw Hammad Rind. Bydd Hammad yn defnyddio’r nawdd i gynnal cyfres o weithdai ysgrifennu a darlunio i blant o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gyda’r nod o ddathlu amrywiaeth ardal amlddiwylliannol Grangetown, Caerdydd.
Awdur yw Laolu Alatise ac mae’n gyd-sylfaenydd cymundod sy’n gweithio yng Nghaerdydd sydd wedi cyflawni ymchwil am Derfysgoedd Hil 2019 yn ne Cymru. Bydd Laolu yn defnyddio’r nawdd i gynhyrchu ‘chapbook’, The 1919 Race Riots Almanac,am yr hanes o amgylch Terfysgoedd Hil 2019 yn ne Cymru. Bydd hefyd yn creu ac yn cyflawni gweithdai i bobl yng Nghaerdydd.

Cliciwch yma i ymweld â thudalen brosiect Rhoi Llwyfan i Awduron a gaiff eu Tangynrychioli lle gallwch ddarllen bywgraffiadau’r awduron a manylion eu prosiectau.

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth. Mae ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-22 yn nodi bod Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb yn un o’n prif flaenoriaethau tactegol. Rydym yn credu y dylai pob unigolyn, waeth beth fo’u cefndir, deimlo y caent eu cynnwys a bod ganddynt ryddid i lywio, cyfrannu at a theimlo perchnogaeth dros y byd llenyddiaeth yng Nghymru.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae sawl rhwystr sylweddol sy’n atal rhai grwpiau rhag cael gyrfa broffesiynol fel awduron, gan gynnwys methu â manteisio ar rwydweithiau a gwybodaeth am y diwydiant, cynrychiolaeth brin mewn gweithiau sydd wedi’u cyhoeddi eisoes, a chyfleoedd sydd i bob golwg yn gaeedig ac yn gyfyngedig. Gobeithiwn y bydd y cyfle hwn, trwy ei dargedu yn y fath fodd, yn cefnogi a chryfhau lleisiau llenyddol sydd wedi’u tangynrychioli, ac yn gyfraniad bychan tuag at gynrychiolaeth deg ymysg cewri llenyddol Cymru yn y dyfodol.”