Dewislen
English
Cysylltu

Preswyliad Awduron Ifanc

Cyhoeddwyd Llu 2 Medi 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Rwy’n bwerus pan rwy’n canu neu’n action

Does gen i ddim pŵer dros weithredoedd pobl eraill tuag ataf fi

Buaswn i’n brwydro dros y rheini rwy’n eu caru a dros ryddid i bawb

Mae’r geiriau uchod wedi eu dyfynnu o ddarn o gerdd a grëwyd gan bobl ifanc o Ysgol Coedcae a weithiodd gyda’r bardd a’r perfformiwr clare e. potter a’r gweithiwr theatr, Llinos Jones mewn preswyliad tridiau o hyd ym Mharc Dinefwr ym mis Mawrth 2019.

Crëwyd y ffilm isod gan bartneriaid y prosiect, Cadw, er mwyn cadw cofnod o’r preswyliad a’r effaith a gafodd ar y bobl ifanc. Dangoswyd y ffilm yn y digwyddiad ‘Youth Voice’ yn y Senedd ar 2 Gorffennaf 2019.

 

 

Cynhaliwyd digwyddiad peilot y prosiect hwn yn Nhŷ Tredegar, o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 2015, lle bu artistiaid yn arwain gweithgareddau creadigol gyda phobl ifanc gan ddefnyddio lleoliadau treftadaeth fel ysgogiad. Yn 2016 datblygwyd y prosiect i gynnwys Cadw fel partneriaid, ac yn dilyn llwyddiant y gweithgareddau, fe’i ddatblygwyd ymhellach i gynnwys y Theatr Genedlaethol yn 2019.

Rhwng Mawrth 2018 a Mawrth 2019, cynhaliwyd preswyliadau yn Nhŷ Tredegar a Chastell y Waun (Ymddiriedolaeth Genedalethol) ac yng Ngwaith Haearn Blaenafon a Plas Mawr (Cadw), gyda phreswyliad ar-y-cyd yn Nhŷ a Chastell Dinefwr. Cafodd 64 o bobl ifanc y cyfle i weithio gyda’r awduron Sophie McKeand a Clare e. potter a’r gweithiwr theatr Llinos Jones fel rhan o’r preswyliadau hyn.

Gyda nifer cynyddol o bobl ifanc Cymru yn byw mewn tlodi, ac ystadegau iechyd meddwl yn peri gofid, mae’n braf gweld gweithgareddau llenyddol yn cael effaith bositif ar y cyfranogwyr, gan gynnwys: cynnydd yn ymddygiad cyfranogwyr ym myd addysg, a 82% o’r awduron ifanc yn teimlo cynnydd yn yr hyder y maent yn ei deimlo yng ngrym eu lleisiau.

Dywedodd rhai o’r bobl ifanc:

“Roedd fy llais yn swnio’n wahanol, bron, fel aderyn uchel yn yr awyr”

“Barddoniaeth yw darganfod goleuni yn y tywyllwch”

“Roeddwn i’n nerfus ar y dechrau oherwydd fy nyslecsia, ond roeddwn i wrth fy modd”

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.