Dewislen
English
Cysylltu

Comisiynu Llenyddiaeth Cymru i amlygu gwaith Ffrindiau Darllen yng Nghymru

Cyhoeddwyd Gwe 19 Ebr 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi ei gomisiynu gan Rwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru (WAHWN) i gynhyrchu ffilm sy’n arddangos yr effaith bositif y mae cynllun Ffrindiau Darllen yn ei gael dros Gymru.

Mae Ffrindiau Darllen yn un o bedwar cynllun sydd wedi eu dewis. Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen gyfeillio newydd a ddyfeisiwyd gan The Reading Agency ac a ariannir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ac fe’i gydlynir yng Nghymru gan Llenyddiaeth Cymru. Nod y cynllun yw grymuso a chysylltu pobl hyn a phobl sy’n byw gyda dementia trwy weithgareddau darllen cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o bob oedran i adeiladu cysylltiadau cymdeithasol gan ddefnyddio darllen i ddechau sgyrsiau. Gyda’n gilydd rydym yn cyrraedd rhai o’r unigolion yn ein cymunedau sy’n agored i niwed.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy ac Age Connects yng Nghonwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Bro Morgannwg yn Abertawe, gyda’r ddau leoliad yn defnyddio dulliau gwahanol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol. Gallwch ddarllen ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Cysylltu Cymunedau – Mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol i ddarganfod rhagor am y maes.

Mae WAHWN, mewn partneriaeth â Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu 4 ffilm fer gan sefydliadau celfyddydol sy’n cyflawni prosiectau sy’n mynd i’r afael ag unigedd ac ynysigrwydd ledled Cymru.

 

 

Fis diwethaf, cyflwynodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, y ffilm i’r grŵp traws bleidiol ar Gelfyddydau a Iechyd i gynulleidfa o Aelodau Cynulliad, Byrddau Iechyd a chynrychiolwyr o Gonffederasiwn y GIG sy’n cydweithio i ddarganfod ffyrdd y gall y celfyddydau gyfrannu at lesiant corfforol a meddyliol trigolion Cymru. Fel sefydliad sy’n grediniol fod gan lenyddiaeth rôl hollbwysig mewn iechyd a llesiant, mae Llenyddiaeth Cymru yn hynod falch o eirioli dros bŵer darllen a rhannu straeon i newid bywydau.

Dywedodd Jenny, un o’r Ffrindiau Darllen yng Nghonwy:

“Rydw i wedi colli gymaint o ryngweithio cymdeithasol. Mae’n amhrisiadwy cael rhywun sy’n ymweld â mi i gymryd lle’r grwpiau darllen roeddwn i’n arfer cymryd rhan ynddynt.”

 

I ddarganfod rhagor am y prosiectau Ffrindiau Darllen yng Nghonwy ac yn Abertawe, ewch i wefan Ffrindiau Darllen: https://readingfriends.org.uk/

Os oes gyda chi ddiddordeb gwirfoddoli neu gymryd rhan yn y prosiectau, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: post@literaturewales.org / 029 2047 2266, neu drwy’r post: Llenyddiaeth Cymru, Canolfan Glyn Jones, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

I ddarganfod rhagor am Rwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru ewch i https://wahwn.cymru/