Dewislen
English
Cysylltu

Natalie Jerome a Dr Cathryn Charnell-White yn ymuno â Bwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru

Cyhoeddwyd Gwe 20 Rhag 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Ar 23 Tachwedd 2019, cafodd Natalie Jerome a Dr Cathryn Charnell-White eu penodi fel Cyfarwyddwyr newydd Bwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru.

Maent yn ymuno â Llenyddiaeth Cymru ar ddechrau pennod newydd cyffrous wrth i ni gamu i ail flwyddyn ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-2020. Er mwyn sicrhau bod cyswllt clir rhwng ein gwaith a’n gweledigaeth – Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth – mae  ein holl weithgareddau wedi eu strwythuro o dan dair Colofn Gweithgaredd:

Cyfranogi ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgaredd llenyddol.

Datblygu Awdurondatblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron.

Diwylliant Llenyddol Cymrudathlu ein hawduron cyfoes a threftadaeth lenyddol Cymru.

Rydym yn canolbwyntio ar dair Blaenoriaeth Dactegol trwy ein holl weithgareddau a’n partneriaethau: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a Plant a Phobl Ifanc. Ar sail ein dealltwriaeth fod gan lenyddiaeth y grym i wella a gweddnewid bywydau, sicrha’r blaenoriaethau hyn ein bod yn cynnal ein gweithgareddau lle byddant yn cael yr effaith mwyaf.

Fel aelodau newydd o Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru, bydd Natalie Jerome a Cathryn Charnell-White yn chwarae rhan hanfodol yn ein cynorthwyo i gyflawni’r nodau sydd wedi eu gosod yn ein Cynllun Strategol.

Cafodd Natalie Jerome ei geni a’i magu yng Nghasnewydd ac erbyn hyn mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad fel Cyhoeddwr ac wedi gweithio i rai o weisg amlycaf y DU gan gynnwys Penguin Random House, Pan Macmillan, Bonnier Books a Harper Collins. Cafodd Natalie ei chynnwys yng nghylchgrawn The Bookseller’s Industry top 100 ble’i disgrifiwyd fel ‘dewin cyhoeddi brand’ ar ôl caffael a chyhoeddi llyfrau sydd wedi gwerthu dros 6 miliwn o gopïau a chynhyrchu dros £30m o refeniw yn ystod ei gyrfa. Mae Natalie yn arbenigo mewn llenyddiaeth ffeithiol gyda ffocws penodol ar adloniant a ffordd o fyw.

Fel un o’r ychydig olygyddion o gefndir BAME yn y DU, mae Natalie wedi gweithio i wella amrywiaeth yn y diwydiant cyhoeddi. Mae hi’n un o sefydlwyr, ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Creative Access, cynllun mentora a hyfforddiant i raddedigion o gefndir BAME sy’n chwilio am brofiad gwaith â thâl ar draws y diwydiannau creadigol a’r cyfryngau. Yn 2016 canmolwyd Natalie am ei gwaith gyda’r National Business yn y Community Race Equality Awards.

Cathryn Charnell-White yw Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar hunaniaeth Gymreig, merched a barddoniaeth, a llenyddiaeth y tywydd yng Nghymru’r Cyfnod Modern Cynnar. Mae Cathryn yn aelod o Gyngor, Cyngor Llyfrau Cymru yn ogystal â bod yn gyd-olygydd Clasuron Cymraeg Honno. Roedd Cathryn hefyd yn aelod o Banel Beirniadu Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019.

“Rwy’n edrych ymlaen at gael gwasanaethu Bwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru a chefnogi’r gwaith o wireddu amcanion y Cynllun Strategol. Fel rhiant a gweithiwr yn y sector addysg uwch, mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y modd y gall llenyddiaeth fod yn rym cadarnhaol a rhyddfreiniol ym mywydau plant a phobl ifanc.”

Cathryn Charnell-White

Mae modd gweld y manylion llawn am y Bwrdd Rheoli yma: llenyddiaethcymru.org/bwrdd-rheoli/