Dewislen
English
Cysylltu

Digwyddiadau Byd-eang i Ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

Cyhoeddwyd Maw 9 Mai 2017 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Ar 14 Mai eleni fe gynhelir dathliadau Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas ledled y DU ac yn rhyngwladol gyda digwyddiadau yn yr Eidal, Awstralia, Sweden, Patagonia, Portiwgal, Iwerddon ac yn yr Unol Daleithiau.

Cynhaliwyd y ‘Dydd Dylan’ cyntaf ddwy flynedd yn ôl yn dilyn derbyn ceisiadau i sefydlu diwrnod cyhoeddus ar gyfer y bardd wedi’r holl frwdfrydedd cyhoeddus yn dilyn dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas 100 yn 2014. Erbyn hyn cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, neu ‘Ddydd Dylan’ fel y’i gelwir, yn flynyddol ar 14 Mai sef y dyddiad y darllenwyd Under Milk Wood am y tro cyntaf ar lwyfan y Poetry Centre yn Efrog Newydd ym 1953.

Nod Dydd Dylan, a drefnir gan Llenyddiaeth Cymru fel rhan o becyn cyllid tair blynedd gan Llywodraeth Cymru, yw dathlu a chodi proffil gwaith Dylan Thomas yng Nghymru a thu hwnt drwy amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys digwyddiadau, adnoddau addysgol ac ymgyrchoedd digidol.

Eleni mae Dydd Dylan yn cynnig ystod eang a chyffrous o weithgareddau mewn lleoliadau amrywiol gan gynnwys yr holl leoedd amlwg sy’n gysylltiedig â’r bardd: Cei Newydd, Talacharn, Abertawe, Penzance, Rhydychen, Llundain ac Efrog Newydd.

Erbyn hyn mae’r dathliadau’n dechrau yn yr wythnos flaenorol ac yn parhau i’r wythnos ganlynol. Un o’r digwyddiadau mwyaf nodedig yw Seremoni Wobrwyo Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas a gynhelir ar 10 Mai mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe. Caiff enillydd y wobr glodwiw hon o £30,000, am y gwaith llenyddol gorau i’w gyhoeddi yn Saesneg gan awdur 39 oed neu iau, ei gyhoeddi ar y noson. Mae’r digwyddiad yn dechrau am 7.00 pm yn y Neuadd Fawr ar safle godidog Campws Bae Prifysgol Abertawe. Bydd derbyniad gwin a bwyd bys a bawd i rai gyda thocynnau.

Mae’r Wobr hefyd yn cynnwys darlleniad gan rai a gyrhaeddodd y rhestr fer, yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain fel rhan o’r Saboteur Awards ar 13 Mai: cyflwynir nifer o wobrau llenyddol yn cynnwys Gwobr Benagored a noddir gan Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas.

Ar Dydd Dylan, 14 Mai, cyflwynir rhaglen lawn o weithgareddau, llawer ohonynt yn troi o gwmpas tafarn y Wheatsheaf yn Fitzrovia, Llundain, gan gynnwys Under Milk Wood Guy Masterson am 2.00 pm a lansiad Discovering Dylan Thomas: A Companion to the Collected Poems and Notebook Poems (Gwasg Prifysgol Cymru) gan John Goodby, gyda Hilly Janes yn darllen o Ugly, Lovely (Parthian) am 5.30 pm.

Yng Nghanolfan Cymry Llundain, bydd cyn Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, Martin Daws, a chyn Fardd Plant Cymru, Aneirin Karadog, ynghyd â chyd-berfformwyr o’r sioe Dylan Live! yn 2014, yn lansio’r llyfr, y CD a’r islwythiad Wales Bird: Aderyn Rhiannon.

