Dewislen
English
Cysylltu

Cynllun ariannu Awduron ar Daith Llenyddiaeth Cymru yw’r cynllun ariannu hynaf a’r mwyaf unigryw yn y DU ar gyfer digwyddiadau llenyddol. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol gwerth hyd at 50% o ffioedd awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol priodol yn unig. Nid yw costau eraill (treuliau teithio, cynhyrchu, llogi lleoliadau, marchnata ac ati) yn gymwys i gael eu hystyried. Rhaid i’r digwyddiadau ymwneud ag ysgrifennu creadigol neu ddefnyddio iaith a llenyddiaeth mewn modd creadigol, neu hyrwyddo, gwerthfawrogi neu ddatblygu’r arfer hwnnw, er enghraifft gweithdai, darlithoedd, darlleniadau neu gynadleddau.

Darllenwch drwy’r adran Nawdd ar gyfer Digwyddiadau yn ofalus cyn gwneud cais.

 

1.    Dewis awdur a thema / math o ddigwyddiad 

Rhaid i’r awdur(on) a ddewisir feddu ar brofiad llenyddol amlwg a bod yn ddewis priodol ar gyfer y digwyddiad(au) arfaethedig. Os nad yw’r awdur(on) a ddewisir yn adnabyddus i Llenyddiaeth Cymru, rhaid i drefnydd y digwyddiad gyflwyno digon o wybodaeth am yr awdur (fel CV, geirdaon, samplau o ddeunydd wedi’i gyhoeddi) ar gais. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ystyried ceisiadau ar gyfer unrhyw awdur sydd â’r cymwysterau priodol. Gall staff Llenyddiaeth Cymru gynnig cyngor a chymorth gyda dewis awdur(on) ar gyfer digwyddiadau penodol.

 

2.    Trefnu gyda’r awdur

Rhowch gadarnhad i’r awdur o ran dyddiad a lleoliad eich digwyddiad.

 

3.    Cymhwysedd

Sicrhewch fod eich digwyddiad (a’ch sefydliad) yn gymwys i gael cyllid Awduron ar Daith (edrychwch ar ein telerau ac amodau/meini prawf cymhwyso). Os ydych yn trefnu rhaglen neu brosiect sy’n para dros gyfnod hwy, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru drwy ffonio 01766 522 811 i drafod eich cais.

 

4.    Gwneud cais am gyllid

Rhaid i geisiadau gael eu gwneud gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein neu’r fersiwn PDF o’r ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho a’i chyflwyno drwy’r post neu e-bost. Mae angen i bob cais gyrraedd Llenyddiaeth Cymru erbyn y dyddiad cau priodol ar gyfer eich digwyddiad, fel y nodir yn y tabl isod. Ni roddir cyllid ar gyfer ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. Os byddwch yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar y ffurflen gais yn electronig, gallwch gysylltu â ni i ofyn i ni anfon copi wedi’i argraffu atoch drwy’r post.

Pwysig: Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig cyllid ar gyfer digwyddiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal, o dan unrhyw amgylchiadau.

 

Amserlen y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i noddi digwyddiadau 2020/21

Nid oes nawdd Awduron ar Daith ar gael ar hyn o bryd

Os oes gennych gyllid sydd eisoes wedi ei ddyfarnu, ond fod Covid-19 wedi effeithio ar eich dyddiadau, cysylltwch am sgwrs: awduronardaith@llenyddiaethcymru.org

*Nodwch os gwelwch yn dda:

  • Ysgolion a digwyddiadau ar gyfer Plant A Phobl Ifanc – Gellir gwneud cais am nawdd tuag at ddigwyddiadau ar gyfer plant a phobl ifanc o leiaf 30 diwrnod cyn y digwyddiad. Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar ôl y dyddiad cau nesaf yn dilyn derbyn eich cais.
  • Yn dilyn galwad uchel am nawdd Awduron ar Daith, byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan sefydliadau sydd heb dderbyn nawdd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19
5.    Ymateb

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ymateb i’ch cais o fewn naw diwrnod gwaith i’r dyddiad cau sy’n berthnasol i’ch cais. Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn yr amser hwn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod wedi cael eich cais. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cais yn ein cyrraedd mewn pryd – ni ellir dal Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn llwyddo i’n cyrraedd.

 

6.    Cynigion

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon cadarnhad o’n cynnig drwy’r post neu e-bost o fewn naw diwrnod gwaith i’r dyddiad cau. Os na allwn gynnig cymorth, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost yn y lle cyntaf, felly sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost a nodir gennych yn gywir a’ch bod yn edrych ar eich mewnflwch yn rheolaidd.

 

7.    Cydnabod cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, rhaid i chi roi cydnabyddiaeth i gymorth Llenyddiaeth Cymru yn yr holl ddeunydd cyhoeddusrwydd cyn eich digwyddiad, yn ogystal â gwneud hynny’n bersonol yn y digwyddiad. Darllenwch y Telerau ac Amodau i gael manylion am sut i gydnabod cyllid yn gywir.

 

8.    Talu’r Awduron

Mae talu’r awduron yn llawn ar ddiwrnod y digwyddiad yn un o amodau craidd ein cynigion ariannu. Gall methu â gwneud hynny beryglu llwyddiant ceisiadau yn y dyfodol.

 

9.    Hawlio Cyllid

Rhaid i chi hawlio eich cyllid Awduron ar Daith o fewn dau fis i’ch digwyddiad, drwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad a anfonwyd atoch ynghyd â’ch cynnig. Caiff y cyllid ei dalu’n uniongyrchol i drefnydd y digwyddiad ar ôl i ni gael y ffurflen hon. Ceidw Llenyddiaeth Cymru yr hawl i dynnu’r cynnig yn ôl os nad yw wedi’i hawlio o fewn dau fis i’r digwyddiad. Y trefnydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad yn ein cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn.

 

Nesaf: Telerau ac Amodau a Meini Prawf

 

Nôl i Nawdd ar gyfer Digwyddiadau