Dewislen
English
Cysylltu

Mentoriaid

13 Mentor wedi eu paru gydag awduron rhaglen Cynrychioli Cymru: Datblygu Awduron o Liw.

Y Mentoriaid, sydd ymysg rhai o’r awduron mwyaf cyffrous ac uchel eu parch yn y byd llenyddol, yw Ishmahil Blagrove, Malika Booker, Zoë Brigley, Eric Ngalle Charles, Salma el Wardany, Inua Ellams, Mona Eltahawy, Jasleen Kaur, Daniel Morden, Abi Morgan, Alastair Reynolds, Manon Steffan Ros, a Michael Rosen.

Mae’r Mentoriaid yn adlewyrchu rhai o awduron mwyaf cyffrous a llwyddiannus y sin llenyddol, ac mae pob un yn cynnig cyfoeth o wobrau, genres, a phrofiadau amrywiol. O enillydd gwobr driphlyg yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn, i sgriptiwr ac enillydd BAFTA, yn ogystal ag un o hoff awduron plant gwledydd Prydain, bydd cyfraniad y Mentoriaid yn sicr o gael effaith uniongyrchol ar ddatblygiad a phrosiectau’r awduron, a thrwy hyn, ar ddiwylliant ein llenyddiaeth yn ehangach.

Cafodd pob un o’r Mentoriaid eu dethol trwy ymgynghori gyda’r awduron sydd yn rhan o’r rhaglen. Dros gyfnod o flwyddyn, bydd y Mentoriaid yn rhannu eu harbenigedd â’r awduron, ac yn helpu i ddatblygu’r grefft ysgrifennu ymhellach, yn ogystal â rhannu profiadau personol o’u teithiau llenyddol eu hunain.

Bydd pob pâr yn cyfarfod sawl gwaith yn ystod y flwyddyn, gyda sesiynau yn adlewyrchu ystod o destunau a themâu gwahanol, o olygu gwaith creadigol i archwilio cyfleoedd proffesiynol. Mae’r sesiynau wedi cael eu teilwra i fod mor unigryw ag sydd yn bosib, gyda phob partneriaeth yn gweithio tuag at gyrraedd amcanion personol yr awduron eu hunain. Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am awduron y rhaglen, a’u hamcanion, yma.

Ishmahil Blagrove
Yn mentora: Carl Connikie
Mwy
Malika Booker
Yn mentora: Marvin Thompson
Mwy
Zoë Brigley
Yn mentora: Taz Rahman
Mwy
Eric Ngalle Charles
Yn mentora: Phil Okwedy
Mwy
Salma el Wardany
Yn mentora: Jaffrin Khan
Mwy
Inua Ellams
Yn mentora: Hanan Issa
Mwy
Mona Eltahawy
Yn mentora: Durre Shahwar 
Mwy
Jasleen Kaur
Yn mentora: Um Mohamed
Mwy
Daniel Morden
Yn mentora: Phil Okwedy
Mwy
Abi Morgan
Yn mentora: Emily Burnett
Mwy
Alastair Reynolds
Yn mentora: Daniel Howell
Mwy
Manon Steffan Ros
Yn mentora: Nia Morais
Mwy
Michael Rosen
Yn mentora: Shara Atashi 
Mwy
Ishmahil Blagrove
Yn mentora: Carl Connikie

Mae Ishmahil Blagrove yn awdur ac yn gyfarwyddwr ffilm, ac mae’n gweithio i Rice N Peas, sefydliad sy’n gweithio tuag at gyfiawnder cymdeithasol. Ef yw awdur Carnival — A Photographic and Testimonial History of the Notting Hill Carnival (Rice N Peas, 2014). Gydag yntau’n arfer ymochri ag athroniaeth “black power” y mae nawr wedi ymdopi safbwynt fwy rhyngwladol sy’n hyrwyddo undeb o fewn grwpiau a chymunedau amrywiol.

"Mae mentora yn darparu cefnogaeth cam-wrth-gam ar gyfer awduron newydd ac yn eu helpu i fagu hyder."

Cau
Malika Booker
Yn mentora: Marvin Thompson

Mae Malika Booker yn awdur rhyngwladol, ac mae ei gwaith wedi ei drwytho mewn methodoleg ymchwil anthropolegol ac wedi ei wreiddio yn y grefft o adrodd straeon. Mae ei gwaith ysgrifennu yn pontio barddoniaeth, theatr, monologau, gosodwaith ac addysg. Mae’r cleientiaid a’r sefydliadau y mae wedi gweithio â nhw yn cynnwys Arts Council England, BBC, Y Cyngor Prydeinig, Wellcome Trust, National Theatre, Royal Shakespeare Company, Arvon, a Hampton Court Palace.

