Dewislen
English
Cysylltu

The Reading Agency wedi ei ddewis ar gyfer Apêl Nadolig The Times 2019

Cyhoeddwyd Gwe 6 Rhag 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Llun: Dimitris Legakis/ Athena Pictures - Ysbyty Singleton, Abertawe

Mae The Reading Agency yn elusen sy’n defnyddio darllen i fynd i’r afael â rhai o heriau mawr symudedd cymdeithasol, iechyd a llesiant meddyliol ac unigedd. Bob blwyddyn mae’r sefydliad yn cyrraedd 1.4 miliwn o bobl dros y DU gyda chefnogaeth 13,817 o sefydliadau partner, gan sicrhau fod pawb yn darllen eu ffordd i fywyd gwell. Y Nadolig hwn, mae The Reading Agency wedi ei ddewis fel un o’r elunesau fydd yn cael eu cynnwys yn Apêl Nadolig The Times 2019.

 

Bydd yr Apêl Nadolig yn canolbwyntio ar waith yr elusen ar unigrwydd a darllen, gan roi sylw i’r rhaglen ysbrydoledig, Ffrindiau Darllen. Lansiwyd Ffrindiau Darllen, a ariannir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn 2017, ac mae’r cynllun yn mynd i’r afael ag unigrwydd trwy ddefnyddio darllen i ddechrau sgyrsiau a chreu cysylltiadau cymdeithasol i bobl. Mae’r cynllun yn defnyddio grym rhannu stori mewn llyfrgelloedd, carchardai, cartrefi gofal, canolfannau cymunedol a chaffis adfer.

 

Dywedodd Karen Napier, Prif Weithredwr The Reading Agency:

“Rydym wrth ein boddau fod ein cynllun am gael ei gynnwys yn Apêl Nadolig The Times. Dyma gyfle arbennig i roi sylw i’r effaith y gall darllen ei gael ar fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd cymdeithasol. Fel elusen, rydym wedi ymrwymo ein hunain i sicrhau fod gan bawb yr offer sydd eu hangen arnynt i ddarllen eu ffordd i fywyd gwell, ac mae ein rhaglen Ffrindiau Darllen yn brawff o’r effaith y gall darllen ei gael.”

Mae astudiaeth gan  The Co-op a’r British Red Cross wedi dangos fod dros 9 miliwn o bobl dros y DU yn unig drwy’r amser neu am ran helaeth o’r amser[1], ac mae’r Nadolig yn gyfnod pan mae hyn yn dod i’r amlwg. Y llynedd, fe gomisiynodd The Reading Agency Demos i gyflawni ymchwil annibynnol i effaith darllen ar rai o faterion mwyaf cymdeithas. Roedd yr adroddiad, A Society of Readers, yn rhagweld y bydd dros saith miliwn o bobl dros 60 oed yn byw ar eu pen eu hunain[2], ac y bydd bywydau bron i ddwy filiwn o bobl yn cael eu cwtogi oherwydd unigrwydd[3].

 

Mae Ffrindiau Darllen yng Nghymru wedi ei ddatblygu a’i redeg gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, a ymunodd â’r rhaglen yn 2017. Mae’r cynllun yn cael ei gyflawni gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Gwasanaethau Llyfrgell Conwy ymysg lleoliadau eraill.

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Mae darllen yn weithred greadigol yn ei hanfod, ac mae Ffrindiau Darllen yn rhoi’r cyfle i rai o’n hunigolion mwyaf ynysig rannu mwynhâd mewn darllen. Yma yn Llenyddiaeth Cymru, rydym yn credu y dylai pawb allu cymryd rhan yn y celfyddydau llenyddol, ond nid pawb sy’n cael yr un cyfle i wneud hynny. Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod, trwy’r bartneriaeth hon â The Reading Agency, yn gallu ymestyn y cyfle hwn i unigolion yng Nghymru, ac yn hynod falch fod The Times wedi dewis rhannu ei effaith a’i werth â’u darllenwyr y Nadolig hwn.”

Erbyn hyn mae gan Ffrindiau Darllen 45 prosiect dros y DU sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd drwy gydol y flwyddyn. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r cynllun wedi cyrraedd dros 1,500 o gyfranogwyr a 200 o wirfoddolwyr trwy 21 prosiect lleol. Mae data dadansoddiadol wedi darganfod y byddai 94% o gyfranogwyr Ffrindiau Darllen yn argymell y cynllun i eraill, a bod 90% o wirfoddolwyr yn awyddus i barhau â’r gwaith. Mae The Reading Agency yn gobeithio y bydd Apêl Nadolig The Times yn ysbrydoli darllenwyr i helpu’r elusen i barhau â’u gwaith hollbwysig sy’n mynd i’r afael â heriau mawr bywyd trwy rym anhygoel darllen.

 

[1]   Co-op and the British Red Cross (2016) Trapped in a bubble

[2]  Hilhorst, S, et al. (2018) A Society of Readers Demos

[3]  Hilhorst, S, et al. (2018) A Society of Readers Demos

 

[1]   Co-op and the British Red Cross (2016) Trapped in a bubble

[2]  Hilhorst, S, et al. (2018) A Society of Readers Demos

[3]  Hilhorst, S, et al. (2018) A Society of Readers Demos

Literature Wales