Dewislen
English
Cysylltu

Llenyddiaeth Cymru yn cefnogi 10 awdur llawrydd i ddyfeisio a chreu cynnwys neu brosiectau digidol

Cyhoeddwyd Gwe 1 Mai 2020 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi enwau’r awduron sydd wedi eu comisiynu i greu cynnwys a/neu brosiectau digidol gwreiddiol i gyfranogwyr yn dilyn galwad agored diweddar.

Oherwydd haint COVID-19, mae swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau, a rhan helaeth o’n gweithgaredd wedi ei ohirio. Serch hynny, mae ein hymrwymiad i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron a dathlu diwylliant llenyddol Cymru mor gadarn ac erioed.

Ar 1 Ebrill 2020 fe gyhoeddom rownd gomisiynu lle gwahoddwyd awduron llawrydd i anfon mynegiant o ddiddordeb i ddyfeisio a chreu cynnwys a phrosiectau digidol gwreiddiol. Pwrpas y galwad agored hwn yw galluogi awduron llawrydd i barhau i dderbyn gwaith â thâl yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Yn ogystal, bydd y gwaith a gomisiynwyd yn diddanu, ysbrydoli ac yn addysgu cynulleidfaoedd creadigol, egin awduron, plant a chyfranogwyr ledled Cymru.

Roedd y cynllun yn eithriadol o gystadleuol, a daeth nifer o gynigion dyfeisgar i law. Dewiswyd 10 ohonynt i’w comisiynu, a bydd awduron, darllenwyr a chynulleidfaoedd creadigol yn sicr o elwa o’u cynnwys a’u gweithgareddau arfaethedig yn ystod y cyfnod cythryblus hwn.

Yr awduron sydd wedi eu comisiynu yw Rhys Miles Thomas, Connor Allen, Taz Rahman, Mared Lewis, Özgür Uyanık, Tamar Eluned Williams, Claire Fayers, Claire Boot, Julia Forster, a Will Philpin. Mae’r gweithiau comisiwn yn cynnwys cyrsiau ysgrifennu creadigol i awduron, plant a grwpiau caeedig; pecyn adnoddau i adroddwyr straeon ifanc; adnoddau arlein i egin awduron; cerddi a pherfformiadau fideo; ac erthyglau aml-ffurf ar hunan-awdurdod. Ceir rhagor o wybodaeth am bob prosiect isod, ac fe gyhoeddir manylion pellach a bywgraffiadau awduron ar ein gwefan yn fuan.

Yn dilyn llwyddiant y rownd cyntaf o nawdd, mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd ail rownd yn agor ar ddydd Llun 4 Mai. Cynhigir yr ail rownd o nawdd mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion, a bydd ffocws penodol ar iechyd a llesiant. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth ar wefan a rhwydweithiau cymdeithasol Llenyddiaeth Cymru ddydd Llun 4 Mai.

 

Y Prosiectau:

Bydd cydweithfa greadigol Llif:flow yn datblygu prosiect o’r enw The One Page a fydd yn gweithio i gefnogi unigolion sydd â chyflyrau iechyd meddwl yn ardal Wrecsam a’r gogledd Orllewin.

O ran y prosiectau Cymraeg eu hiaith, bydd Rhys Miles Thomas yn dyfeisio cyfres o fideos esboniadwy yn egluro sut i fynd ati i greu a rhannu ffuglen ar lwyfannau megis TikTok ac Instagram. Bydd y gyfres ar gael ar YouTube ac yn addas ar gyfer egin awduron yn ogystal ag awduron profiadol.

Prosiect arall cyffrous yw cyfres o weithdai ar-lein Mared Lewis ar gyfer awduron sydd yn dysgu’r Gymraeg. Bydd y cyfranwyr yn ysgrifennu stori gadwyn bersonol drwy ymateb i her ysgrifenedig newydd yn ystod pob sesiwn. Bydd cyfle hefyd am gymorth ymarferol ac arweiniad, yn ogystal â thiwtora unigol.

Bydd ‘Write at Home’ gan Claire Boot’s yn gyfres o 15 fideo byr sy’n cynnwys gweithgareddau ysgrifennu hwyliog sy’n defnyddio eitemau y cewch hyd iddynt o amgylch y cartref. O gymeriadau cyllell a fforc i siwtiau hongiwr, bydd y fideos yma’n eich helpu i ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn eich cartref.

Bydd Julia Foster yn ysgrifennu cyfres o adnoddau ymarferol i egin awduron ac awduron profiadol sydd yn gobeithio ennill diddordeb asiant. Bydd yr erthyglau yn archwilio sut i ddechrau sgyrsiau gydag asiant, awgrymiadau ar fireinio eich cais, beth y gall asiant ei wneud ar gyfer awduron yng Nghymru, a llawer mwy.

Mae Write Where You Are yn gyfres o fideos gyda gweithgareddau a heriau ysgrifennu ynghlwm â hwy. Mae’r gweithgareddau wedi eu hanelu at blant ysgol gynradd. Yr awdur Claire Fayers sy’n arwain ar y prosiect hwn gyda chymorth gan rai o’i chyfeillion llengar.

Mae Tamar Eluned Williams yn datblygu pecyn adrodd stori dwyieithog i blant oedran cynradd. Bydd y pecynnau yn defnyddio sawl platfform digidol i annog a chefnogi rhieni a phlant i ddysgu ac adrodd hanesion traddodiadol Cymreig a datblygu eu straeon eu hunain.

Albwm fydd yn cael ei greu gan Connor Allen, ond nid o luniau nac o gerddoriaeth, ond o ffurfiau creadigol eraill. Albwm sy’n cyfleu gwahanol agweddau o’i fywyd, a’r cyfan wedi eu casglu fel cyfres o eitemau i’w darllen. Bydd yn cydweithio gyda darlunwyr a ffotograffwyr er mwyn cynnwys symbyliadau gweledol i’r casgliad.

Bydd Özgür Uyanık a Durre Shahwar yn gweithio gyda 10-12 o gyfranogwyr o gefndiroedd BAME, LGBT+, niwroddatblygiadol ac unigolion ag anabledd, sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector llenyddol ar hyn o bryd. Bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn seminar dros y we, ac yn derbyn adborth golygyddol ar eu gwaith.

Bydd Taz Rahman yn creu prosiect llenyddol digidol gyda’r nod o ennyn gobaith trwy ganolbwyntio ar farddoniaeth yn wyneb cyfnod o hunan-ynysu. Mae tri phrif gangen i’r prosiect – cerdd fideo, cyfweliadau gydag awduron o Gymru, a recordiad o ddigwyddiad barddoniaeth rhithiol gyda pherfformiadau gan egin awduron ac awduron profiadol. Nod ehangach y prosiect yw cyflwyno’r sin llenyddol i gynulleidfa ehangach.

 

For Writers