Cau
Zoë Brigley
Yn mentora: Taz Rahman

Mae Zoë Brigley yn awdur Cymreig-Americanaidd ac mae’n gweithio ar hyn o bryd fel Darlithydd Cynorthwyol yn yr Ohio State University. Mae yn awdur â gwobrau dan ei belt, derbyniodd Eric Gregory Award am y beirdd gorau dan 30, a cyrhaeddodd restr fer Gwobr Dylan Thomas. Mae tri o’i chasgliadau wedi eu hargymell gan y Poetry Book Society: The Secret (2007), Conquest (2012), a Hand & Skull (2019) oll wedi eu cyhoeddi gan Bloodaxe. Cyhoeddodd hefyd gasgliad o ysgrifau o’r enw Notes from a Swing State (2019), a llyfr bach o farddoniaeth, Aubade After A French Movie (Broken Sleep 2020). Mae ganddi hefyd gyfrol ffeithiol-greadigol ar ei ffordd gyda Broken Sleep: Otherworlds: Writing on Nature and Magic ynghyd â llyfr bach arall o farddoniaeth: Into Eros gyda Verve Publishing.

"Mae'n ffaith nad yw pawb yn cael eu trin yr un fath, a does dim mynediad gan bawb at yr un adnoddau a chyngor. Mae mor bwysig sicrhau nid yn unig cyfartaledd, ond gwell tegwch hefyd, gan rhoi help llaw i'r rheiny sydd angen cymorth i adnabod eu lleisiau ac i ddatblygu eu potensial."

Cau
Eric Ngalle Charles
Yn mentora: Phil Okwedy

Mae Eric Ngalle Charles yn awdur, bardd a dramodydd o Gamerŵn sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru. Fe’i ddewiswyd gan Jackie Kay ar restr o ddeg awdur o liw nodedig o Brydain, ac yn 2017/18 derbyniodd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor y Celfyddydau am ei waith sydd yn cynnwys themâu am ymfudo, trawma ag atgofion. Yn ei fywgraffiad, I, Eric Ngalle: One Man's Journey Crossing Continents from Africa to Europe (Parthian Books, 2019), mae Eric yn adrodd hanes ei daith i Ewrop, lle treuliodd sawl blwyddyn yn chwilio am loches. Mae’n un o Gyfarwyddwyr Llenyddiaeth Cymru, ac mae’n rhan o Grŵp Ymgynghorol Canolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth. Bydd yn cychwyn ar ddoethuriaeth yn King’s College, Llundain yn Hydref 2021.

"Mae Mentora yn fuddsoddiad, sy'n sicrhau fod y straeon ry'n ni'n eu rhannu, a'r llyfrau ry'n ni'n eu darllen, yn adlewyrchu'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi."

Cau
Salma el Wardany
Yn mentora: Jaffrin Khan

Mae’r awdur, bardd, siaradwr cyhoeddus a’r cyflwynydd BBC Radio, Salma El-Wardany, yn aml yn perfformio yn rhyngwladol. Mae wedi cynnal dau TEDx Talk, wedi gweithio gyda Phrifysgol Caeredin ar brosiect Dangerous Woman, ac mae hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth â’r British Library a’r Wellcome Collection. Daw o gefndir Eifftaidd, Gwyddelig, a Desi, ac mae’n gweithio yn aml gyda brandiau rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth drwy farddoniaeth a sgwrs. Mae’n rhan o’r llyfr poblogaidd It’s Not About the Burqa (Picador, 2020) sydd wedi ennill sawl gwobr, a bydd yn cyhoeddi ei nofel gyntaf yn 2022 gyda Trapeze.

"Mae'r rhaglen yn trosglwyddo gwybodaeth nad yw ar gael ar google neu ar flogiau, ond yn hytrach yn wybodaeth sy'n dod o fod wedi byw profiadau penodol gan awduron sydd wedi gweithio i hawlio eu lle yn y diwydiant cyhoeddi a sydd â'r modd o basio'r manylion bach hollbwysig rheiny ymlaen i eraill."

Cau
Inua Ellams
Yn mentora: Hanan Issa

Wedi ei eni yn Nigeria, mae Inua Ellams yn fardd, yn ddramodydd, perfformiwr, artist graffeg ac yn ddylunydd. Cymrodd ran yn y rhaglen ddatblygu awduron, Complete Works, ac mae yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol lle bydd yn archwilio themâu sy’n canfod eu hunain yn aml yn ei waith – hunaniaeth, dadleoliad, a thynged – mewn modd hygyrch all gael ei fwynhau gan gyfranogwyr o bob oedran a chefndir. Mae ei wobrau yn cynnwys: Edinburgh Fringe First Award 2009, The Liberty Human Rights Award, The Live Canon International Poetry Prize, The Kent & Sussex Poetry Competition, Magma Poetry Competition, Winchester Poetry Prize, A Black British Theatre Award a The Hay Festival Medal for Poetry. Cyhoeddodd chwe cyfrol farddoniaeth a derbyniodd gomisiynau gan The Royal Shakespeare Company, National Theatre, Tate Modern, Louis Vuitton, BBC Radio & Television.

