Dewislen
English
Cysylltu

1    Ffioedd Awduron

Mae Llenyddiaeth Cymru mewn sefyllfa unigryw i allu gweld yr ystod o ffioedd awduron y cytunir arnynt ar hyn o bryd rhwng awduron a hyrwyddwyr gweithdai, darlleniadau a darlithoedd yng Nghymru. Gall y ffioedd hyn amrywio yn dibynnu ar brofiad yr awdur, p’un a oes angen gwaith paratoi arbennig ymlaen llaw, a ph’un a oes llawer o amser yn cael ei dreulio’n teithio i’r digwyddiad ac oddi yno. Gall y cyfraddau canlynol gynnig canllaw defnyddiol i drefnwyr pan fyddant yn trafod ffioedd ag awduron:

 • Awdur mewn ysgol am ddiwrnod: rhwng £170 a £270 am ddiwrnod llawn / rhwng £80 a £130 am hanner diwrnod
 • Darlleniad, darlith neu weithdy awr o hyd sydd wedi’i baratoi ymlaen llaw: rhwng £50 a £160
 • Darlleniad, darlith neu weithdy 1-3 awr o hyd lle mae angen gwaith paratoi arbennig neu waith dilynol: rhwng £70 a £270
 • Perfformiad unigol neu ymddangos fel prif “seren” mewn digwyddiad sy’n cynnwys sawl awdur: rhwng £60 a £220 yn dibynnu ar hyd y perfformiad/ymddangosiad, enw da’r awdur ac ati
 • Noson amrywiol yng nghwmni nifer o awduron: rhwng £25 a £125 yr un am berfformiadau 10-20 munud o hyd gan bob un

Dylid defnyddio’r rhain fel canllaw yn unig. Ni fydd Llenyddiaeth Cymru yn cyfrannu at dalu costau teithio nac unrhyw dreuliau eraill yr eir iddynt yn sgil cynllun ariannu Awduron ar Daith o dan unrhyw amgylchiadau. Ar gyfer digwyddiadau sy’n cynnwys mwy nag un awdur, gall Llenyddiaeth Cymru gyfrannu hyd at 50% o gyfanswm ffioedd yr holl awduron.

 

2.    Amddiffyn Plant

Mae Llenyddiaeth Cymru yn anelu at ddiogelu lles plant ac oedolion agored i niwed pan fyddant yn bresennol mewn digwyddiadau ym maes y celfyddydau llenyddol neu’n cymryd rhan ynddynt. Mae Llenyddiaeth Cymru yn ymrwymedig i arfer da sy’n amddiffyn plant ac oedolion agored i niwed rhag newid. Hefyd, bydd Llenyddiaeth Cymru yn rhoi canllawiau clir i’w bartneriaid a’i gleientiaid ar y camau gweithredu y dylent eu cymryd os bydd ganddynt unrhyw bryderon ynglŷn â diogelwch plant ac oedolion agored i niwed.

Mae gan Llenyddiaeth Cymru bolisi mewnol ar Amddiffyn Plant ac Oedolion Agored i Niwed sy’n cydymffurfio â’r gofynion a osodir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar ei gleientiaid ledled Cymru. Mae copïau o’r polisi hwn ar gael ar gais.

O ran cynlluniau ariannu Llenyddiaeth Cymru yn arbennig, rhaid i drefnwyr gofio, yn unol â thelerau cynlluniau Llenyddiaeth Cymru, fod y digwyddiad yn eiddo i’r sefydliad sy’n ei drefnu ac mai’r sefydliad hwnnw sy’n gyfrifol am sicrhau mai dim ond awduron priodol a ddewisir. Nid yw Llenyddiaeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am addasrwydd awduron unigol ac nid yw’n trefnu i wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) gael eu cynnal ar gyfer awduron y bydd sefydliadau’n gweithio gyda nhw fel rhan o gynllun ariannu Awduron ar Daith. Ni ddylai awduron gwadd byth gael eu gadael ar eu pen eu hunain heb oedolyn arall o’r sefydliad pan fyddant yn gweithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed. NID athrawon yw’r awduron, ac mae’n rhaid i un athro o leiaf aros gyda’r awdur bob amser.

 

3.   Sut i wella safon eich cais

Nod cynllun ariannu Awduron ar Daith yw cefnogi digwyddiadau llenyddol o safon uchel na fyddent o bosibl yn digwydd fel arall. Mae’r galw am gyllid bob amser yn fwy na’r cyllid sydd ar gael, sy’n golygu na fydd pob cais yn llwyddiannus, hyd yn oed os byddant yn gymwys. Er mwyn sicrhau bod eich cais yn sefyll allan, cofiwch y meini prawf asesu canlynol:

 1. A yw’r digwyddiad yn arloesol, yn ddiddorol ac o safon uchel?
 2. A yw’r digwyddiad yn newydd i’r awdur? Os nad yw, a oes datblygiad/dilyniant, neu a yw’r sefydliad yn defnyddio awdur nad yw wedi cydweithio ag ef o’r blaen?
 3. A yw’r awdur a ddewiswyd yn addas ar gyfer y gweithgaredd arfaethedig?
 4. A yw’r digwyddiad yn addas ac yn briodol ar gyfer y gynulleidfa darged arfaethedig?
 5. A yw’r digwyddiad yn cael ei gynnal mewn rhanbarth lle y ceir prinder digwyddiadau llenyddol ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd (am ragor o wybodaeth cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru)?
 6. A oes gan yr awdur a ddewiswyd brofiad cadarn o berfformio mewn digwyddiadau neu allu amlwg i gyflawni’r math hwn o weithgaredd?
 7. A fydd gwaith dilynol yn cael ei wneud ar ôl y digwyddiad ac, yn achos digwyddiadau sydd ar agor i’r cyhoedd, a fydd y trefnydd yn ei ddogfennu (e.e. ffilmio ar gyfer YouTube neu ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, blog neu’r wasg neu orsaf radio leol ac ati)?
 8. Ar gyfer digwyddiadau sydd ar agor i’r cyhoedd, a yw’r trefnydd yn defnyddio dulliau marchnata priodol neu’n annog cynulleidfaoedd newydd i fod yn bresennol, yn hytrach nag aelodau presennol yn unig?
 9. Ar gyfer digwyddiadau sydd ar agor i’r cyhoedd, a yw’r digwyddiad yn debygol o ddenu llawer o bobl i fod yn bresennol neu gymryd rhan?

Os ystyrir nad yw cais yn bodloni o leiaf chwech o’r meini prawf hyn, mae’n annhebygol o fod yn llwyddiannus.

 

Nesaf: Cyflwynwch eich cais

 

Nôl i Nawdd ar gyfer Digwyddiadau