Dewislen
English
Cysylltwch

Cronfa Ysbrydoli Cymunedau

Mae llenyddiaeth yn ein cysylltu ni â’n gilydd mewn cyfnod o ymraniad cynyddol ac ansicrwydd byd-eang. Mae’r straeon rydyn ni’n eu darllen, eu clywed a’u hadrodd wrth ein gilydd yn ein helpu i archwilio cymhlethdodau ein bywydau a gwneud synnwyr o’r byd. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen grym llenyddiaeth arnon ni yn ein bywydau. 

Cynllun ariannu unigryw ar gyfer digwyddiadau llenyddiaeth yw Cronfa Ysbrydoli Cymunedau Llenyddiaeth Cymru. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol o hyd at 50% o’r ffioedd a’r treuliau sy’n cael eu talu i awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol, gan gynnwys sgyrsiau, darlithoedd, gweithdai ysgrifennu creadigol a mwy.  Gall y digwyddiadau hyn gael eu cynnal yn unrhyw le yng Nghymru; mewn neuaddau pentref, mewn llyfrgelloedd, mewn tafarndai, mewn ysgolion, mewn clybiau ieuenctid – a hefyd ar lwyfannau rhithwir ar gyfer grwpiau sy’n cwrdd arlein.  

Mae Llenyddiaeth Cymru am alluogi mwy o bobl yng Nghymru i ddarganfod y pleser o gymryd rhan weithredol mewn llenyddiaeth. Rydyn ni’n credu bod gan lenyddiaeth, yn ei holl amrywiaeth, y grym i gysylltu cymunedau â’i gilydd, a rhoi cysur, ysbrydoliaeth a gobaith i’r rhai sydd ei angen fwyaf. 

Cefnogir y Gronfa Ysbrydoli Cymunedau gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn 2022-23, dosbarthon ni £22,190 gyda lefel gymorth gyfartalog o £183 y cais. Drwy’r Gronfa Ysbrydoli Cymunedau, rydyn ni’n gweithio gydag unigolion a chymunedau ledled Cymru, gan gynnwys awduron, darllenwyr creadigol, cynulleidfaoedd, a chyfranogwyr; ysgolion, plant a phobl ifanc; cymunedau a grwpiau llawr gwlad.  

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer y Gronfa Ysbrydoli Cymunedau yn syml ac yn gyflym. Dyma enghreifftiau o ddigwyddiadau sy’n gymwys ar gyfer nawdd: 

  • Ymweliadau untro, neu gyfres o ymweliadau, gan awduron ag ysgolion, llyfrgelloedd, tafarndai, clybiau, cymdeithasau, canolfannau cymunedol a lleoliadau eraill ledled Cymru, i ysbrydoli cynulleidfaoedd drwy ddarlleniadau, gweithdai ysgrifennu creadigol a sgyrsiau.  
  • Rhaglenni mewn lleoliadau neu wyliau sy’n arloesol, yn newydd ac yn gyffrous. Gall hyn gynnwys rhaglenni o ddigwyddiadau llenyddol mewn gwyliau bach neu deithiau llenyddol. 
  • Darpariaeth lenyddol mewn lleoliadau cymunedol neu leoliadau iechyd er mwyn gwella iechyd a llesiant y cyfranogwyr. 

Noder os gwelwch yn dda mai dim ond i sefydliadau y gellir gwneud cynigion ariannu; ni all unigolion wneud cais. 

Darllenwch drwy’r adrannau yma o’r wefan yn fanwl cym ymgeisio: Sut i ymgeisio; Cyngor i Drefnyddion Digwyddiadau, a Cymhwystra.

Rhaid cyflwyno ceisiadau ysgrifenedig gan ddefnyddio’r ffurflenni cais newydd. Ceir dwy ffurflen gais:  

  • Ffurflen ar gyfer digwyddiadau i oedolion a’r cyhoedd yn gyffredinol 
  • Ffurflen ar gyfer digwyddiadau sydd wedi eu hanelu’n benodol at blant a phobl ifanc 

Mae’r ffurflenni cais yn yr adran Ymgeisiwch Nawr ar y wefan.