"Gall y rhaglen hon adeiladu patrymau newydd o weithio a ffyrdd o feddwl, gan ehangu ar, ac ail-ddychmygu, sut beth ydyw hi i ysgrifennu a pherthyn i gymuned."

Cau
Mona Eltahawy
Yn mentora: Durre Shahwar 

Mae Mona Eltahawy yn awdur ffeministaidd, yn sylwebydd, ac yn amharwr ar batriarchaeth. Roedd ei llyfr cyntaf, Headscarves and Hymens: Why the Middle East Needs a Sexual Revolution (Farrar, Straus and Giroux, 2105) yn targedu patriarchaeth yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, ac aeth â’i hail lyfr The Seven Necessary Sins For Women and Girls (Tramp Press, 2019) a’r tarfu dros y byd. Mae ei sylwebaeth wedi ymddangos yn y cyfryngau dros y byd, ac mae hi’n brif olygydd ac yn ysgrifennu ar gyfer feministgiant.com.

"Un o'r heriau mwyaf fel awdur o liw ydi dy fod di weithiau'n teimlo fel yr unig un, gyda dim ond llond llaw o enghreifftiau o sut i lwyddo mewn diwydiant cyhoeddi gwyn. Gall y cynllun mentora hwn helpu'r awduron drwy eu paru gydag awduron sydd gam ar y blaen ar eu gyrfa fel awdur, er mwyn cynnig cyngor a chefnogaeth."

Cau
Jasleen Kaur
Yn mentora: Um Mohamed

Artist o’r Alban yw Jasleen Kaur sydd ar hyn o bryd yn byw yn Llundain. Mae ei gwaith yn archwilio natur hyblyg a hydrin diwylliant, a’r haenau o hanes cymdeithasol sydd i’w ganfod o fewn y pethau materol a haniaethol sydd o’n cwmpas. Mae ei chrefft yn archwilio hunaniaeth diaspora a hierarchaeth hanes, yn hanes trefedigaethol ac yn hanes personol. Mae hi yn gweithio drwy gyfrwng cerfluniau, fideo ag ysgrif. Ymysg ei chomisiynau diweddar a rhai ar y gweill y mae’r rhai gan y Wellcome Collection, UP Projects, Glasgow Women’s Library, Market Gallery, BALTIC Centre for Contemporary Art, Eastside Projects a Hollybush Gardens. Mae ei gwaith yn rhan o gasgliad sefydlog Touchstones Rochdale, Royal College of Art, a Crafts Council.

"Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyder, gwybodaeth, cyfeillgarwch, ac yn cynorthwyo'r awduron i fynd i'r afael â chomisiynau, prosiectau a'u crefft."

Cau
Daniel Morden
Yn mentora: Phil Okwedy

Mae Daniel Morden yn un o brif adroddwyr straeon gwledydd Prydain. Bu’n gwneud bywoliaeth o adrodd straeon am dros ddeng mlynedd ar hugain; o balasau i garchardai; o feithrinfeydd i brifysgolion; ac o Awstralia i’r Arctig. Mae ei drysorfa o straeon yn amrywio o jôcs gwael i chwedlau dirdynnol am gariad a cholled. Yn 2017, fe’i wobrwywyd â medal Gŵyl y Gelli am adrodd straeon. Mae hefyd wedi ennill sawl gwobr, yn cynnwys Gwobr Tir na-N Og yn 2007 am ei gyfrol Dark Tales from the Woods (Pont Books). Yn 2020 fe ddyfarnwyd iddo Grant Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu straeon i gynorthwyo eraill i ymateb i heriau pandemig y Coronafeirws.

“Gobeithiaf y bydd y rhaglen hon yn ehangu’r amrediad o leisiau i’w clywed yn niwylliant Cymru.”