Ar 13 Mai bydd Cymdeithas Dylan Thomas, Man Geni Dylan Thomas a Chôr Meibion Dyfnant yn perfformio ‘as I was young and easy’ – taith drwy fywyd Dylan Thomas mewn geiriau a cherddoriaeth, yn Eglwys Sant Iago yn ardal Uplands Abertawe o 7.00 pm ymlaen. Ar 14 Mai bydd amryw o weithgareddau i’w mwynhau yn yr ardal gan gynnwys taith dywys gan y Lighthouse Theatre, gweithgareddau galw heibio i’r teulu yng Nghanolfan Dylan Thomas, ‘Translating Dylan’ ym Man Geni Dylan Thomas a noson o jas, barddoni, sgyrsiau a ffilm gyda Jeff Towns a chyfeillion i gloi’r cwbl yn Cinema & Co am 7.00 pm.

Bydd Castell y Waun, sydd â chysylltiadau â’r bardd o Gymru, yn cynnal gweithdy ysgrifennu agored rhwng 11.30 am a 12.30 pm gydag Awdur Pobl Ifanc Cymru, Sophie McKeand. Am 12.45 pm bydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn ymuno â Sophie a bydd y ddau’n darllen barddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd Efrog Newydd yn cynnal tri digwyddiad eleni: recordiad ar-lein o berfformiad Under Milk Wood yn 92nd Street Y, gyda Michael Sheen yn un o’r prif actorion; siaradwyr gwadd yn y Sunken Hundred gan gynnwys yr actor Cymraeg Matthew Rhys; a digwyddiad byw cyffrous gyda gwahanol feirdd yn Efrog Newydd, Cymru, Portiwgal, Iwerddon a Tranås yn Sweden ar gyfer darlleniad barddoniaeth cydwladol. Caiff y digwyddiad ei gynnal yn y White Lion yn Ferryside.

O’r Ariannin / Patagonia, bydd y British Council yn rhannu fideo newydd ar eu prosiect Under Milk Wood hwy; yn Awstralia fe drefnir digwyddiadau gan y Perth Poetry Club a Chymdeithas Dylan Thomas Awstralia; ac yn ninas Turin yn yr Eidal bydd diwrnod o ddarlithoedd ar Dylan Thomas a Bob Dylan.

Arlein gallwch weld gwaith rhai o ymgeiswyr y gystadleuaeth farddoniaeth Love the Words, wedi’u dewis gan wyres Dylan Thomas Hannah Ellis, ar ei gwefan yn: www.discoverdylanthomas.com.

Cyn y dathliadau eu hunain gallwch barhau i ddarllen erthyglau a chyfweliadau ar wefan y Wales Arts Review yn (www.walesartsreview.org) fel rhan o’n cydweithrediad â nhw eleni.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: “Mae’n fendigedig gweld y bydd y trydydd ‘Dydd Dylan’ yn cael ei ddathlu yng Nghymru, Efrog Newydd ac yn Lloegr. O edrych ar lwyddiant dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas a Roald Dahl, mae’n amlwg fod pobl yn awyddus iawn i ddathlu ac i ddysgu am ein ffigyrau llenyddol, ac mae hynny’n hynod berthnasol eleni ym Mlwyddyn y Chwedlau.

“Yn ddi-os, mae dathliadau fel Dydd Dylan yn helpu codi proffil Cymru yn y DU ac ar draws y byd, ac yn annog rhagor o bobl i ddod yma i ymweld. Rwy’n falch fod Llywodraeth Cymru wedi gallu cynnig pecyn nawdd tair blynedd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, ac rwy’n gobeithio’n fawr y bydd etifeddiaeth y llenor hynod hwn yn parhau i dyfu o flwyddyn i flwyddyn.”

Yng ngeiriau’r actor Michael Sheen:

“To experience the sensual electric thrill of Dylan Thomas’ words makes any day special.

Be good to your soul and make sure May 14th is one of them.”


Ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru yn www.llenyddiaethcymru.org am ragor o wybodaeth, a dilynwch yr hashnodau #DyddDylan a #DylanDay ar y cyfryngau cymdeithasol.