Dewislen
English
Cysylltu

Tŷ Newydd yw canolfan ysgrifennu greadigol Llenyddiaeth Cymru, ac mae’n ganolfan sy’n arbenigo mewn trefnu cyrsiau preswyl ac undydd mewn sawl math o genre gwahanol yn cynnwys:

  • Barddoniaeth
  • Rhyddiaith
  • Ffeithiol greadigol, yn cynnwys cofiannau ac ysgrifennu taith
  • Chwedleua
  • Ysgrifennu er iechyd a lles, yn cynnwys ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar
  • Sgriptio
  • Ysgrifennu ar gyfer perfformio
  • Rhyddiaith fer
  • Ysgrifennu i blant a phobl ifainc
  • Cyfuno ysgrifennu â ffurfiau celfyddydol a diddordebau eraill, e.e. peintio, coginio, cerdded, ffotograffiaeth, darlunio ayyb.
Mae Rhaglen Gyrsiau 2018 wedi ei chyhoeddi. Cliciwch yma i weld yr amrywiaeth sydd ar gael ac i archebu eich lle.

Ein bwriad yw darparu cyrsiau safonol a fforddiadwy i ddatblygu awduron o bob oed, cefndir a gallu. Rydym yn cynnig cyrsiau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, i gefnogi unigolion ar bob cam o’u taith ysgrifennu.

Mae rhaglen gyrsiau Tŷ Newydd yn darparu dilyniant o gyrsiau yn flynyddol i annog cynnydd a datblygiad drwy gynnig cyrsiau i annog dechreuwyr llwyr; cyrsiau ar lefel canolradd i rai â pheth profiad; a dosbarthiadau meistr i awduron profiadol. Rydym hefyd yn cynnal encilion heb diwtoriaid i roi cyfle i awduron dreulio amser yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd i weithio ar eu hysgrifennu mewn heddwch.

Yn ogystal â’n rhaglen gyrsiau agored, rydym hefyd yn cynnal cyrsiau ysgrifennu creadigol wedi eu teilwra i ysgolion a phrifysgolion i feithrin diddordeb plant ac ieuenctid mewn llenyddiaeth o oedran ifanc.

“Erbyn y diwedd, gallwn weld fod fy ysgrifennu wedi gwella, a fe wnaeth hynny fy ysbrydoli i barhau i ysgrifennu a meddwl yn greadigol yn fy amser rhydd.

Roedd yn wych, doedd byth yn teimlo fel gwaith caled, dim byd fel gwersi ysgol ond yn hytrach yn fwy o ofod creadigol lle’r oedd modd i ni daflu syniadau i’n gilydd a derbyn adborth.”

– Disgybl o Ysgol Tonbridge, Caint

Caiff tiwtoriaid eu dewis yn ofalus i gynnig yr arweiniad a’r cyngor gorau i awduron i’w helpu i gyrraedd eu potensial yn llawn. Caiff cyrsiau eu dysgu drwy weithdai grŵp, mentora un-i-un a darlleniadau gan diwtoriaid a darllenwyr gwadd. Mae staff Llenyddiaeth Cymru bob amser yn hapus i gynghori ar ba mor addas yw’n cyrsiau ar gyfer awduron unigol.

I weld ein rhaglen o gyrsiau agored ac i archebu lle, ewch i ymweld â gwefan Tŷ Newydd.

Nôl i Ar gyfer Awduron