Cau
Abi Morgan
Yn mentora: Emily Burnett

Dramodydd a sgriptiwr ffilmiau yw Abi Morgan. Ymysg ei dramâu y mae Skinned, Sleeping Around, Splendour (Paines Plough); Tiny Dynaminte (Traverse); Tender (Hampstead Theatre); Fugee (National Theatre), 27 (National Theatre of Scotland), Love Song (Frantic Assembly) a The Mistress Contract (Royal Court Theatre). Mae ei gwaith teledu yn cynnwys My Fragile Heart, Murder, Sex Traffic, Tsunami - The Aftermath, White Girl, Royal Wedding, Birdsong, The Hour, River a The Split. Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio ar drydedd cyfres, sef y gyfres olaf, o The Split i’r BBC. Mae ei gwaith sgriptio ffilmiau yn cynnwys Brick Lane, Iron Lady, Shame, The Invisible Woman a Suffragette. Mae ganddi sawl ffilm mewn datblygiad ar hyn o bryd. Mae Abi wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys BAFTA ac Emmy am ei gwaith ffilm a theledu.

“Rwy’n hynod falch o fod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn sy’n adlewyrchu treftadaeth llenyddol anhygoel Cymru. Am gyfle hyfryd i gysylltu gyda’n gwreiddiau Cymreig a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o leisiau Cymru. Maent yn fy ysbrydoli cyn gymaint â rwy’n eu hysbrydoli nhw.”

Cau
Alastair Reynolds
Yn mentora: Daniel Howell

Ganwyd Alastair Reynolds yn y Bari yn 1966, ond treuliodd ei lencyndod yng Nghernyw cyn dychwelyd i Gymru. Cychwynnodd ysgrifennu yn ifanc iawn (wedi ei ysbrydoli gan drip gyda’i dad i’r sinema i weld Goldfinger) ond penderfynodd ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth, gan weithio yn y byd astroleg ag astroffiseg, gyrfa aeth ag ef i’r Iseldiroedd am bron i ugain mlynedd. Dychwelodd ef a’i wraig i Gymru yn 2008. Mae wedi ysgrifennu ugain nofel ac oddeutu cant o straeon byrion, ac mae ei ryddiaith wedi ei addasu i’r llwyfan a’r sgrîn. Cyrhaeddodd ei nofel wyddonias Terminal World (Gollancz) restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2011.

"Er mwyn i Sci-Fi barhau i fod yn berthnasol, mae angen iddo groesawu lleisiau sy'n cael eu tangynrychioli. Mae'r broses yma yn digwydd ym mhob rhan o'r byd a does dim rheswm pam na all Cymru chwarae ei rhan yn y don newydd gyffrous hon, gydag awduron talentog fel Daniel Howell yn dod i'r amlwg."

Cau
Manon Steffan Ros
Yn mentora: Nia Morais

Nofelydd, dramodydd, awdur gemau a sgriptiwr yw Manon Steffan Ros. Ysgrifennodd dros ugain o lyfrau plant, a thair nofel i oedolion. Enillodd y Fedal Ddrama ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol (2004 a 2005), a’r Fedal Ryddiaith yn 2018 am Llyfr Glas Nebo (Y Lolfa) a aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2019. Addaswyd Llyfr Glas Nebo yn gynhyrchiad llwyfan gan deithio Cymru yn 2020; ac yn haf 2021, cyhoeddwyd fod y nofel boblogaidd am gael ei chyfieithu i’r Saesneg a’i chyhoeddi dan y teitl The Blue Book of Nebo gan Firefly Press. Mae Manon yn sgriptio i Pobol y Cwm, ac yn cyfrannu ysgrif wythnosol i gylchgrawn Golwg.

Cau
Michael Rosen
Yn mentora: Shara Atashi 

Mae Michael Rosen yn un o hoff awduron cynulleidfaoedd gwledydd Prydain, ac mae’n ysgrifennu ac yn perfformio straeon a barddoniaeth i blant ag oedolion. Ef oedd y Children’s Laureate rhwng 2007-2009. Mae wedi cyhoeddi dros 200 llyfr i blant ac oedolion, ac maent yn pontio sawl genre. Mae’n ysgrifennu yn aml i The Guardian ynglyn ag addysg, ac mae ganddo golofn reolaidd yn y New Humanist. Cafodd ei gomisiynu i greu gwaith i nifer o sefydliadau mawr gan gynnwys y British Museum a neuadd gyngerdd Snape Maltings, ynghyd â gwaith ar y cyd â’r London Sinfonia, The Bach Choir, The Barbican Centre, the Wellcome Collection, a’r Tate Modern. Mae wedi derbyn sawl wobr anrhydeddus yn cynnwys Gwobr Eleanor Farjeon am ei gyfraniad eithriadol i lenyddiaeth plant.

"Rwyf wrth fy modd gyda’r prosiect hwn. Rwy'n teimlo y bod dyletswydd arnaf i rannu fy awgrymiadau, ystyriaethau a syniadau, a all helpu awduron sy’n chwilio am gyngor.”

Cau