Dewislen
English
Cysylltu

Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars 2020

Cyhoeddwyd Mer 19 Chw 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Beirniaid Cystadleuaeth Premier League Writing Stars
Annog plant cynradd i fod yn uchelgeisiol yng nghystadleuaeth Writing Stars Premier League eleni

Unwaith eto eleni, mae cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars yn dychwelyd, a hynny am ei thrydedd flwyddyn. Y bwriad yw ysbrydoli plant rhwng pump ac un ar ddeg oed i fod yn greadigol a chreu cerddi ar y thema Uchelgais.

Cefnogir yr ymgyrch, sy’n agored i bob ysgol gynradd yng Nghymru a Lloegr, gan sêr o fyd pêl-droed, adloniant a llenyddiaeth. Ar y panel beirniaid eleni mae amddiffynnwr Leicester City Wes Morgan, Waterstone’s Children’s Laureate Cressida Cowell, a’r bardd a’r artist hip hop Karl Nova. Bydd y bardd Mari George yn beirniadu’r ceisiadau Cymraeg. Cefnogir y gystadleuaeth gan y National Literacy Trust ac mae’n rhan o raglen addysg Premier League Primary Stars, sy’n ymgysylltu â thros 25,000 o ysgolion cynradd yng Nghymru a Lloegr.

Thema’r gystadleuaeth eleni yw Uchelgais, a fydd yn annog plant oedran cynradd i ehangu eu gorwelion. Bwriad y thema hon yw ysbrydoli disgyblion ac i bwysleisio pwysigrwydd hunanhyder a chydnabod a dathlu eu llwyddiannau wrth iddynt weithio tuag at eu nod.

Er mwyn ysbrydoli gwaith y plant, mae Karl Nova, enillydd gwobr CLiPPA 2018 wedi cyfansoddi cerdd arbennig o’r enw ‘Uchelgais hawdd’ ar gyfer y gystadleuaeth. Mae Mari George wedi mynd ati i addasu’r gerdd i’r Gymraeg.

Cafwyd dros 50,000 o gerddi gan blant ysgol ar gyfer y gystadleuaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf, pan ofynnwyd i blant ysgrifennu cerddi ar y themâu Amrywiaeth a Gwytnwch.

Dywedodd Cressida Cowell:

“Mae’n hynod ysbrydoledig i weld cymaint o blant yn ymwneud â’r Premier League Writing Stars, ac i weld yr awydd i fynegi eu hunain trwy farddoniaeth ers lansio’r gystadleuaeth yn 2017. Mae ysgrifennu yn hud, a dylai hud fod i bawb.”

Defnyddia’r gystadleuaeth atyniad pêl-droed er mwyn denu ac annog disgyblion i gymryd rhan. Bydd cerddi’r rhai buddugol eleni’n cael eu cyhoeddi mewn llyfr arbennig, a bydd tlws y Premier League yn ymweld â’u hysgol. Bydd Nova hefyd yn cynnal gweithdy barddoniaeth gyda dosbarth yr enillwyr.

Yn ôl Wes Morgan:

“Mae annog plant i feddwl am eu breuddwydion, a rhoi’r hyder iddynt i fod yn barod i fynd ati i gyflawni eu nod yn hanfodol i’w datblygiad, ac yn wers wych mewn bywyd.  Mae hi’n fraint i fod yn rhan o banel Writing Stars eleni, ac alla i ddim aros i weld pa awduron uchelgeisiol sydd allan yna!”

Gall y cerddi fod mewn unrhyw ffurf, gan gynnwys rap neu lyrics, ond mae’n rhaid iddynt fod yn llai na 150 gair. Gellir cyflwyno cerddi Cymraeg neu Saesneg. Bydd y panel yn ystyried sawl maen prawf wrth ddewis y cerddi buddugol, fel creadigrwydd, tôn a gwreiddioldeb.

Mae modd i athrawon fynd draw i www.PLPrimaryStars.com   er mwyn cofrestru a is-lwytho pecyn adnoddau Premier League Writing Stars am ddim. Mae angen i bob cerdd fod wedi ei hanfon drwy’r wefan neu drwy’r post erbyn y dyddiad cau: Dydd Gwener 20 Mawrth 2020, er mwyn cael eu hystyried. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi ym Mai 2020. Mae’r manylion yn llawn i’w cael yma: www.PLPrimaryStars.com

 

Cliciwch ar y llun i ddarllen y gerdd.