Dewislen
English
Cysylltu

Gwobr ‘Rising Stars’ Cymru 2020

Cyhoeddwyd Gwe 11 Hyd 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
© Llenyddiaeth Cymru / Camera Sioned
Mae Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press yn cydweithio i lansio cynllun newydd i ddod o hyd i feirdd plant o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n byw yng Nghymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press yn falch o allu cydweithio ar Wobr Rising Stars Cymru, cynllun newydd sy’n agored i feirdd plant o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n byw yng Nghymru. Amcan Gwobr Rising Stars Cymru yw dod o hyd i dalent newydd, a rhoi cyfleoedd a llwyfan i egin awduron. Drwy fwrw ati i chwilio am dalent a rhoi cymorth i’r awduron hyn ar yr adeg iawn, nod Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press yw cyfrannu at greu diwylliant llenyddol cenedlaethol sy’n cynrychioli’r Gymru gyfoes.

Rydyn ni’n chwilio am hyd at bump unigolyn sy’n ysgrifennu barddoniaeth i blant rhwng 8 a 12 oed.  Mae’r cyfle hwn ar gael i egin feirdd o bob oed.

Yn 2017, cydweithiodd Pop Up ac Otter Barry Books i greu Rising Stars: blodeugerdd o gerddi sy’n cyflwyno gwaith pum bardd ifanc newydd a thri darlunydd graddedig – a phob un o dan 26 oed. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o flodeugerdd Rising Stars, mae Firefly Press, cyhoeddwr annibynnol llyfrau plant ac oedolion ifanc, a Llenyddiaeth Cymru, y cwmni cenedlaethol â chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru, yn gobeithio mai Gwobr Rising Stars Cymru fydd y cam cyntaf tuag at weld cyhoeddi Rising Stars yng Nghymru, a hwnnw’n rhoi sylw i feirdd newydd o’r wlad hon. Rydyn ni’n disgwyl y bydd rhai o’r awduron sy’n cael eu canfod drwy’r alwad hon yn cael eu comisiynu i gyfrannu at Flodeugerdd Rising Stars Cymru yn y dyfodol (yn amodol ar gyllid).

Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth yn y sector llenyddiaeth drwy bennu Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb yn un o’n prif flaenoriaethau yn ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-2022. Rydym yn teimlo bod y cysyniad o ryddid mynegiant yn gwbl greiddiol i lenyddiaeth. Ymhlith awduron Cymru, dylai fod pobl o wahanol oedran, cefndiroedd economaidd-gymdeithasol, ethnigrwydd, rhywedd, rhanbarthau ac ieithoedd, ac ni ddylai mathau penodol, cyfyngedig o ddemograffeg eu nodweddu.

Mae modd cyflwyno cerddi nawr ar gyfer Gwobr Rising Stars Cymru. Does dim angen talu ffi i wneud hyn. Mae’r holl fanylion i’w gweld isod.

Bydd un awdur yn ennill Gwobr Rising Stars Cymru ac yn cael:

  • 4 noson yn Encil Awduron Nant sy’n werth £400 – aros yn y bwthyn hanesyddol, rhestredig Gradd II* sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Bwthyn hunangynhaliol gyda’r holl gyfleusterau yw hwn yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Mae’n lle tawel, cyfforddus i ganolbwyntio ar y gwaith sydd gennych chi ar y gweill, i roi’r cyffyrddiadau olaf i’ch ysgrifennu, neu i gael hwb creadigol.
  • Gwobr ariannol o £250 wedi’i noddi gan Quarto Translations.
  • Darnau penodol o waith wedi’u cyhoeddi ar wefannau Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press.

Yn ogystal, bydd pedwar bardd arall yn cael:

  • Gwobr ariannol o £100 yr un.
  • Cyfle i gysgodi a chymryd rhan mewn gweithdy i ysgolion gan Eloise Williams, y Children’s Laurate Wales.
  • Darnau penodol o waith wedi’u cyhoeddi ar wefannau Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press.

Rydyn ni’n disgwyl y bydd rhai o’r awduron sy’n cael eu canfod drwy’r alwad hon yn cael eu comisiynu’n ariannol maes o law i gyfrannu at Flodeugerdd Rising Stars Cymru yn y dyfodol (yn amodol ar gyllid).

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Mae’r sector llenyddiaeth yn fywiog ac amrywiol, ond mae cynrychiolaeth deg yn parhau i fod ymhell o’n gafael, a bydd ein blaenoriaethau yn mynd i’r afael â’r anhegwch hwn o ran cyfleoedd a mynediad. I lwyddo yn hynny o beth, byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i ddarparu rhagor o lwyfannau ac anogaeth i leisiau sy’n cael eu tangynrychioli. Nid mater o gau neb allan yw hyn. Mae’n golygu rhoi mynediad cyfartal a theg i gyfleoedd i arloesi’n artistig a datblygu’n broffesiynol.”

Cefndir Firefly Press

Cyhoeddwr annibynnol llyfrau plant a phobl ifanc yw Firefly Press, a chanddynt swyddfeydd yng Nghaerdydd ac Aberystwyth. Ers eu sefydlu 2013, Firefly yw’r unig gyhoeddwr yng Nghymru sy’n bodoli’n unswydd ar gyfer plant. Mae’n cyhoeddi ffuglen o safon mewn genres o bob math i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 19 oed ac maent wedi ennill gwobrau niferus am eu gwaith. Eu nod yw cyhoeddi llyfrau gan awduron a darlunwyr gwych, waeth o ble y daw’r rheini. Ymhlith eu llwyddiannau diweddar y mae The Clockwork Crow gan Catherine Fisher, a gyrhaeddodd restr fer Gwobrau Llyfrau Blue Peter ac a enillodd Wobr Tir na N’og, ac Aubrey and the Terrible Yoot gan Horatio Clare, a enillodd wobr Branford Boase am y nofel gyntaf orau i blant.

Dywedodd Penny Thomas o Firefly Press:

“Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi’r galwad hwn, a hoffem annog unrhyw un sy’n ystyried cyflwyno eu gwaith i wneud hynny! Mae Firefly yn cyhoeddi gwaith i blant 5-19 oed, ac rydym yn chwilio am awduron o gefndiroedd amrywiol yn gyson. Mae’n hollbwysig fod plant a phobl ifanc yn gweld eu hunain yn yr hyn y maent yn ei ddarllen.”

Mae Llenyddiaeth Cymru yn rhan o gynllun Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, sy’n cefnogi sefydliadau celfyddydol i wella eu dulliau recriwtio a datblygu talent. Rydym wedi ymrwymo i groesawu ymgeiswyr o ystod helaeth o gefndiroedd, sy’n cynnwys asesu ceisiadau yn rhannol ar sail eu potensial.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.00 pm dydd Llun 11 Tachwedd 2019.

Am ragor o wybodaeth, yn cynnwys meini prawf cymhwysedd a manylion ymgeisio, islwythwch y galwad isod.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os yr hoffech chi drafod eich cais cyn cyflwyno, cysylltwch â ni.

Literature Wales

Cyflwyno eich Cais

Rising Stars - Galwad Agored
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 991KB
Holiadur Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 125KB