Dewislen
English
Cysylltwch

Cronfa Ysbrydoli Cymunedau

Mae llenyddiaeth yn ein cysylltu ni â’n gilydd mewn cyfnod o ymraniad cynyddol ac ansicrwydd byd-eang. Mae’r straeon rydyn ni’n eu darllen, eu clywed a’u hadrodd wrth ein gilydd yn ein helpu i archwilio cymhlethdodau ein bywydau a gwneud synnwyr o’r byd. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen grym llenyddiaeth arnon ni yn ein bywydau.  

Mae Cronfa Ysbrydoli CymunedauLlenyddiaeth Cymru yn noddi digwyddiadau llenyddol. Maer cynllun yn cynnig cymorth ariannol ohyd at 75%or ffioedd ar costau teithio syn cael eu talu i awduron ar gyfer digwyddiadau llenyddol, gan gynnwys sgyrsiau, darlithoedd, gweithdai ysgrifennu creadigol a mwy. Gall y digwyddiadau hyn gael eu cynnal yn unrhyw le yng Nghymru; mewn neuaddau pentref, mewn llyfrgelloedd, mewn tafarndai, mewn ysgolion, mewn clybiau ieuenctid a hefyd ar lwyfannau rhithwir ar gyfer grwpiau syn cwrdd arlein.     

Cefnogir y Gronfa Ysbrydoli Cymunedau gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn 2023-24, dosbarthon ni£28,593 gyda lefel gymorth gyfartalog o£186 y cais. 

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer y Gronfa Ysbrydoli Cymunedau yn syml ac yn gyflym. Dyma enghreifftiau o ddigwyddiadau sy’n gymwys ar gyfer nawdd:  

  • Ymweliadau untro, neu gyfres o ymweliadau, gan awduron ag ysgolion, llyfrgelloedd, tafarndai, clybiau, cymdeithasau, canolfannau cymunedol a lleoliadau eraill ledled Cymru, i ysbrydoli cynulleidfaoedd drwy ddarlleniadau, gweithdai ysgrifennu creadigol a sgyrsiau. 
  • Rhaglenni mewn lleoliadau neu wyliau sy’n arloesol, yn newydd ac yn gyffrous. Gall hyn gynnwys rhaglenni o ddigwyddiadau llenyddol mewn gwyliau bach neu deithiau llenyddol.  
  • Darpariaeth lenyddol mewn lleoliadau cymunedol neu leoliadau iechyd er mwyn gwella iechyd a llesiant y cyfranogwyr.  

Noder os gwelwch yn dda mai dim ond i sefydliadau y gellir gwneud cynigion ariannu; ni all unigolion wneud cais.  

Darllenwch drwy’r adrannau yma o’r wefan yn fanwl cym ymgeisio: Sut i ymgeisio;Cyngor i Drefnyddion Digwyddiadau, a Cymhwystra. Mae croeso i chi anfon ebost atom neu ffonio i drafod eich cynlluniau. 

Cliciwch ar y dolenni isod sy’n mynd â chi at Survey Monkey er mwyn cwblhau eich cais. 

Nodir y dyddiadau cau misol ar gyfer ceisiadau yn  Y broses ymgeisio. 

Os byddwch yn cael trafferth cael mynediad i’r ffurflenni cais arlein, cysylltwch â ni drwy: nawdd@llenyddiaethcymru.org / 01766 522811. Gallwn drefnu bod copi hygyrch yn cael ei anfon atoch.